نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد اسلام‌آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‌آباد غرب، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف رابطه بین کیفیت زندگی و هویت ملی با فرهنگ محیط زیستی در شهر کرمان انجام گرفت. روش مطالعه در این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری افراد ۱۶سال به بالای شهر کرمان است که بر اساس سرشماری سال 95 برابر ۶۳۴۱۳۲ نفر بوده است. نمونه‌گیری براساس فرمول کوکران انجام و پس از گردآوری داده‌ها 374 پرسشنامه با استفاده از دو نرم‌افزار SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که رابطه بین کیفیت زندگی محیط زیستی پاسخگویان با میزان فرهنگ محیط زیستی (در ده سال پیش) (05/0=r) و در زمان حاضر (24/0=r) و با هویت ملی در زمان حاضر (03/0=r) و در ده سال پیش(26/0=r) می‌باشد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که کیفیت زندگی با مقدار (91/4 T=) و ضریب معنی‌داری (000/0Sig.T=) و مقدار 25/0 درصد از تغییرات درونی فرهنگ محیط زیستی در شهر کرمان را تبیین نمایند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (AMOS) نشان می‌دهد که متغیر کیفیت زندگی با مقدار ضریب رگرسیون 245/0 و هویت طبقاتی با مقدار ضریب رگرسیون استاندارد برابر 194/0- بر متغیر وابسته تأثیر معنادار دارند. می توان استنباط کرد که با ارتقای کیفیت زندگی افراد، آگاهی، نگرش و رفتارهای محیط زیستی آن ها ارتقا پیدا کرده است. از طرفی هویت ملی افراد در خصوص توجه به فرهنگ محیط زیستی برای نسل های قبل بیشتر از الان بوده و این نگاه طبیعت دوستی در بین آن ها نسبت به نسل کنونی بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between quality of life and national identity with environmental Culture(Case Study in Kerman)

نویسندگان [English]

  • jamileh esfandiarpour 1
  • * * 2
  • Esmaeil Jahanbakhsh 3

1 (Ph.D. Student of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran)

3 Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan. Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between quality of life and national identity with environmental behaviors in Kerman. Method of study in this research, a questionnaire was used to collect data. The population of the population is 16 years old and above the city of Kerman, which is 95 times 634132 people. 374 questionnaires were analyzed based on data collection. Statistical analysis was performed using SPSS and AMOS software. The results of SPSS analysis show that the relationship between environmental responsibility and environmental quality of respondents with the amount of environmental culture (10 years ago) (r= 0.05) and present time (r=0.24) and with national identity at the present time (r= 0.03) and ten years ago (r= 0.26). The coefficient of determination is = 0/25 of the internal variation of the dependent variable namely the environmental culture in Kerman. The results of the structural equation model (AMOS) show that the quality of life variable has a significant effect on the dependent variable with a regression coefficient of 0.254 and a social economic base with a standard regression coefficient equal to -0.194. It can be inferred that with the improvement of people's quality of life, their awareness, attitudes and environmental behaviors have improved. On the other hand, the national identity of individuals in terms of attention to environmental culture for previous generations has been more than now, and this view of nature-friendliness among them has been more than the current generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • National identity
  • Environmental behavior
  • socioeconomic status
  • Environmental knowledge