نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه تهران

چکیده

شاخه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با یک دیگر ارتباط دارند و نمی توان قایل به نوعی مرز بندی بین آن ها بود. از این منظر، جامعه شناسی حقوق نمود بارز تعامل دو شاخه مهم علوم انسانی و اجتماعی یعنی حقوق و جامعه شناسی است. با این حال، امروزه می توان از این دانش به عنوان دانشی مستقل یاد کرد که حصول شناخت در آن مبتنی بر عقلانیت تجربی است. این دانش در عین حال که فاقد رویکرد معرفت شناختی، هستی شناختی و یا چارچوب نظری نیست، مانند فلسفه حقوق وامدار گزاره های بدیهی و پیش فرض های متافیزیکی نیست و محتوا یا نوع تحلیلهای آن، به نسبت هر نظام حقوقی متفاوت می شود. در خصوص روش شناسی جامعه شناسی حقوق باید گفت از طرفی در حقوق روش استدلال هنجاری بر روش های دیگر غلبه دارد، در حالی که چیستی جامعه شناسی حقوق نمی تواند سازگاری چندانی با روش هنجاری و قیاس منطقی محض داشته باشد و مبتنی بر داده های متغیّر تجربی است. با این حال، موضوع مطالعه جامعه شناسی حقوق نمی تواند محدود به حقوق برآمده از بطن ساختار اجتماعی یا مبتنی بر اراده اجتماعی باشد و جامعه شناسی حقوق می تواند موضوع مطالعه خود را حقوق دولتی نیز بداند؛ اگر چه در مطالعه این موضوع بر دو اصل تأثیر و تأثّر حقوق و جامعه در ارتباط با یک دیگر تأکید دارد و با روش تجربی به مصادیق عینی این دو اصل می پردازد. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و برای استنتاج از روش استقرای توصیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociology of Law: An Approach to Quality, Method, Subject Matter and Genesis of a Science

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shahabi 1
  • Payam Ahmadi Rouzbahani 2

چکیده [English]

It's obvious that there is a serious and powerful bond between different branches of humanities and social sciences. Sociology of law is a good example in which law and sociology make an organized ensemble. Sociology of law has emerged as an independent science which is, or should be, based on empiric rationality. The discipline is neither based on metaphysics (contrary to the philosophy of law), nor known as a globally unified science. The subject matter of sociology of law couldn't be only to study the law rising from the society; it can study the state law as well. But it must be noted that in the latter situation, the interaction of law and society is emphasized and an empiric method is set for this reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • law
  • Sociology of law
  • Legal system
  • Empiric science
  • Cultural relativity
CAPTCHA Image