نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

شناخت بینشهای "یورگن هابرماس" بابررسی زندگینامه وی وآغاز و با نمایاندن نقش او به عنوان معمار اصلی نظریه انتقادی جدید ، پایان می پذیرد.در این راستا رگه های عمده اندیشه وی به ترتیب زیر مورد تشریح و تحلیل قرار می گیرد :
ترمیم وتکمیل نظریه های پیشینیان : "کار" و "زبان" (کنش ارتباطی) ، برداشت کلی از دانش : مقوله بندی جدید از دانش،جایگاه ونقش علوم هرمنوتیک،نقد پاره ای از نظریه های کارل مارکس : ماتریالیسم تاریخی،تکامل و... ، نقد پاره ای از نظریه های ماکس وبر : عقلانیت ، نوگرایی و... ، نقد در خدمت توسعه اجتماعی،نظریه سیستمها و عقلانی کردن ، هزینه های نوسازی : استعمار جهان زتدگی ، هزینه های نوسازی : سترونی فرهنگی ، نهضت های اجتماعی جدید ، حد اقل وظیفه انتقاد : افشای موقیت های تحریف شده ، وضعیت آرمانی گفتار ، تحلیل از سرمایه داری نوین ، رشد خرد ابزاری و " یوتوپیای منفی " ، نظریه یه بهرانها : بیماریها (نابسامانیها)ی جهان زندگی ، جمع بندی نظریات : دفاع از نوگرایی وانتقاد وارده.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image