نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مسایل و مشکلات اجتماعی امروز جامعه ایران فعالیت در شرکت‌های هرمی می‌باشد. با توجه به اینکه عمده مخاطبین و فعالین در این شرکت‌ها گروه‌های سنی جوان و به ویژه دانشجویان می‌باشند. در این تحقیق تلاش شده است میزان گرایش و عوامل مؤثر بر دانشجویان دانشگاه فردوسی به صورت پیمایشی در سال 88-1387 بررسی شود. حجم نمونه جامعه آماری ما برابر 290 نفر و شیوه نمونه‌گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر ارزش‌های سنتی در جهت منفی و متغیر داشتن ایده زندگی لوکس در جهت مثبت تأثیر معنی‌دار و مستقیمی بر گرایش دانشجویان به عضویت در شرکت‌های هرمی تأثیرگذار بوده است. هم چنین متغیرهای ارتباط به خانواده، رضایت اجتماعی و استفاده از اینترنت در جهت منفی و متغیرهای آشنایی با افراد عضو در شرکت‌ها، هموار کردن فاصله طبقاتی و احساس تبعیض در جهت مثبت مؤثر بوده‌اند. به طور غیرمستقیم تأثیر معنی‌داری بر متغیر و ابسته دارند. در تحلیل مسیر نیز اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته محاسبه و مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of students’ attitude to membership in pyramid companies at Ferdowsi University of Mashhad during the academic year 2008-2009

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mazloom Khorasani
  • Mohsen Noghani
  • Seyyed Majid Hashemi Mahneh

چکیده [English]

Nowadays, one of the tangible and significant problems in our society is the subject of “crime with legal appearance” the most obvious of which are pyramid companies. Considering the fact that most people associated with such companies are from among the youth, and especially young university students, the researchers have tried to investigate the rate of tendency among the students at Ferdowsi University of Mashhad to take part in such companies. The present study was conducted as a survey. The population consisted of the entire number of students studying at Ferdowsi University during the academic year 2008-9. The sample of participants consisted of 290 people, randomly selected. The results indicated that the traditional social values affected the students’ tendency negatively, while the desire to enjoy a luxurious way of living influenced that inclination positively. Furthermore, variables such as family relationships, social satisfaction, using the Internet in a negative way, acquaintance with people associated with such companies, the desire to decrease the social gap, and a sense of social discrimination had also an indirect impact on the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • class distance
  • leisure time
  • pyramid companies
  • traditional values
CAPTCHA Image