نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مسایل و مشکلات اجتماعی امروز جامعه ایران فعالیت در شرکت‌های هرمی می‌باشد. با توجه به اینکه عمده مخاطبین و فعالین در این شرکت‌ها گروه‌های سنی جوان و به ویژه دانشجویان می‌باشند. در این تحقیق تلاش شده است میزان گرایش و عوامل مؤثر بر دانشجویان دانشگاه فردوسی به صورت پیمایشی در سال 88-1387 بررسی شود. حجم نمونه جامعه آماری ما برابر 290 نفر و شیوه نمونه‌گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر ارزش‌های سنتی در جهت منفی و متغیر داشتن ایده زندگی لوکس در جهت مثبت تأثیر معنی‌دار و مستقیمی بر گرایش دانشجویان به عضویت در شرکت‌های هرمی تأثیرگذار بوده است. هم چنین متغیرهای ارتباط به خانواده، رضایت اجتماعی و استفاده از اینترنت در جهت منفی و متغیرهای آشنایی با افراد عضو در شرکت‌ها، هموار کردن فاصله طبقاتی و احساس تبعیض در جهت مثبت مؤثر بوده‌اند. به طور غیرمستقیم تأثیر معنی‌داری بر متغیر و ابسته دارند. در تحلیل مسیر نیز اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته محاسبه و مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image