نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی کنش های جمعی دربردارنده برخی از مهم‌ترین چالش های پیش روی جامعه شناسی معاصر است از جمله همکاری، تصمیم های جمعی، پیدایش هنجارهای اجتماعی و مانند این ها. این مقاله در چهار مرحله چارچوبی برای بررسی هر کنش جمعی ارایه می کند. این مراحل عبارتند از: ویژگی های کنش جمعی (همکاری و خیر جمعی)، عوامل موثر بر شکل گیری کنش های جمعی (عوامل فردی و عوامل فرافردی)، عوامل حافظ همکاری در کنش جمعی (نظارت متمرکز و نظارت نامتمرکز) و رهیافت های کنش‌گران در حین کنش (محاسبه و تقلید). این ویژگی ها با بررسی تحقیقات انجام شده درباره کنش‌های جمعی استخراج و سازمان دهی شده اند. این چارچوب مفهومی می تواند در بررسی هر کنش جمعی به کار گرفته شود تا مزایا و کمبود ها شناسایی شوند. عناصر موجود در این دسته بندی خود با یک‌دیگر در ارتباط هستند و در تعامل با یک‌دیگر می توانند گستره متنوعی از کنش های جمعی یا ویژگی های گوناگون را به وجود آورند. بررسی مورد شراکت های اقتصادی میان مالکان همسایه برای یک‌پارچه سازی و املاک و ساخت آن ها با حضور سرمایه گذاران با استفاده از این چارچوب و داده های موجود تصویر روشنی از مشکلات پیش روی بافت به دست داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Collective Actions: The Case of the Samen Distressed

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Asgharpour Masouleh
  • Hossein Behravan
  • Mohsen Noghani
  • Ali Yousofi

چکیده [English]

Study of collective actions is related to some of the most important issues in contemporary sociology such as cooperation, collective decision making, emergence of social norms etc. this paper in four steps presents a framework for studying collective actions. These steps are related to characteristics of collective actions (cooperation and common good), factors effecting the emergence of collective actions (individual and meta-individual factors), factors effecting the maintenance of collective actions (central and dispread control), and approaches of actors in collective actions (imitation and computation) respectively. These characteristics are extracted from the available literature on collective actions and organized by the researchers. This framework could be used to study advantages and disadvantages of any collective action. Components of this framework are interrelated to each other and could produce a wide variety of different collective actions. Study of case of economic partnerships among householders in a neighborhood in Samen district in Mashhad is done to show the application of this framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective action
  • common good
  • Cooperation
  • Game theory
  • selective incentives
CAPTCHA Image