نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بهبود کیفیت آموزش و افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان یکی از اهداف مهم هر دانشگاه است. در میان عوامل مؤثر موفقیت تحصیلی دانشجویان، پژوهش های بسیاری در مورد تأثیر روابط بیرون کلاس غیررسمی استاد- دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان انجام شده است. تقریباً در تمام پژوهش های این حوزه بر کارکردهای مثبت این روابط برای کنش گران درگیر رابطه و نیز برای سازمان دانشگاه تاُکید شده است. در این پژوهش به منظور بررسی تفاوت های دو دانشکده متفاوت از جهت روابط استاد و دانشجو، دانشکده های علوم انسانی و مهندسی در یک دانشگاه بزرگ دولتی با هم مقایسه شده اند. حجم نمونه 300 نفر بوده است . نتایج نشان داده است که در دانشکده علوم انسانی روابط استاد و دانشجو بیشتر از دانشکده مهندسی است. این در حالی است که در دانشکده مهندسی روابط دانشجو- دانشجو فراوان تر از دانشکده علوم انسانی است. مدل علّی برای بررسی عوامل مؤثر موفقیت تحصیلی در دو دانشکده مشابه است و در هر دو دانشکده پیوندهای قوی و ضعیف با استاد و نیز انگیزه شغلی مثبت و نیز رضایت از نمره بر موفقیت تحصیلی تأثیر مثبت داشته است.
کلیدواژه ها: دانشجویان علوم انسانی، دانشجویان مهندسی، رابطه استاد- دانشجو، رابطه دانشجو-دانشجو، موفقیت تحصیلی.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Student-Faculty Member Interactions on Students’ Educational Achievement

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Haerizadeh
  • Ahmadreza Asgharpour
  • Mohsen Noghani
  • Alireza Miranvari

چکیده [English]

Promotion of the quality of education and increasing students’ educational achievements are the most important goals of every university. Among many factors affecting students’ educational achievement, out-of-classroom informal interactions between students and faculty members have been studied by many researchers. Almost all of the researches in this area believe these interactions are beneficial both for the engaged actors and the university. In the present study, the differences between the student-faculty member interactions in two faculties (Humanities and Engineering) in a large State university in Iran are studied. The data was gathered from a survey on a representative sample including 300 students. The results show that in the faculty of humanities, there are more frequent student-faculty member interactions compared to the other faculty, while student-student interactions are more frequent in the faculty of engineering. The causal model for explaining students’ educational achievement are the same for both faculties and in both of them weak and strong ties with faculty members and also satisfaction with evaluation have positive effects on students’ educational achievements.

Keywords: engineering students, humanities students, student-faculty member interactions, student-student interactions, educational achievement.

CAPTCHA Image