نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی عینی و ذهنی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است. همچنین در بررسی رابطه متغیرهای مستقل با دو نوع کیفیت زندگی عینی و ذهنی روشن شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیرها بر کیفیت زندگی عینی افراد مؤثّر است. در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیرها می تواند کیفیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد. البته میزان تأثیرگذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است. علاوه بر دو متغیر فوق، سرمایه انسانی (تحصیلات) نیز تأثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The quality of life and its relation with social capital in the city of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohsen Noghaani
  • Ahmadreza Asgharpour
  • Mehdi Kermani
  • Shima Safa

چکیده [English]

There are two main dimensions for quality of life: objective quality of life and subjective quality of life. The writers of this research study the relationship between social capital and quality of life and its two main dimensions. Data are collected from the city of Mashhad and it show that social capital has a greater role in the explanation of quality of life comparing to income and education. Income is the most important factor for explanation of objective quality of life and social capital is the most important factor for explanation of subjective quality of life. Income has also a considerable effect on subjective quality of life and social capital has a considerable effect on objective quality of life. Education has some positive effects on both dimensions of quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Social capital
  • Mashhad
  • Income
  • Education
  • Social network
CAPTCHA Image