نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه شاهد تغییر وضعیت اچ‌آی‌وی/ایدز در ایران از شرایط پنهان به همه‌گیری متمرکز هستیم. به نظر می‌رسد رشد همه‌گیری اچ‌آی‌وی/ایدز تحت تأثیر تغییر شرایط اجتماعی در سال‌های اخیر در ایران باشد. لذا در این مقاله بر آن شدیم تا شناخت بیشتری از دلایل، زمینه‌ها و فرآیندهای اجتماعی مؤثر بر بروز رفتار پرخطر دارای پتانسیل انتقال اچ‌آی‌وی/ایدز به‌دست آوریم. از این رو با استفاده از تکنیک مصاحبۀ عمیق و آزاد در چارچوب روش نظریۀ زمینه‌ای و با استفاده از نمونه‌گیری نظری از 19 بیمار مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز داده‌های لازم گردآوری و تنظیم شد. پس از تحلیل یافته‌های پژوهش، مقوله‌های: «تکوین نا به هنجار شخصیت در دوران نوجوانی» به‌عنوان شرایط زمینه‌ای، «بی‌سازمانی خانوادگی» به‌عنوان شرایط علی، «سطح پایین سواد سلامتی» به‌عنوان شرایط مداخله گر، «تعاملات جبری سوق‌دهندۀ فرد به رفتارهای مستعد ابتلا»، «سبک زندگی مستعد ابتلا» و «شرایط محیطی و تعاملات مستعد رفتار هنجارشکنانه در بزرگ‌سالی» به‌عنوان تعاملات، «ابتلای منفعلانه»، «ابتلای با درجۀ آزادی کم» و «ابتلای آزادانه» به‌عنوان پیامدها تعیین شدند. سرانجام مفهوم «اچ‌آی‌وی/ایدز بیماری برخاسته از بی‌سازمانی اجتماعی توأم با سهل‌انگاری‌های بهداشتی» به‌عنوان مقولۀ هسته برگزیده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Social Contexts of HIV Infection Using Grounded Theory Strategy

نویسندگان [English]

  • Hussein Akbari 1
  • Saeed Safari 2

1 Ferdowsi University of Mashhad

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Extended Abstract1. IntroductionToday, the status of HIV/AIDS in Iran has transitioned from being covert to a centralized epidemic. It appears that the growth in HIV epidemic has been influenced by social changes that have occurred in Iran during recent years. As a social construct, or more particularly, a social stigma, HIV targets the individuals’ social status to various extents. Accordingly, a the question that arises is that considering the acute physical, spiritual, and social issues created by HIV in Iran, how, under what circumstances, and with what extent of knowledge do people engage in risky behaviors that potentially result in HIV transmission? The present study seeks to provide answers to these questions by studying the lived experiences of infected patients. 2. Theoretical FrameworkIn this study, the anomie theory put forth by Durkheim, Sutherland’s differential association, and Collins’ gender stratification were used as the theoretical frameworks. Risky behaviors were considered a result of the fading authority of sexual norms, learned behaviors, and gender discrimination according to theories put forth by Durkheim, Sutherland and Collins, respectively. 3. MethodGiven the purpose of the study, i.e. extracting a theory with regards to social contexts of HIV infection, the grounded theory was used. In this approach, theories and data are directly extracted from the set of arranged collected data. According to Glaser, data should be used in theory, meaning that researchers should personally be involved in the data collection process. Similar to other qualitative approaches, data for grounded theory can be collected from a variety of sources. Data collection process entails interviews as well as observations. Data are collected until theoretical saturation is achieved. The foundation of analysis procedure is based on coding; in grounded theory, there are three basic types of coding including open, axial, and selective. Open coding is an interpretive process through which data are analytically broken into smaller units. The purpose of this is to provide new insights for the researcher by breaking data into smaller units and interpreting phenomena reflected from data. Selective coding is a procedure in which the entire classifications are unified around a “core category” while categories that require more explanations are placed under the title “further explanation”. This type of coding can be carried out at later stages (Corbin & Strauss, 1990). At the first stage, given the exclusivity, sensitivity, and difficulty of access to participants, purposive sampling was employed. Then, theoretical sampling was used in order to create the theory. Theoretical saturation was achieved at interview number 17, though the coding process was continued until interview number 19 so as to make sure there are no other new categories. In this study, 9 women and 10 men admitted to the behavioral healthcare center in Mashhad were examined. Information and data were collected through conducting open and in-depth interviews. 4. Results and DiscussionFollowing the analysis of the findings, as set of categories were identified which included Abnormal character development during adolescence as the contextual condition, familial disorganization as the causal condition, low health literacy level as the meddling condition, deterministic interactions encouraging individuals to engage in behaviors which might cause infection, lifestyle prone to infection, and environmental conditions and interactions prone to unconventional behaviors during adulthood as interactions, and passive infection, infection with low degree of freedom, and active infection as consequences. 5. ConclusionAccording to the description of causal, procedural, and consequential categories, HIV as a disease caused by familial disorganization coupled with health-related negligence as the core category covers the entire mentioned topics. Ultimately, considering the individual’s degree of freedom in engaging in risky behaviors, the behaviors leading to HIV infection follows three basic patterns including passive infection, infection with low degree of freedom, and active infection, each under the influence of various interactions.Passive infection in which the individual is of minimum authority in the occurrence of a risky behavior originates from severe poverty and traumatic life experiences which significantly restrain the individual’s power of decision-making with respect to controlling their risky behaviors, rendering them prone to infection. Active infection is, to a high extent, influenced by environmental conditions and the individual’s delinquent interactions during adolescence; to satisfy their sense of pleasure, the individual becomes involved in risky behaviors with high potentials of infection such as having numerous sexual relations and drug abuse. Infection with low degree of freedom is caused by interactions which can be regarded as a lifestyle prone to infection. An individual suffering from addiction or one under the influence of undesirable living conditions who has chosen a spouse with a drug injection background has a moderate authority in controlling their behaviors in line with HIV prevention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIV/AIDS
  • Grounded theory
  • social contexts
  • risky behavior
1. احمدی، خ. (1390). بررسی نگرش مردم نسبت به ازدواج موقت. فصلنامة رفاه اجتماعی، ۱۱(۲۳)، .۱۳۵-۱۵۶.
2. استراوس، آ.، و کوربین، ج. (1393). اصول روش تحقیق کیفی: نظریة مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمة بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
3. بیرکس، م.، و میلز، ج. (1393). تحقیق مبنایی راهنمای عملی. ترجمة سید محمد اعرابی و عبدالله بانشی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
4. رابینگتن، ا.، و واینبرگ، م. (1393). رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی. ترجمة رحمت‌اله صدیق سروستانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5. رحمتی نجار کلانی، ف.، نیکنامی، ش.، امین شکروی، ف.، راوری، ع. (1391). تجربیات بیماران مبتلا به HIV/AIDS از ننگ اجتماعی: یک مطالعة کیفی. مجلة تحقیقات کیفی در علوم سلامت، ۱(۲)، 71-80.
6. سراج زاده، س. ح. (1383)، نیمة پنهان: گزارش نوجوانان شهر تهران از کج‌روی‌های اجتماعی و دلالت‌های آن برای مدیریت فرهنگی. مجلة فلسفه و کلام، (41 و 42)، 53-84..
7. سیدمن، ا. (1392). کشاکش آرا در جامعه‌شناسی. ترجمة هادی جلیلی. تهران: نی.
8. صدیق سروستانی، ر. (1389). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: سمت.
9. ضاربان، ا.، ریمی، م.، احمدی، ر.، طبسی درمیان، ع.، طاهر، م. (1394). ارزیابی برنامة آموزشی نظریه‌محور در پیشگیری از رفتارهای خطر انتقال بیماری در بیماران اچ‌آی‌وی مثبت: یک مطالعة در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی. فصلنامة افق دانش، ۲۱(۴)، 13-۱۸.
10. فلاحی، ح.، صدیقه السادات، ط.، فریده ی.، حاجی زاده، ا. (1393). دیدگاه مردان مبتلابه اچ‌آی‌وی/ایدز در خصوص مستعد بودن برای ابتلا به ایدز: یک مطالعة کیفی. فصلنامة پایش۱۳(۳)، 357-365.
11. فهیم فر، ن. (1393). اچ‌آی‌وی از چه راه‌هایی منتقل نمی‌شود. ماهنامة سپیدة دانایی، 82، 82-۸۳.
12. کرسول، ج. (1391). طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوة ترکیبی). ترجمة حسن دانائی فرد و علی صالحی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
13. کریمی، م.، ضاربان، ا.، طبسی درمیان، ع.، طاهر، م.، فیاضی، ن. (1395). باورها و عوامل مؤثر بر رفتارهای پیشگیرانه از انتقال اچ آی وی در بیماران اچ‌آی‌وی مثبت. فصلنامة بیماری‌های عفونی و گرمسیری ۲۱(۷۲)، 41-47.
14. لطفی، ر.، رمضانی تهرانی، ف.، و یغمایی، ف. (1392). حمایت اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از اچ‌آی‌وی در زنان در معرض خطر: یک مطالعة کیفی. فصلنامة پایش، ۱۲(۵)، 467-478.
15. مارشال، ک.، و راس‌من، گ. ب. (1390). روش تحقیق کیفی. ترجمة علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
16. مرکز مدیریت بیماریهای واگیر. (1394). آخرین آمار مربوط به عفونت اچ‌آی‌وی در جمهوری اسلامی ایران شش ماهة اول سال 1394. تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
17. ملایری‌خواه لنگرودی، ز.، و همکاران. (1393). موانع استفاده از کاندوم در زنان تن‌فروش در تهران، یک مطالعة کیفی. مجلة دانشکدة بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12(2)، 23-34.
18. موحد، م.، و عباسی شوازی، م. ت. (1385). بررسی رابطة جامعه‌پذیری و نگرش دختران به ارزش‌های سنتی و مدرن در زمینة روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج. مطالعات زنان، 4(۱)، 67-99.
19. Alves, A. T. J., Nobre, F. F., & Waller, L. A. (2016). Exploring spatial patterns in the associations between local AIDS incidence and socioeconomic and demographic variables in the state of Rio de Janeiro, Brazil. Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology, 17, 85-93.
20. Ferreira, M., Bento, M., Chaves, C., & Duarte, J. (2014). The Impact of self-concept and Self-esteem in Adolescents Knowledge about HIV/AIDS. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112, 575-582.
21. Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2002). Health behavior and health education: Theory, research, and practice. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
22. Jain, A. K., Saggurti, N., Mahapatra, B., Sebastian, P. M., Modugu, H. R., Halli, S. S., & Verma, R. K. (2011). Relationship between reported prior condom use and current self-perceived risk of acquiring HIV among mobile female sex workers in southern India. BMC Public Health, 11(6), 1-11.
23. Latkin, C., Srikrishnan, A. K., Yang, C., Johnson, S., Solomon, S. S., Kumar, S., Celentano, D. D., Solomon, S. (2010). The relationship between drug use stigma and HIV injection risk behaviors among injection drug users in Chennai, India. Drug and Alcohol Dependence, 110(3), 221-227.
24. Lichtenstein, B. (2004). AIDS as a social problem. The creation of social pariahs in the management of an epidemic. In G. Ritzer (ed.). Handbook of social problems. A comparative, international perspective (pp. 316-340). Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
25. National AIDS Committee Secretariat and Ministry of Health and Medical Education. (2015). Islamic Republic of Iran AIDS Progress Report On Monitoring of the United Nations General Assembly Special Session on HIV and AIDS. available at: http:// www.unaids.org/ sites/ default/ files /country/ documents/ IRN_narrative_report_2015.pdf
26. Ritzer, G. (2004). Handbook of social problems: A comparative international perspective. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
27. Stine, G. J. (1993). Acquired immune deficiency syndrome: Biological, medical, social, and legal issues. Englewood Cliff, N.J: Prentice Hall.
28. Yuh, J. N. Ellwanger, K. Potts, L. & Ssenyonga, J. (2014). Stigma among HIV/AIDS patients in Africa: a critical review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 581-585.
CAPTCHA Image