نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعه‌ی حاضر رابطه‌ی بین سبک زندگی و هویت اجتماعی زنان شهر ایلام را مورد بررسی قرار داده است. پس از مرور مطالعات انجام شده، بر اساس نظریه‌ای مبتنی بر آراء گیدنز شش فرضیه ارائه شد. جهت آزمون فرضیه ها 400 نفر از زنان شهر ایلام به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌ محقق ساخته بوده است.  در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل عاملی 6 سبک زندگی دربین زنان ایلامی مشخص شد. یافته‌های تحقیق نشان داده‌اند که بین سبک‌های زندگی مذهبی، موسیقیایی و مشارکت ورزشی با هویت اجتماعی ارتباط مثبت و معنی‌دار و سبک زندگی مجازی با هویت اجتماعی ارتباط منفی و معنی­دار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره با حضور 6 متغیر به ترتیب (طبقه اجتماعی، سبک زندگی مذهبی، سبک زندگی موسیقیایی، شغل، منطقه محل سکونت زندگی، و سبک زندگی ورزشی) در مجموع 24 درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی را تبیین کرده ­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Life Style and Women's Social Identity: A Case Study of Women in Ilam

نویسندگان [English]

  • Bijan Khajenoori
  • Mehri Moradkhani
  • Shahnaz Barati

Shiraz University

چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

The process of globalization has considerably affected different aspects of human life, including gender attitude, education, identity, and life style (Chiu, 2010; Lotf Abadi, 2008; Nourouzi, 2004; Theophanous, 2011). In modern society, social identity is predicated on social class or individuals' life style (Rahmat Abadi & Aghabakhshi, 2006). Women constituting one half of society are situated in the rather different atmospheres which have changed their available resources, roles, and status in the society more than anything else (Qaderzadeh, 2011). One of the most important of these changes is the change in the process of production and reproduction of their social identity (Moghaddas & Khajenoori, 2004). The present study considers the social identity of women in the city of Ilam which is deemed to be one of the tribal and traditional cities of Iran.

Theoretical Framework

In its simplest term, social identity is "the definition of an individual based on his or her membership in social groups in society" (Brown, 1985, p. 771). Moreover,a person's social identity refers to the characteristics and thoughts that one acquires through social sharing, membership in groups and social categories.. By internalizing these features, the individual feels affinity toward that group. The social identity of individual creates the concept of "we" against the concept of "they" (Mehrmand et al., 2009, p. 95). In fact, all identities are to some extent social identities (Jenkins, 1996) because no identity exists apart from society. The root of identity formation is in the process of socialization although this should be noted that the social identity is a process which changes during one's life. With regard to Giddens' (1999) view, "identity is created and constantly is adapted and experienced with respect to life styles and paradoxes, and the motivating tendencies of today's institutions" (Giddens, 1999,p. 261). Bourdieu (1984) also emphasizes the the role of identity with regard to one's life style, and use it as a tool to show social distinction (as cited in Storey, 2006). The results of this research confirm the existence of a relationship between life style and individual identity. Nowadays, women become acquainted with new styles of living through using modern tools like satellites, the Internet, and cyber space, and they feel compelled to compare these tools with the traditional style of living. The existence of women in different fields around the world specifically in developed countries has incited other women to reconsider their social identities and their roles within society, which has brought about many questions in their minds (Moghaddas & Khajenoori, 2005). The main assumption of the current research is to consider the relationship between the identity and the life style of women in Ilam.

Methodology

This research is conducted through a quantitative method. The population of this research is consisted of women living in Ilam. The samples are taken from four hundred married women from Ilam. Multi-stage cluster sampling is used here. The questionnaires used are designed by the researchers. The Cronbach's alpha coefficient is used to evaluate the reliability of the items of the social identity variable which equals α = 73/0. For the validity of the items of the life style variable, two methods of content and construct validity are used. 

Results

The results of the descriptive statistics showed that the average age of the women in this study was 36/52, and most of them belonged to the groups of 34-49. Forty-eight percent of them had university education, while 66/5 percent of them were housewives. In addition, most of them belonged to the middle class. The results of the two-variable methods showed that the social identity of women has a positive correlation with religious life style, musical life style, and athletic life style. Moreover, there exists a negative correlation between the virtual life style and social identity. Based on multiple regression statistics, the effective independent variables on social identity were taken into consideration. With regard to the logic of the method of multi-variable methods, independent variables that significantly contributed to the explanation of variance were included in the equation for the dependent variable in seven steps. . The entered variables respectively included social class, religious life style, musical life style, job, neighborhood, virtual life style, and athletic life style. Altogether, the model of this study explained 24 percent of the changes in the variable of social identity.

Conclusion

The present research showed that the selection of one specific life style can greatly affect women's identity. For several decades, girls and women around the world have questioned and confronted their established and traditional identity. Based upon Giddnes's view, due to today's open social life, the multiplicity of the activities in contexts and the great number of resources with more authority, the selection of life style with the purpose of constructing an identity and resuming daily activities is extensively becoming more important. The results of this research showed that the selection of life styles with the purpose of directing one's identity is significant. These findings are totally in line with the results of the studies conducted by Azadarmaki and Chavoshian (2002), Moghaddas and Khajenoori (2005), Tanhaie and Khorrami (2010), Mirzaii (2011), Campbell (2007), Mashhadi (2011), and Dedeoglu and Ustundagli (2011). They all approve that life style directs an individual’s social identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social identity
  • lifestyle
  • Women
  • Elam
1. استوری، جان (1386). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه‌ی حسین پاینده، تهران: آگه.
2. آزادارمکی،تقی و حسن چاوشیان (1381). "بدن به مثابه رسانه هویت"، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 4، صص 57-75.
3. پیشگاهی فرد، زهرا، انصاری‌زاده، سلمان، کرمی، افشین و فریاد پرهیز (1389). "تعامل در فضای سایبر و تاثیر آن بر هویت زنان در ایران (مطالعه‌ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران)، "زن و توسعه و سیاست (پژوهش زنان)،دوره 8، شماره2، صص189- 209.
4. تنهایی، ابوالحسن و شمسی خرمی(1389). "بررسی رابطه‌ی بین جامعه‌شناختی باورهای دینی و سبک زندگی براساس نظریه و روش گافمن، مطالعه‌ی موردی کرمانشاه، سال1388"، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره 6، صص. 19- 41.
5. جنکینز، ریچارد. (1381). هویت اجتماعی. ترجمه: تورج یاراحمدی. تهران: شیراز.
6. چاوشیان، حسن (1381)."ازطبقه اجتماعی تا سبک زندگی،رویکردهای نوین در تحلیل هویت اجتماعی"،نامه علوم اجتماعی،شماره 20،صص3-27.
7. خضرنجات، حمید(1369). مفاهیم جامعه شناسی، تهران: شیراز.
8. خواجه‌نوری، بیژن (1385). مطالعه رابطه مولفه‌های جهانی شدن و مشارکت اجتماعی زنان، مورد مطالعه: زنان شهرهای تهران، شیراز و استهبان، رساله دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
9. خواجه‌نوری، بیژن، پرنیان، لیلا (1394). مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه)، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 57، صص. 65-84.
10. خواجه‌نوری، بیژن، روحانی، علی و هاشمی، سمیه (1390). "سبک زندگی و مدیریت بدن"، مجله زن و جامعه، سال دوم، شماره 4، صص. 21-48.
11. ربانی، رسول، یاسر، رستگار(1387)، "جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی"، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 23 و 24، صص 44 – 55.
12. رحمت آبادی، الهام، حبیب، آقابخشی (1385)، "سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان"، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20، صص 235 – 256.
13. زلفعلی فام، جعفر و مظفر غفاری (1388). "تحلیل جامعه شناسی هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه گیلان"، فصلنامه نامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره سوم، صص 121- 140.
14. عاملی، سعیدرضا (1389). "دو جهانی شدن‌ها و آینده‌ی هویت‌های همزمان"، نبراس، سال دوم، شماره‌ی سوم و چهارم، صص. 119-134.
15. فاضلی، محمد (1382)."مصرف و سبک زندگی"، ناشر: صبح صادق.
16. قادرزاده، امید (1390). "تاثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان"، فصلنامه زن و توسعه و سیاست، دوره 9، شماره3، صص 35 – 65.
17. کفاشی، مجید، پهلوان، منوچهر و کاظم عباس‌نزاد عرب (1389). بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 15 – 29 ساله شهر بابل)، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره نهم، ص 118 – 140.
18. گولومبوک، سوزان و رابین فی‌وش (1384). رشد جنسیت، ترجمه مهرناز شهر آراب. تهران: انتشارات ققنوس.
19. گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشرنی.
20. لطف آبادی، حسین (1385)." آموزش و شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان"، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره 17، سال 5، صص 11- 45.
21. مقدس، علی اصغر، بیژن خواجه‌نوری ( 1384)." جهانی‌شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان، بررسی موردی دو شهر شیراز و استهبان"، مجله مطالعات زنان، سال سوم، شماره 7، صص. 5-32
22. مهرمند، احد، احمدی، حسین، عزیزی نژاد، بهاره، علی، ماندگار(1388). "بررسی جامعه شناختی میزان رابطه هویت ملی و هویت قومی در بیت جوانان آذری زنبان شهر ارومیه"، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 112، ص90 - 110.
23. میرزایی، حسین، ساداتی، انسیه، کاردوانی، مهدی اکبریان (1390)." بررسی خرده فرهنگ جوانان ایران در محتوی اشعار موسیقی پاپ،"فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم، صص 141 – 158.
24. نجفی، حبیب‌الله و شرف‌الدین، سید حسین (1395). نقد و بررسی مفهوم سبک زندگی در اندیشه‌ی بوردیو، معرفت، شماره 231، صص. 41-57.
25. Bourdieu, P. (1984). Distinction. London: Routledge & Kegan Paul.
26. Brown, R. (1985). Social Identity. In Kuper A., Kuper J. (Eds.), The social science Encyclopedia (pp. 623-648). London: Routledge.
27. Campbell, J. (2007). Adolescent identity development the relationship with leisure life style and motivation (Unpublished master's thesis). University of Waterloo, Waterloo, Canada.
28. Chaney, D. (1996). Life styles. London: Routledge.
29. Chiu, M. C. (2010). Going beyond globalization and localization: Articulating a theory of justice in Han-Chinese culture. Law Critique, 21(1), 93-110.
30. Christensen V. T., & Carpiano R. M. (2014). Social class differences in BMI among Danish women: Applying Cockerham's health lifestyles approach and Bourdieu's theory of lifestyle. Social Science Medicine, 112, 12-21.
31. Cockerham, W. C. (2005). Health lifestyle theory and the convergence of agency and structure. The Journal of Health and Social Behavior, 46(1), 51-67.
32. Coon, D. (2000). Essentials of psychology: Exploration and application. New York: Wadsworth/Thomson Learning.
33. Dedeoglu, A. O., & Ustundagli E. (2011). Consumers lifestyle, social identity and consumption practices in the context of communities of practice. Journal Business and Economic, 2(2), 23-40.
34. Farrugia, D., Smyth, J., & Harrison T. (2014). Rural young people in late modernity: Place, globalization and the spatial contours of identity. Current Sociology, 62(7), 1036-1054.
35. Heiman, A., Just, D., Mcwilliams, B., & Zilberman D. (2009). Religiosity, lifestyle and food consumption. Retrieved from http:// www.ageconucdavis.edu/ extension/ update/ articles/ v8n2 _4.pdf
36. Hogg, M. A., & Abramas, D. (1988). Social identification: A social psychology of intergroup relations and group process. London: Routledge.
37. Holt, C. L., Haire Joshu, D. L., Lukwago. S. N., Lewellyn. L. A., & Kreuter, M. W. (2005). The role of religious in dietary beliefs and behavior among American women. Cancer Control, 12(4), 84-90.
38. Lin, N. (1978). Foundations of social research. New York: McGraw Hill.
39. Mashhadi, J. (2011). Internet and its Impact on social Identity. World Academy of Science, Engineering and Technology, 57, 271-274.
40. Roos, E. V., Karvonen, S., & Rahkonen, O. (2004). Lifestyles, social background and eating pattern of 15-year-old boys and girls in Finland. Journal of Youth Studies, 17(3), 331-349.
41. Sarrafzadegan, N., Kelishadi, R., Esmaillzadeh, A., Mohammadifard, N., Rabiei, K., Roohafza, A., ... & Malekafzali, S. (2009). Do lifestyle interventions work in developing countries? Finding from the Isfahan healthy heart program in the Islamic Republic of Iran. Bulletin World Health Organization, 87(1), 39-50.
42. Theophanous, A. (2011). Ethnic identity and the nation–state in the era of globalization: The case of Cyprus. International Journal of Politics, Culture, and Society, 24(1-2), 45-56.
43. Tomlison, M. (2003). Life style and social class. European Sociological Review, 19(1), 97-111.
44. Wilska T. A. (2002). Me a consumer? Consumption identities and lifestyles in today Finland. Acta Sociologica, 45(3), 195-210.