نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین متغیرهای تمایزطلبی و دانش تغذیه‌ای با الگوی مصرف (میزان و نگرش به سلامت) غذاهای غیرخانگی نگاشته شده است.روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعۀ آماری شامل تمامی شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز است که 409 نفر از آن‌ها به شیوۀ نمونه‌گیری طبقه‌ای براساس مناطق ده‌گانۀ شهر تبریز برای مطالعه انتخاب شده‌اند.بر اساس یافته‌های تحقیق، تمایزطلبی (به شکل مثبت)، دانش تغذیه‌ای (به شکل منفی)، پایگاه اقتصادی- ‌اجتماعی (به شکل مثبت) و جنس (به نفع مردان) رابطۀ معناداری با میزان مصرف غذاهای غیرخانگی داشته و تنها پایگاه اقتصادی- ‌اجتماعی رابطۀ منفی، معنادار و ضعیفی با نگرش به سلامت غذاهای غیرخانگی نشان داده است.نتایج حاصل از برازش مدل مسیر حاکی از آن است که هر چهار متغیر مستقل تحقیق (شامل؛ تمایزطلبی، دانش تغذیه‌ای، پایگاه اقتصادی‌اجتماعی و جنس) تأثیرات کل معناداری بر میزان مصرف غذاهای غیرخانگی داشته و در مجموع 22 درصد از تغییرات آن را تبیین کرده‌اند. در ارتباط با نگرش به سلامت غذاهای غیرخانگی، فقط پایگاه اقتصادی- ‌اجتماعی دارای تأثیر معنادار در تحلیل‌های چندمتغیره بوده که توانسته بخش کوچک و در عین حال معناداری از واریانس نگرش به سلامت غذاهای غیرخانگی را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Relation between Seeking Distinction and Nutrition Knowledge, and Takeaway Food Consumption Pattern (Case Study: Citizens Over 15 Years of Age in Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • Tavakkol Aghayari Hir
  • Mohammad Abbaszadeh
  • Ebrahim Mohammadpour

University of Tabriz

چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

Every living being requires food, energy, and nutrition to survive and preserve their life and health. Experiences related to food and nutrition along with its biological role have gained economic, social, and cultural dimensions within the contemporary urban life. Studying food-related experiences within its social dimension is so significant  that it has led to the formation of a new area of study called sociology of food and nutrition during the last few years. The present evidence in Iran shows that Tabrizi citizens are also increasing the share of takeaway food in their consumption pattern, which is parallel to the general course of changes occurring in this area across the world or metropolitan cities of the country. The present study was conducted with the purpose of examining certain social dimensions related to takeaway food consumption pattern among Tabrizi citizens.

Theoretical framework

the processes and experiences related to food can be influenced by a large number of economic, political, social, and cultural factors. By focusing on existing social approaches regarding food consumption practices, the theories presented by Thorstein Veblen and Pierre Bourdieu were used in this study to explain the individuals’ food-related experiences from the economic-social dimension. By introducing the concept of exhibitive consumption (which could also be used for food consumption), Veblen regards the economic and social position of individuals as related to their food-related experiences. In his general theory of distinction, Bourdieu also believes that individuals use food in various quantities and qualities as a tool to offer a distinction between themselves and others, which is similar to other consumer experiences they might have. In fact, they use this tool to form various dimensions of their identity and character.

Methodology

The present study was conducted using the survey method among the entire citizens of Tabriz city over the age of 15. Approximately 409 people were selected as the sample of population using Cochran’s formula as well as multi-stage stratified sampling (among ten districts of Tabriz city). The required data were collected using the questionnaires developed by the authors based on the previous literature related to notions under examination. The assessment of validity and reliability of the study was respectively carried out according to content validity (formal) and Cronbach’s alpha along with the KMO index, the results of which demonstrated the appropriateness of indices used in this study. The dependent variable in this study included takeaway food consumption pattern (entailing the extent of use and outlook towards the quality and safety of food), while the independent variables included seeking distinction, nutrition literacy, socioeconomic position, and gender.

Results

According to the findings of the study, seeking distinction (positively), nutrition literacy (negatively), socioeconomic position (positively) and gender (in favor of men) showed significant correlation with the amount of takeaway food consumption. Of the employed independent variables, only the socioeconomic position variable showed a negative and significant statistical relationship with the outlook towards the quality and safety of takeaway food. The results obtained from related path models fitness demonstrate that all four independent variables (i.e. seeking distinction, nutrition literacy, socioeconomic position, and gender) had a significant effect on the extent of takeaway food consumption, explaining almost 22% of the variance in the dependent variable. Regarding the outlook towards quality and safety of takeaway food, only the socioeconomic position variable had a general significant effect on the related final model, explaining a small, yet significant part of the variance in the dependent variable.
Given the theoretical framework and experimental backgrounds reviewed in the study, the results showed a significant relationship between seeking distinction and the extent of takeaway food consumption. Respondents who showed high levels of seeking distinction also consumed more amounts of takeaway food. Along with its primary and biological role, it appears that food also involves social and identity-related implications. According to the results, the individuals belonging to high-level socioeconomic positions also consumed higher amounts of takeaway food. As was expected, nutrition literacy affected the amount of takeaway food consumption negatively and significantly through providing nutritional information on the various types of foods. In general, men consumed higher amounts of takeaway food as compared to women.

Conclusion

As takeaway foods (esp. their consumption), at least among the investigated individuals, are formed under the influence of a number of variables, including seeking distinction, nutrition literacy, socioeconomic position, and gender, a set of general points could be presented as conclusion. First of all, considering the relatively high consumption of takeaway food among a portion of respondents, attention to the quality and safety of these foods should be considered in the interventions related to food and nutrition in Tabriz city so that effective steps can be taken to improve the quality of takeaway foods using various control and supervision mechanisms with regards to the production and distribution of these foods. People with high socioeconomic positions showing a more intense desire towards distinction consumed takeaway foods to a higher extent. Presumably, paying attention to the role of this experience in the lives of these people is essential. It can also be pointed out that raising public’s awareness and sensitivity in line with reducing takeaway food consumption might decrease the possibly undesirable impacts of such foods which are often classified as serious concerns within the area of nutrition and health. In addition, given their high consumption of takeaway food, men indeed require special attention in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern of food consumed away from home
  • distinctiveness
  • nutrition literacy
  • SES
1. اتحادیۀ اصناف تبریز (1396). اطلاعات واحدهای دارای پروانه و بدون پروانه تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی آماده. تبریز: اتحادیه‌های رستوران، اغذیه فروشی‏ها و چلوکبابی‏ها و غذاخوری‏های شهر تبریز.
2. بختیاری، م.؛ احرام پوش، ا.؛ عنایتی، ن.؛ راست منش، ر.؛ دل پیشه، ع.؛ زائری، ف؛ همایون‌فر، ر. (1390). ارتباط مصرف غذاهای آماده با سطح اضطراب در دانشجویان دانشگاه‏های علوم پزشکی شهر تهران. مجله اصول بهداشت روانی، (13) 3، 221-212.
3. پاداش، ح. (1385). ارزیابی محتوای تطوری آرای تورستین وبلن (با تأکید بر داروینیسم). فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، 15 و 16، 85-69.
4. تقوی، ن. (1387). مبانی جمعیت‌شناسی. چاپ نهم، تبریز: انتشارات آیدین.
5. جوکار، م. (1393). مدرنیته، تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت در ایران. پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 2)2، 69-39.
6. حمیدی، ن. و؛ فرجی، م. (1386). سبک زندگی و پوشش زنان در تهران. مجله تحقیقات فرهنگی، 1، 92-65.
7. علیزاده اقدم، م. (1389). تحلیل جامعه‌شناختی سبک غذایی شهروندان تبریزی. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، (12) 44 ، 318- 285.
8. عمید، ح. (1389). فرهنگ عمید. تهران: امیرکبیر.
9. فرازمند، ح.؛ حلافی، ح. (1394). تقاضای غذای خارج از خانه خانوارهای ایرانی: کاربردی از الگوی دابل-هاردل با تبدیل باکس-کاکس. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، (9) 4، 85-65.
10. کوهی، ک.؛ مبارک بخشایش، م. و عبدی چایکندی، ر. (1392). بررسی میزان گرایش دانشجویان به فست‌فودها و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه اخلاق زیستی، (سال 3، شماره 8 )، 185- 157.
11. گنجی، م.؛ حیدریان، ا. (1393). سرمایه فرهنگ و اقتصاد فرهنگ (با تاکید بر نظریه‌های پیر بوردیو و دیوید تراسبی). فصلنامه راهبرد، (23)72، 97-77.
12. Adams, J., Goffe, L., Brown, T., Lake, A. A., Summerbell, C., White, M., ... & Adamson, A. J. (2015). Frequency and socio-demographic correlates of eating meals out and take-away meals at home: Cross-sectional analysis of the UK national diet and nutrition survey, waves 1-4 (2008-12). International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12(1), 1-9.
13. Aksoydan, E. (2007). Hygiene factors influencing customers' choice of dining-out units: Findings from a study of university academic staff. Journal of Food Safety, 27(3), 300-316.
14. Almerico, G. M. (2014). Food and identity: Food studies, cultural, and personal identity. Journal of International Business and Cultural Studies, 8(1), 1-8.
15. Axelson, M. L., Federline, T. L., & Brinberg, D. (1985). A meta-analysis of food and nutrition-related research. Journal of Nutrition Education, 17(2), 51-54.
16. Baker, E. H. (2014). Socioeconomic status, definition. In W. C. Cockerham, R. Dingwall, & S. R. Quah (Eds.), The Wiley Blackwell encyclopedia of health, illness, behavior, and society (1st ed.) (pp. 2210-2214). New York: John Wiley & Sons, Ltd.
17. Bezerra, I. N., & Sichieri, R. (2009). Eating out of home and obesity: A Brazilian nationwide survey. Public Health Nutrition, 12(11), 2037-2043.
18. Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste (R. Nice, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.
19. Caplan, P. (1997). Approaches to the study of food, health and identity. In P. Caplan (Ed.), Food, health, and identity (pp.1-31). London: Routledge. D'Addezio, L., Turrini, A., Capacci, S., & Saba, A. (2014). Out-of-home eating frequency, causal attribution of obesity and support to healthy eating policies from a cross-European survey. Epidemiology, Biostatistics and Public Health, 11(4), 1-13.
20. Dallongeville, J., Marecaux, N., Cottel, D., Bingham, A., & Amouyel, P. (2000). Association between nutrition knowledge and nutritional intake in middle-aged men from northern France. Public Health Nutrition, 4(1), 27-33.
21. DiMaggio, P. (1994). Social stratification, life style, and social cognition. In D. B. Grusky (Ed.), Social stratification in sociological perspective: Class, race, and gender (pp. 829-847). Boulder: Westview Press.
22. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). California: Sage Publications.
23. Fox, R. (2017). Food and eating: An anthropological perspective. Retrieved from http://www.sirc.org/publik/foxfood.pdf.
24. Guthrie, J. F., Lin, B. H., & Frazao, E. (2002). Role of food prepared away from home in the American diet, 1977-78 versus 1994-96: Changes and consequences. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34(3), 140-150.
25. Hof, M. (2012). Questionnaire evaluation with factor analysis and Cronbach's Alpha. Retrieved from http://www.let.rug.nl/nerbonne/teach/rema-stats-meth-seminar/student-papers/MHof-QuestionnaireEvaluation-2012-Cronbach- FactAnalysis.pdf.
26. Holt, D. B. (2007). Distinction. In G. Ritzer (Ed.), The Blackwell encyclopedia of sociology (pp. 1189-1191). USA: Blackwell Publishing Ltd.
27. Hu, P., Huang, W., Bai, R., Zhang, F., Sharma, M., Shi, Z., ... & Zhao, Y. (2016). Knowledge, attitude, and behaviors related to eating out among university students in china. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(13), 696-707.
28. Hulshof, K. F. A. M., Brussaard, J. H., Kruizinga, A. G., Telman, J., & Löwik, M. R. H. (2003). Socio-economic status, dietary intake and 10 y trends: The Dutch national food consumption survey. European Journal of Clinical Nutrition, 57(1), 128-137.
29. Kamphuis, C. B., Jansen, T., Mackenbach, J. P., & Van Lenthe, F. J. (2015). Bourdieu’s cultural capital in relation to food choices: A systematic review of cultural capital indicators and an empirical proof of concept. Plos One, 10(8), 1-19.
30. Laberge, M. (2008). Nutrition literacy. In L. Jacqueline, & Longe, J. L. (Eds.), The Gale encyclopedia of diets: A guide to health and nutrition (pp. 731-736). Michigan, US: The Gale Group.
31. Lachat, C., Huynh, T. T. T., Verstraeten, R., Nago, E., Roberfroid, D., & Kolsteren, P. (2011). Factors associated with eating out of home in Vietnamese adolescents. Appetite, 57(3), 649-655.
32. Lahsaeizadeh, A. (2001). Sociological analysis of food and nutrition in Iran. Nutrition and Food Science, 31(3), 129-135.
33. Livi-Bacci, M. (2008). Population and nutrition: An essay on European demographic history (T. Croft-Murray, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
34. McGee, B. B., Gossett, J. M., Simpson, P. M., Johnson, G. S., Bardell, K., Richardson, V., ... & Bogle, M. L. (2009). Attitudes and beliefs affect frequency of eating out in the lower Mississippi Delta. Race, Gender and Class, 16(3/4), 19-30.
35. McIntosh, W. M. A. (1996). Sociologies of food and nutrition. New York: Springer.
36. Paddock, J. (2016). Positioning food cultures: ‘Alternative’ food as distinctive consumer practice. Sociology, 50(6), 1039-1055.
37. Pirouznia, M. (2001). The association between nutrition knowledge and eating behavior in male and female adolescents in the US. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 52(2), 127-132.
38. Piscopo, S. (2004). Socio-ecological factors influencing food choices and behaviors of Maltese primary schoolchildren (Unpublished doctoral dissertation). University of Birmingham, England.
39. Raulio, S. (2011). Lunch eating patterns during working hours and their social and work-related determinants: The study of Finnish employees (Unpublished doctoral dissertation). University of Helsinki, Finland.
40. Simmel, G. (1957). Fashion. American Journal of Sociology, 62(6), 541-558.
41. Spronk, I., Kullen, C., Burdon, C., & O'Connor, H. (2014). Relationship between nutrition knowledge and dietary intake. The British Journal of Nutrition, 111(10), 1713-1726.
42. Tarabashkina, L., Quester, P., & Crouch, R. (2016). Exploring the moderating effect of children's nutritional knowledge on the relationship between product evaluations and food choice. Social Science and Medicine, 149, 145-152.
43. Van der Veen, M. (2003). When is food a luxury? World Archaeology, 34(3), 405-427.
44. Wills, W., Backett‐Milburn, K., Roberts, M. L., & Lawton, J. (2011). The framing of social class distinctions through family food and eating practices. The Sociological Review, 59(4), 725-740.
45. Zoellner, J., Connell, C., Bounds, W., Crook, L., & Yadrick, K. (2009). Peer reviewed: Nutrition literacy status and preferred nutrition communication channels among adults in the lower Mississippi Delta. Preventing Chronic Disease, 6(4), 1-11.