نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اهمیت روزافزون یادگیری سازمانی در سازمان­یادگیرنده، باعث انجام تحقیقات زیادی در سال­های اخیر درباره عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی شده است. با توجه به افزایش تحقیقاتِ یادگیری سازمانی و شناسایی عوامل متعدد مؤثر بر آن، تحقیق حاضر درصدد بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر یادگیری سازمانی در تحقیقات انجام شده در ایران است.روش تحقیق مقالۀ حاضر، فراتحلیل می­باشد و جامعۀ آماری این تحقیق، همۀ مقالات معتبر علمی هستند که در سال­های 1384 تا 1394 با موضوعات یادگیری سازمانی منتشر شده­اند. ازاین­رو در نهایت 39 تحقیق انتخاب و با نرم­افزار CMA2 تحلیل شدند. نتایج مرور نظامند دربارۀ متغیرهای اثرگذار بر یادگیری سازمانی در تحقیقات مرور شده، نشان داد که تاکنون 26 متغیر در این حوزه بررسی شده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان می­دهد که از بین عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی، هوش سازمانی و سرمایه فکری اثرگذارترین عوامل بودند.براین‌اساس، هوش سازمانی (با اندازۀ اثر 76/0) و سرمایه فکری (با اندازۀ اثر 74/0) بیشترین تأثیر را بر یادگیری سازمانی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effective Factors in Organizational Learning: A Meta-Analysis of the Current Literature

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Majdi
  • Mahmoud Teimouri
  • Seyed Ahmad Mirmohammad Tabar

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

Given the adaptation of development to organizations, technological changes, and the necessity of increasing the quality of services, organizational learning is regarded as one of the most important factors concerning organizational innovations. Therefore, exploring and explaining the effective factors in organizational learning are of similar importance due to the significance of organizational learning’s influence on the development of organizations within today’s ever-changing environment. However, with relatively numerous studies conducted in the past few decades as well as the increased number of scientific research in the areas related to the subject of organizational learning in the country, the scientific community is facing extensive and accumulated information on the effective factors in organizational learning. Nevertheless, there are very few collaborative, joint studies in which an abstract, extract, and the results of the conducted research in the area of organizational learning are presented to researchers in an organized, practical manner. Therefore, in this study it is attempted to provide a precise, thorough examination of the existing research in the area of organizational learning in order to present their abstracts and results systematically.

Theoretical Framework

A considerable number of effective factors in organizational learning were identified through studying several models on this subject. In the majority of these models, similar instances were introduced as effective factors in organizational learning which can be classified into three levels of individual, collective, and organizational. However, there are no organizational learning models or theories that are accepted by everyone. As a result, the identification of the effective factors in organizational learning within the learner organization in a comprehensive model framework is the main necessity of such organizations, and the absence of an integrated, all-inclusive model involving the whole effective individual, collective and organizational factors in organizational learning is considered as a theoretical gap in this area. 

Methodology

The method used in the present study is meta-analysis. In this method, the background of the subject undergoes a systematic review in order to specify the effect of one variable on another one in previous studies. Similar to cross-sectional inquiries, the sample population of the present study includes research results instead of individuals. The total sample of this study includes all articles on organizational learning published in valid journals of the Ministry of Science, Research and Technology from 2005 to the end of the second half of 2016 and finally 39 articles with the intended criteria were selected.

Results

The results of our systematic reviews showed that all 39 studies had been conducted through a descriptive-analytical method, and 46% of these studies were conducted by three researchers. The questionnaires designed by the authors as well as the NIF questionnaire were among the most used with 37% and 15.5%, respectively. The most investigated variable was related to intellectual capital as well as organizational culture, both of which were examined in the research hypotheses seven times.
The results of meta-analysis also showed that the relationship between organizational intelligence and learning, which was investigated in four articles, was equal to 0.76, which is positive and significant. The relationship between intellectual capital and organizational learning in seven hypotheses were found to be 0.74, both positive and significant. The relationship between the empowerment of staff and organizational learning in three studies was equal to 0.64. According to the results, the relationship between transformative leadership and organizational learning in four hypotheses was almost 0.61, both positive and significant. The results of meta-analysis on seven studies presented a relationship between organizational culture and learning equal to 0.61, which was both positive and significant. Furthermore, the relationship between knowledge management and organizational learning in three hypotheses was equal to 0.57, both positive and significant.

Conclusion

The results of the study showed that variables including intellectual capital and organizational learning were of great effect (more than 0.7) on organizational learning, which is in line with the previous theories in this area. Haber (1991) states that organizational learning occurs when an organization acquires the required knowledge; this means that the main requirement for organizational learning is the knowledge created or acquired by the staff. As a result, such a requirement is intellectual capital which has positive and significant effect on organizational learning. The results of the study also demonstrate a positive and significant relationship between organizational intelligence and learning. In the literature on organizational intelligence, the link between the learning process and organizational intelligence is pointed out theoretically. According to this literature, an intelligent organization is basically one that is capable of learning. Consequently, the variables of organizational intelligence and intellectual capital are theories at the organizational level which have a direct relationship with organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sfgfg
1. خورشید، ص. و پاشازاده، ع. (1391). تأثیر هوش سازمانی بر قابلیت‌های عاطفی و یادگیری سازمانی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، (69)، 58-25.
2. سبحانی‌نژاد، م.، شهابی، ب. و یوزباشی، ع. (1385). سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق و سنجش)، تهران: نشر یسطرون، چاپ اول.
3. سنگه، پ. (1382). پنجمین فرمان؛ خلق سازمان یادگیرنده. ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن. تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ چهارم.
4. شفی، آ. (1385). "رابطة توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده-های نفتی". (پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد)، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، ایران.
5. عباسی، ط.، هاشمی، م.، آرمینه، ا. ر. و بختیاری، م. (1393). تبیین رابطۀ بین سرمایۀ فکری و بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر یادگیری سازمانی، مدیریت دولتی، (6-4)، 917-891.
6. عسکری، ن.، زارع‌پور نصیرآبادی، ف. و رزاقی، ر. (1393). نقش رهبری تحول‌گرا در توسعه‌ی یادگیری سازمانی، فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). سال ششم، (2)، 122-99.
7. قربانی‌زاده، و.، حبیبی بدرآبادی، ح. و ابراهیم‌زاده، ح. (1391). نقش تعدیل‌کننده‌ی فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه‌ی فکری و عملکرد سازمانی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال پنجم، (16)، 161-135.
8. نادری خورشیدی، ع. (1381). طراحی وتبیین الگوی توسعه قابلیت یادگیری سازمانی در شرکت ایران خودرو. (پایان‌نامه دکتری)، دانشگاه تهران، ایران.
9. هومن، ح. ع. (1392). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.
10. Amabile, T. (1988). A model of creativity and innovation in organization. Research in Organizational Behavior, 10(1), 126-167.
11. Aragon-Correa, J. A., Garcia-Morales, V. J., & Cordon-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning's role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial marketing management, 36(3), 349-359.
12. Bontis, N. (2001). Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: Framing and advancing the state of the field. Managing Organizational Knowledge, 18(8), 271-301.
13. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. Hoboken, NJ: Wiley.
14. Bose, R. (2004). Knowledge management metrics. Journal Leadership Organization, 22(9), 225-238
15. Carol, A. B., & Kenneth, D. M. (1994). A model of organizational learning and the diagnostic process supporting it. The Learning Organization, 1(3), 26-37.
16. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis in the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
17. Denison, D. R., & Mishra, A. K. (1995). Toward a theory of organizational culture and effectiveness. Organization Science, 6(2), 204-223.
18. Denton, J. (1998). Organizational learning and effectiveness. New York: Routledge.
19. Franco, M., & Almeida J. (2011). Organizational learning and leadership styles in healthcare organisations. Leadership and Organization Development Journal, 32(8), 782-806.
20. Fry, L. W., Vitucci, S., & Cedillo, M. (2005). Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline. The Leadership Quarterly, 16(5), 835-862.
21. Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological assessment, 4(1), 26-42.
22. Gorelick, C. (2011). Knowledge management vs. the learning organization: A conversation with a practitioner. The Learning Organization, 12(4), 383-388.
23. Hitt, W. D. (1996). The learning organization: Some reflections on organizational renewal. Employee Counselling Today, 8(7), 16-25.
24. Hong, J. C., & Kuo, C. L. (1999). Knowledge management in the learning organization. The Leadership and Organization Development Journal, 20(4), 207-215.
25. Hovland, I. (2003). Knowledge management and organisational learning: An international development perspective: An anotated bibliography. London: Overseas Development Institute.
26. Jimenez-Jimenez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408-417.
27. Jung, Y. (2009). An approach to organizational intelligence management (A framework for analyzing organizational intelligence within the construction process). Retrieved fromhttp://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-08102009-200607/ unrestricted/ Younghan_ JungSep_09.pdf.
28. Lee, J. (2007). Effects of leadership and leader-member exchange on innovativeness. Journal of Managerial Psychology, 23(6), 2-9.
29. Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
30. Littell, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. New York: Oxford University Press
31. Marr, B., Schiuma, G., & Neely, A. (2004). Defining key performance indicators for organizational knowledge assets. Business Process Management Journal, 10(5), 551-569.
32. Nevis, E. C., Dibella, A. J., & Gould, J. M. (1995). Understanding organizations as learning systems. Sloan Management Review, 36(2), 73-85.
33. Nwankpa, J., & Roumani, Y. (2014). Understanding the link between organizational learning capability and ERP system usage: An empirical examination. Journal of Computers in Human Behavior, 33(1), 224-234.
34. Ortenblad, A. (2004). The learning organization: Towards an integrated model. The Learning Organization, 11(2), 129-144.
35. Panayides, P. M. (2007). The impact of organizational learning on relationship orientation, logistics service effectiveness and performance. Industrial Marketing Management, 36(1), 68-80.
36. Pelz, D. C., & Andrews, F. M. (1966). Autonomy, coordination, and stimulation, in relation to scientific achievement. Behavioral Science, 11(2), 89-97.
37. Phillips, B. T. (2003). A four-level learning organisation benchmark implementation model. The Learning Organization, 10(2), 98-105.
38. Real, J. C., Leal, A., & Roldan, J. L. (2006). Information technology as a determinant of organizational learning and technological distinctive competencies. Industrial Marketing Management, 35(4), 505-521.
39. Redding, J. (1994). Strategic readiness: The making of the learning organization. San Francisco: Josse Bass.
40. Senge, P. M. (1991). The fifth discipline, the art and practice of the learning organization. Performance+ Instruction, 30(5), 37-37.
41. Škerlavaj, M., Štemberger, M. I., & Dimovski, V. (2007). Organizational learning culture—the missing link between business process change and organizational performance. International Journal of Production Economics, 106(2), 346-367.
42. Wu, I. L., & Chen, J. L. (2014). Knowledge management driven firm performance: the roles of business process capabilities and organizational learning..Journal of Knowledge Management, 18(6), 1141-1164.
43. Yeo, R. (2006). Implementing organizational learning initiative: Insights form Singapore organizations-part II. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 20(2), 10-12.
44. Yeung, A., & Pavid, K. (1999). Organizational learning capability. New York: Oxford University.
45. Zappa, P., & Robins, G. (2016). Organizational learning across multi-level networks. Social Networks, 44(4), 295-306.