نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زنان سرپرست خانوار فقیر یکی از گروه‏های آسیب‏پذیر جامعه هستند. این زنان علاوه بر نقش‏های متداول برای زنان در خانواده، متولی نقش‏های مربوط به سرپرستی خانوار نیز هستند. از این رو، تلاش برای توان‌مندسازی آن‌ها از اولویت ویژه‏ای برخوردار است. در این بین، برخورداری از آمادگی ذهنی و روانی پیش‌شرطی اساسی برای شکوفایی قابلیت‏های فردی در دیگر عرصه‏های زندگی است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار در قالب پژوهشی پیمایشی متشکل از 324 زن شاغل در مراکز کارآفرینی و مهارت‏آموزی کوثر شهرداری تهران، صورت پذیرفته‏است. برای اخذ نمونه، ابتدا مراکزی به صورت تصادفی از لیست مراکز موجود انتخاب و سپس کارکنان هر مرکز تمام‌شماری شده‌اند. این روند تا تحقق حجم نمونۀ تعیین‌شده ادامه یافته است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش‏نامۀ محقق‌ساخته بوده است. داده‏های حاصل با روش‏های آماری تحلیل هم‌بستگی و تحلیل هم‌بستگی کانونی تجزیه‌وتحلیل شده‏اند. یافته‏های تحقیق در مجموع مؤید هم‌بستگی متوسط بین مؤلفه‏های مختلف سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی بوده‏ است. در عین حال، هم‌بستگی‏ بین «توانایی تصمیم‏گیری» و «اعتماد به نفس» با مؤلفه‏های مختلف سرمایۀ اجتماعی قوی‏تر از سایر مؤلفه‏های توان‌مندی روانی بوده‏ است. در بین متغیرهای زمینه‏ای نیز در اغلب موارد سن اثر منفی و مدت سرپرستی، درآمد و تحصیلات دارای اثر مثبت بر مؤلفه‏های توان‌مندی روانی بوده‏اند. همچنین، تحلیل هم‌بستگی کانونی، نشان‏دهندۀ‏ نقش تبیین‏کنندگی سرمایۀ اجتماعی بر توان‌مندی روانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital and Psychological Empowerment among the Female Household Heads Employed in Kosar Centers in Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kermani
  • Mohammad Mazloum Khorasani
  • Hossein Behravan
  • Mohsen Noghani Dokht Bahmani

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Extended Abstract
1. Introduction
The poor women households are one of the most vulnerable groups in any society. Given the fact that in addition to the roles played by women in the family, they are responsible for the role of household care, the efforts to empower them have a special priority. In many theories about or studies on the empowerment of vulnerable groups, attention to psychological components of empowerment is visible. The main purpose of this research is to investigate the relationship between psychological empowerment and social capital. Accordingly, the main question of the research can be as follows: What is the relationship between psychological ability and its components with social capital and its components?
2. Theoretical Framework
This research has been linked to two main theoretical areas, including social capital theory and empowerment theory. The most important theoretical ideas about social capital can be seen in the work of Robert Putnam (1994), Francis Fukuyama (1995), James Colman and Peter Bourdieu (Tajbakhsh, 2005). A significant part of the psychological empowerment literature has grown in the field of organization theory. In this context, one of the prevailing views is Spreitzer's (1995) work. In this study, psychological empowerment has been redefined with a combination of indicators including mental health, self-esteem, self-confidence, responsibility, and motivation for progress. Regarding social capital and considering what has been suggested in various sources, including the World Bank (2011), the indicators are social participation, group membership, interpersonal trust, institutional trust, generalized trust, family and kinship relationships, neighborhood and friendship relationships, and finally lack of isolation.
3. Methodology
In this study, a survey method has been used. In addition, in exploratory studies, documentary, observation, and interviewing techniques have been used. The statistical sample of this study was 324 female headed households working in skill and employment centers affiliated to the female empowerment staff of Tehran's municipality. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. To confirm the validity of the questionnaire, while using the authoritative books and resources in its design, the original design was reviewed based on the suggestions of a number of professors and experts. Also, Cronbach's alpha and inter-item correlation were used to control and confirm the reliability of the questionnaire. The results showed that the indicators were valid.
4. Findings
Based on the findings, there were significant correlations between the demographic characteristics of individuals and the main variables. The strongest correlation was observed between the income and the components of social capital. Education and age are in the next positions, respectively. The correlation between the age and components of social capital has generally been reversed. Also, significant differences in the means of the citizenship awareness, public awareness, feelings of exclusion and isolation, generalized trust, interpersonal trust, neighborhood relationships and family and kinship relationships were observed in single, married, widowed, and divorced groups. Regarding the assumptions about the relationship between social capital components and psychological empowerment components, the results showed that mental health, self-esteem, self-confidence, decision-making ability and responsibility have significantly correlated with all components of social capital. At the same time, motivation for progress has not had a meaningful relationship with neighborhood relationships and friendship relationships. But there are significant correlations between other components of social capital with this variable. Canonical correlation analysis has been used to investigate the general relationship between psychological empowerment and social capital. The findings of the canonical analysis show that the set of independent variables (i.e., social capital) has more power in explaining the variance of the dependent variables set (i.e., psychological empowerment) as compared to its opposite.
5. Conclusion
The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and its components, and psychological empowerment and its components. Canonical correlation analysis resulted in the extraction of three pairs of roots or canonical functions, which were statistically significant by putting the components of psychological empowerment in the dependent set and placing the components of social capital in the independent set. The correlation between the canonical variable corresponding to each set in the first, second, and third pairs were 0.630, 0.355, and 0.325, respectively. Considering the results of canonical correlation analysis, especially the study of the redundancy values, the main hypothesis of the research, (i.e., the impact of social capital on psychological empowerment) can be verified. These results were consistent with findings of other studies such as Keyvanara, Tavakoli, Samouei and Tavkoli (2012), Shoja, Nabavi, Kassani and Bagheri Yazdi (2012), Razavizadeh, Noghani and Yousefi (2012) and Welsh and Berry (2009).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Social trust
  • Psychological empowerment
  • mental health
  • Canonical correlation
1. ازکیا، م. و غفاری، غ. (1383). توسعۀ روستایی با تأکید بر جامعۀ روستایی ایران. تهران: نشر نی.
2. اوفه، ک. (1384). چگونه می‌توان به شهروندان اعتماد داشت؟. سرمایۀ اجتماعی اعتماد دموکراسی و توسعه. (ا. خاکباز و ح. پویان، مترجمان). تهران: نشر شیرازه.
3. چلبی، م. (1375). جامعه‌شناسی نظم. تهران: نشر نی.
4. چلبی، م. و مبارکی، م. (1384). تحلیل رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان. جامعه‌شناسی ایران، 6 (2)، 44-3.
5. خواجه دادی، ا.، شریفیان ثانی، م.، شیانی، م. و کریملو م. (1387). رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت مادران. رفاه اجتماعی. 8 (30 و 31)، 102-83.
6. سلطانی، ط. و مژده، ج. (1387). بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و سلامت روانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه شیراز). مدیریت و توسعه، (68 و 69)، 121-107.
7. سیدان، ف. و عبدالصمدی، م. (1390). رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت روان زنان و مردان. رفاه اجتماعی، 11 (42)، 254-229.
8. شجاع، م.، نبوی، س. ح.، کسانی، ع. و باقری یزدی س. ع. (1390). تحلیل عاملی سرمایۀ اجتماعی و رابطۀ آن با سلامت روان سالمندان منطقۀ 9 شهر تهران. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، (3)، 90-81.
9. قاسمی‌پور، م. و جهانبخش گنجه، س. (1389). رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان شهرستان خرم‌آباد. مجلۀ علمی‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (یافته)، 12 (1)، 64-57.
10. کامران، ف. و ارشادی، خ. (1388). بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی شبکه و سلامت روان. پژوهش اجتماعی، 2 (3)، 54-29.
11. کبیر، ن. (1389). تأملی در سنجش قدرت‌مندشدن زنان: منابع، عاملیت، دست‌آوردها. (ف. صادقی، مترجم). توان‌مندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه. تهران: نشر آگه.
12. کسل، ف. (1383). چکیدۀ آثار آنتونی گیدنز. (ح. چاوشیان). تهران: انتشارات ققنوس.
13. کیوان آرا، م.، توکلی، ن.، سموعی، ر. و توکلی، ف. (1391). رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی با سطح بهداشت روانی. مدیریت اطلاعات سلامت، 9 (7)، 1065-1058.
14. لهسائی زاده، ع. و مرادی، گ. (1386). رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت روان در مهاجران. رفاه اجتماعی، 7 (26)، 180-161.
15. مالوتره، آ.، بوندر، ک. و شولر، س. ر. (1389). سنجش توان‌مندی زنان به عنوان یک متغیر در توسعۀ بین‌المللی. (ه. مداح و ف. محمد، مترجمان). توان‌مندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه. تهران: نشر آگه.
16. Albertyn, R. M. (2005). Increased accountability through monitoring empowerment programs. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 33(1), 31-36.
17. Berry Brittany, M. (2011). The protective role of psychological empowerment on tobacco use behaviors (Unpublished master’s thesis). Virginia University, Richmond, VA.
18. Fujiwara, T., & Kawachi, I. (2008). Social capital and health: A study of adult twins in the US. American Journal of Preventive Medicine, 35(2), 139-144.
19. Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity New York: Free Press.
20. Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V.N. & Woolcock, M. (Ed.). (2004). Measuring social capital: An integrated questionnaire, World Bank Working Paper (No. 18), Washington D.C.: World Bank Publications.
21. Harpham, T., Grant, E., & Thomas, E. (2002). Measuring social capital within health surveys: Key issues. Health Policy and Planning, 17(1), 106-111.
22. Hjollund, L., & Svendsen, G. T. (2000). Social capital: A standard method of measurement. Denmark: The Aarhus School of Business.
23. Kabeer, N. (2003). Gender mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals: A handbook for policy-makers and other stakeholders. Canada: Commonwealth Secretariat, International Development Research Centre (IDRC).
24. Kawachi, I., & Berkman, L. F. (2001). Social ties and mental health. Journal of Urban Health, 78(3), 458-467.
25. Kerri, M., Kerr, P. D. S., Cheater, F., & Morgan, A. (2013). The role and impact of social capital on the health and wellbeing of children and adolescents: A systematic review. Scotland, UK: Glasgow Centre for Population Health, Glasgow Caledonian University.
26. Kvinnofroum (2001). Measuring women’s empowerment: A report from a pilot project on methods for measuring women’s empowerment in Southern Africa. Sweden, Stockholm: Funded by UNDP.
27. Lin, N. (2001). Building a network theory of social capital. In N., Lin, K. S., Cook, & R. S. Burt (Eds.), Social capital: Theory and research. New York: Transaction Publishers.
28. Morgan, A., & Swann, C. (2004). Social capital for health: Issues of definition, measurement and links to health. London: Health Development Agency.
29. Paxton, P. (1999). Is social capital declining in the United States? A multiple indicator assessment. American Journal of Sociology, 105(1), 88-127.
30. Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. New Jersey, United States: Princeton University Press.
31. Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
32. Whiteside, M. (2009). A grounded theory of empowerment in the context of Indigenous Australia (Unpublished doctoral dissertation). Australia: James Cook University.
33. Wilkinson, R. G., & Marmot, M. (Eds.). (2003). Social determinants of health The solid facts. Denmark: WHO Regional Office for Europe. Retrieved from http://www.euro.who.int /data/ assets/ pdf_file/ 0005/ 98438/ e81384.pdf
34. Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society, 27(2), 151-208.
35. Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The World Bank Research Observer, 15(2), 225-249.
CAPTCHA Image