نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی دلایل گرایش و عدم گرایش کاربران به سایت های همسریابی بررسی شد. نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل مرتبط با عضویت افراد در سایت های همسریابی عبارتند از: کسب استقلال در انتخاب همسر، بی تعهّدی جامعه و والدین در انتخاب همسر برای فرزندان خود، مزایای بیشتر سایت های همسریابی نسبت به ازدواج های سنتّی، محدود شدن روابط افراد در کلان شهرها، رفع تبعیض جنسی، رفع نیازهای فردی، مشکلات ارتباطی در دنیای واقعی، مطلقه بودن، نقص عضو داشتن، بالارفتن سن، برون همسری، رفع تبعیض و پیش داوری و در مقابل عواملی چون نگرش های منفی نسبت به سایت های همسریابی، ضعف نظارت، عدم اطمینان به فضای مجازی، در عدم گرایش به این سایت ها اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

1. آخوندان، ز.، باستانی، س. (1390). همسریابی اینترنتی. نشریة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (17)، 34-23.
2. برات دستجردی، ن.، عرفان، آ. (1391). بررسی عوامل مؤثر در گرایش به ازدواج اینترنتی در بین دانشجویان (بارویکرد آسیب‌شناسانه به ازدواج اینترنتی ). نشریة مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، 2 (2)، 82-66
3. خطیبی، ف.، زکایی، م. س. (1385). رابطة حضور در فضای مجازی و هویّت مدرن (پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوانان ایرانی). نشریة علوم اجتماعی، (33)، 154-111.
4. رابرستون، ی. (1372). درآمدی برجامعه با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی. ستیز و کنش متقابل نمادی. (ح. بهروان، مترجم). مشهد: آستان قدس رضوی.
5. رئیسی ،ج. (1382). جوانان و ناهنجاری‌های رفتاری. نشریة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، (21)، 158-135.
6. فیروزآبادی، ع. (1382). پیامدهای اعتیاد مدرن وابستگی به اینترنت. .نشریة گزارش، (147)، 110-100.
7. کرایب، ی. (1378). نظریه‌های مدرن در جامعه‌شناسی: از پارسونز تا هابرماس. (م. مهاجر، مترجم). تهران: انتشارات سروش.
8. گیدنز، آ. (1388). پیامدهای مدرنیت. (م. ثلاثی، مترجم). تهران: نشرمرکز.
9. لیندلف، ت.، تیلور، ب. (1388). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. (ع. گیویان، مترجم). تهران: همشهری.
10. هوفستده ،گ. (1387). فرهنگ و سازمان برنامه‌ریزی ذهن. (ع. ا. فرهنگی و ا. کاوسی، مترجمان). تهران: انتشارات پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک.
11. Adam, J. (2003). Understanding the psychology of the internet behavior. New York, NY: Palgrave Macmillan.
12. Andriana, B. (2013). The impact of internet diffusion on marriage rates: Evidence from the broadband market. Journal of Population Economics, 28(2), 265-297.
13. Bellou, A. (2015). The impact of Internet diffusion on marriage rates: Evidence from the broadband market. Journal of Population Economics, 28(2), 265-297.
14. Doise, W., & Palmonari, A. (1986). Caracteristique des representations sociales. Texte de base, I'etude des representations socials [Characteristic of social representations, basic text under consideration socials representations]. Paris, France: Delachauxet Niestle.
15. Hardian, R. (1997). Trustworthiness. Ethics, 107, 26-42.
16. Herzlich, C. (1970). Introduction à la psychologie sociale [Introduction to social psychology]. Paris, France: Maison des sciences de l'homme.
17. King, S. A., & Barak, A. (1999). Compulsive internet gambling: A new form of an old clinical pathology. CyberPsychology & Behavior, 2(5), 441–456.
18. Luz, C. F. (2013). Cyber courtship: Computer matchmaking and trends in online romance. Synesis: A Journal of Science, Technology, Ethics, and Policy, 4, 1-4.
19. Mark, B. (2011). How has internet dating changed society? Internet dating executive alliance. Retrieved from http:// www. onlinepersonalswatch. com/ files/ idea-white-paper-final-review-copy-only-updated-1-19-2.pdf
20. Mendoza M. G., & Napoli V. (1990). Systems of society: An introduction to social science. Massachusetts, MA: Health.
21. Mollo, S. (1974). Representation et images perspectives que se font des deux autres partenaires: les enfants, les parents, les maitres [Representation and prospects images are the two other partners: Children, parents, teachers]. Traite des sciences pedagogiques, 6, 109-120.
22. Moscovici, S. (1989). Des repre'sentations collectives aux repre'sentations socials: Ele'mens pour une histoire [Collective representations to social representations: Elements for a story]. In D. Jodellot, (Ed.), Les repre'sentations socials [The social representations] (79-103). Paris, France: Presses universitaires de France.
23. Rege, A. (2009). What’s love got to do with it? Exploring online dating scams and identity fraud. International Journal of Cybercriminology, 3 (2), 494-512
24. Rege, A. (2009). What's love got to do with it? Exploring online dating scams and identity fraud. International Journal of Cyber Criminology, 3(2), 494.
25. Riva, G., & Galimberti, C. (Eds.). (2001). Towards cyber psychology: Mind, cognition and society in the internet age. Amsterdam, Netherlands: IOS Press
26. Rosenfeld, M. J., & Reuben, J. T. (2012). Searching for a mate: The rise of the Internet as a social intermediary. American Sociological Review, 77(4), 523-547.
27. Rosenfeld, M. J., & Thomas, R. J. (2012). Searching for a mate the rise of the internet as a social intermediary. American Sociological Review, 77(4), 523-547.
28. Schmitz, A., Zillmann, D., & Blossfeld, H. P. (2013). Do women pick up lies before men? The association between gender, deception patterns, and detection modes in online dating. Online Journal of Communication and Media Technologies, 3(3), 52-73.
29. Schmitz, A., Zillmann, D., & Blossfeld, H. P. (2013). Do women pick up lies before men? The association between gender, deception patterns, and detection modes in online dating. Online Journal of Communication and Media Technologies, 3(3), 52.
30. Smith, A., & Duggan, M. (2013). Online dating & relationships. Pew Internet & American Life Project. Pew Search Center.
31. Smith, A., & Duggan, M. (2013).Online dating and relationships. Pew Research Center’s Internet & American Life Project ,1615 L St., N.W., Suite 700 Washington, D.C. 20036.
32. Tresolini Fiore, A. R. (2002). Romantic regressions: An analysis of behavior in online dating systems (Unpublished master’s thesis). The Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, MA.
33. Wagner, J. A., & Moch, K. M. (1986). Individualism-collectivism: Concept and measure. Group Organization Management, 11(3), 280-304.
34. Wallace, R. A., & Wolf, A. (1999). Contemporary sociological theory: Expanding the classical tradition. New Jersey, NJ: Prentice Hall.
35. Wang, H., & Lu, X. A. (2007). Cyberdating: Misinformation and (dis)trust in online interaction. Informing Science Journal, 10, 1-15.
CAPTCHA Image