نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار فقیر با توجه به رشد فزایندۀ آمار آن‌ها در سال‏های اخیر تبدیل به چالشی مهم در ایران شده‏ است. در بین تجربه‏های متعددی که در این راستا صورت گرفته است، توجه به کارآفرینی به طور عام و کارآفرینی اجتماعی به طور خاص در حال افزایش است. این پژوهش پیرامون بررسی یکی از این تجارب و با هدف تبیین شرایط لازم برای موفقیت چنین تجاربی انجام شده‏ است. روش انجام پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریۀ زمینه‌ای بوده‏ است. داده‏های مورد نیاز نیز عمدتاً از طریق بحث‏های گروهی متمرکز و مصاحبه‏های انفرادی نیمه‌ساختار‌یافته با نیروهای ذی‌نفع در سازمان شامل مدیران، کارشناسان و کارآفرینان گردآوری شده‏ است. پس از پیمودن مراحل سه‌گانۀ کدگذاری مطابق الگوی پیشنهادی اشتروس و کوربین، پدیدۀ مرکزی تحقیق با عنوان «توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی به مثابه یک رویکرد سازمانی» شناسایی و مدل پارادایمی‏متناظر با آن تدوین شد. پدیدۀ مذکور در زمینه‏ای مشتمل بر ویژگی‏های نظام مدیریتی کشور، به‌ویژه سازوکارهای رایج برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ‏و نیز خصوصیات فضای کسب‌ و کار در کلان‌شهر تهران رخ داده است. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد مدیریت تحوّل‌خواه، نیروی انسانی توان‌مند، ساختار سازمانی انعطاف‌پذیر، حاکمیت اخلاق حرفه‌ای و روحیۀ کارآفرینی مهم‌ترین شرایط علّی مؤثر بر پدیدۀ مذکور هستند. همچنین، سه پیامد اصلی رخداد پدیدۀ مورد اشاره توان‌مندسازی مقتصدانه، توان‌مندسازی باثبات و توان‌مندسازی متقابل بوده‏ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Empowerment Based on Social Entrepreneurship: Presenting a Grounded Theory (A Case Study of the Headquarters for Empowering Female Householders at Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kermani
  • Mohammad Mazloom Khorasani
  • Hossein Behravan
  • Mohsen Noghani Dokhtebahmani

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Extended Abstract
1- Introduction and Statement of the Problem
Female householders, especially those who lack access to sustainable revenue resources, face serious problems for fulfilling the responsibilities associated with household issues. In such a situation, looking for solutions which guarantee continuous and sustainable improvements in the economic conditions of poor female householders has resulted in an increasing attention to the other two foundations of the current study, namely empowerment and social entrepreneurship.
Accordingly, the main aim of this study is to investigate the factors affecting the success of patterns which are based on Social Entrepreneurship to empower female householders. In addition, this study aims to present solutions for improving the performance of such patterns (with emphasis on the case under study).
2- Theoretical Framework
Empowerment is a conceptual structure which is used in many fields of study. It is mostly described as a process through which individuals are guided by themselves or with the help of others in order to gain more control over their lives. One of the most popular models regarding the empowerment of women is Longwe’s (1991) five-level model. The five levels proposed by Longwe are welfare, access, conscientization, participation and control. Bennett (2002) has also proposed a quite pervasive theory about social change with the aim of sustainable poverty alleviation. Kabeer (2003) employs the triplet of agency, resources and achievements in his theory on empowerment.
A comprehensive review of the empirical and theoretical background related to the concept of empowerment reveals the fact that different approaches may be considered for advancing empowerment plans. Social entrepreneurship has the potential to be one of the effective tools in this regard.
3- Research Methodology
The main research method of the current study is Grounded theory. Grounded theory as it is today was first introduced by Glaser and Strauss (As cited in Fram, 2013). From a noetic perspective, grounded theory has roots in the symbolic interaction theory (Health & Cowley, 2004). In grounded theory, the relatively concrete observed themes convert into more abstract categories through continuous sweeps between the stages of data collection and their analysis based on a systematic method (Suddaby, 2006). This procedure is to a large extent carried out independent of the existing theoretical ideas (Goulding, 2005).
The data for this study have been collected through semi-structured interviews, focus groups and analysis of the existing documents. Moreover, the daily notes of the researcher in different sessions and field visits were used as side sources which were quite useful at times. In order to analyze the qualitative data in the analyses based on grounded theory method, the data were coded according to the pattern proposed by Strauss and Corbin (1998). This pattern includes three stages, namely open coding, axial coding, and selective coding.
4- Results
In order to address the research questions, the first step was to extract primary concepts through open coding of the interview transcripts. Based on the definition proposed by Strauss and Corbin (1998), open coding is an analytical procedure through which certain concepts and their dimensions and characteristics are explored in the data. At the end of this stage, 52 conceptual subcategories were determined. Axial coding is the second stage of the process proposed by Strauss and Corbin (1998) in which the main categories are formed by relating the subcategories based on their characteristics and dimensions at different levels. The reason for this naming is that the codes are placed around the main conceptual axis of the category. As a result of this stage, a total of 19 categories were identified. The third stage which is selective coding includes the process of integrating and revising the grounded theory which is accompanied by the selection of a central (core) category. As Strauss and Corbin (1998) emphasize, the central category represents the main ground of the research which is to a large extent abstract, although it has risen from the research. The central phenomenon identified in this stage was empowerment based on social entrepreneurship as an organizational approach. Finally, the paradigmatic model of the research including the cause and effect conditions, underlying conditions, interventionist conditions, strategies and consequences of the central phenomenon under study has been presented and the grounded theory of the study has been narrated.
5- Discussion and Conclusions
Based on the results of this study, social entrepreneurship was identified as an organizational approach which has proved to be effective in fulfilling the responsibility of the organization to empower a specific social group (female householders). In spite of differences in goal-setting and consequently varieties in results from different experiments within the framework of social entrepreneurship models and more specifically, patterns based on social entrepreneurship for empowerment, the general spirit of the findings from such experiments is very much similar. Moreover, many of the aspects of the organization under study are in accordance with what has been said in theoretical discussions about the characteristics and necessary activities in the field of social entrepreneurship. In general, it could be said that in practice, a large portion of the achievements resulting from goal-settings, plans and actions has led to what has been referred to as social effectiveness by researchers and theorists in the field of social entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Social Entrepreneurship
  • Female Householders
1. بازیار، ف. (1390). شناسایی الگوی توسعۀ کارآفرینی اجتماعی در مؤسسات خیریۀ شهر تهران. پایان‏نامۀ منتشر‌نشده کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران. تهران، ایران.
2. جعفری مهتاش، م. (1385). بررسی تأثیر خدمات کمیته امداد بر توا‌ن‌مندسازی زنان سرپرست خانوار. پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران. تهران، ایران.
3. رحمانی، م.؛ زند رضوی، س؛ ربانی، ع. و ادیبی، م. (1387). نقش اعتبارات خرد در توان‌مندسازی زنان: مطالعۀ موردی روستای پشت رود بم. فصل‌نامۀ مطالعات اجتماعی روا‌ شناختی زنان، 1 (18)، 132-105.
4. شهرداری تهران. (1392). گزارش عملکرد هفت‌سالۀ ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار (گزارش داخلی و منتشرنشده در تاریخ مراجعه). تهران، ایران.
5. فلیک، ا. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی. (ه. جلیلی، مترجم). چاپ اول. تهران: نشر نی.
6. کبیر، ن. (1389). تأمّلی در سنجش قدرت‌مندشدن زنان: منابع، عاملیت، دستاوردها. (ف. مه صادقی، مترجم). مقالۀ مندرج در کتاب توان‌مندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه. (ا. خاتم، مترجم). تهران: نشر آگه.
7. مالوتره، آ.؛ بوندر، ک. و شولر س. ر. (1389). سنجش توان‌مندی زنان به عنوان یک متغیّر در توسعۀ بین‌المللی. (ه. مداح و ف. محمدی، مترجمان). مقالۀ مندرج در کتاب توان‌مندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه. (ا. خاتم، مترجم). تهران: نشر آگه.
8. محمدمرادی، ب. (1389). بررسی اثرات برنامه‏های اتحادیۀ فرش‏بافان شهرستان جوان‌رود بر توان‌مندسازی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: زنان قالیباف روستاهای صفی آباد، بیاشوش و زلان). پایان‌نامۀ منتشر‌نشدۀ کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران. تهران، ایران.
9. مرکز آمار ایران. (1392). گزارش سرشماری نفوس و مسکن 1390. تهران: مرکز آمار ایران.
10. Austin, J., Stevenson, H., & Wei‐Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? Entrepreneurship theory and practice, 30(1), 1-22.
11. Bauer-Leeb, M., & Lundqvist, E. (2011). Social entrepreneurs and business angels – a quest for factors facilitating business relationships (Unpublished master’s thesis). Danube University Krems, Department for Management and Economics–Danube Business School, Vienna/ Haslau, Austria.
12. Dees, J. G. (2001). The meaning of social entrepreneurship. Retrieved at http://www.redalmarza.cl/ing/pdf/TheMeaningofsocialEntrepreneurship.pdf
13. Fram, S. M. (2013). The constant comparative analysis method outside of grounded theory. The Qualitative Report, 18(1), 1-25.
14. Glaser, B. G. (2002). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 23-38.
15. Goulding, C. (2005). Grounded theory, ethnography and phenomenology: A comparative analysis of three qualitative strategies for marketing research. European journal of Marketing, 39(3/4), 294-308.
16. Guclu, A., Dees, J. G., & Anderson, B. B. (2002). The process of social entrepreneurship: Creating opportunities worthy of serious pursuit. Durham, NC: Center for the Advancement of Social Entrepreneurship.
17. Heath, H., & Cowley, S. (2004). Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and Strauss. International Journal of Nursing Studies, 41(2), 141-150.
18. Kabeer, N. (2003). Gender mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals: A handbook for policy-makers and other stakeholders. London: Commonwealth Secretariat.
19. Karlberg, F., & Ryberg, S. (2007). An explorative journey in understanding social entrepreneurship (Unpublished master‘s thesis). Lund University, Lund, Sweden. Retrieved from
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1349585.
20. Malhutra, A., & Shuler, S. R. (2005). Women’s Empowerment as a Variable in International Development , Translated by (H. Maddah & F. Mohammadi,. . Article published in Empowering Women: Criticisms on the popular approaches to development, translated by A. Khatam et al, Tehran, Iran, Agah.
21. Massetti, B. L. (2008). The social entrepreneurship matrix as a “tipping point" for economic change. Presented at the First International Conference on Social Entrepreneurship, Systems Thinking, & Complexity. Adelphi University, New York, the United States.
22. Mayoux, L. (2005).Women’s empowerment through sustainable microfinance: Rethinking ‘Best Practice’. Retrieved from:
http://lib.icimod.org/record/12082/files/3849.pdf.
23. Mustafa, Z., & Ismailov, N. (2008). Entrepreneurship and Microfinance-a tool for empowerment of poor-Case of Akhuwat, Pakistan (Unpublished master’s thesis). Malardalen University, Vasteras, Sweden.
24. Ogunyemi, K. (2012). A social entrepreneurial model from Nigeria. Journal of Entrepreneurship Perspectives, 1(1). 137-148.
25. Sadan, E. (2004). Empowerment and community planning (R. Flantz, Trans.). Retrieved from:
www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment.pdf.
26. Seelos, C., Mair, J., Battilana, J., & Dacin, M. T. (2010). The embeddedness of social entrepreneurship: Understanding variation across local communities.. Retrieved from:
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0858-E.pdf.
27. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. New York, NY: Sage.
28. Suddaby, R. (2006). From the editors: What grounded theory is not. Academy of management journal, 49(4), 633-642.
29. Tessema, F. (2007). The contribution of social entrepreneurship in making sustainable development happen in Africa (Unpublished MISP thesis), Alma Matter Studiorum University Di Bologna, Bologna, Italy.
30. Yaron, G., & Dudwick, N. (October, 2008). Measuring empowerment. A Mixed Method Diagnostic Tool for Measuring Empowerment in the Context of Social Safety Net Provision in Bangladesh. Presented at UN WIDER “Frontiers of Poverty Analysis” conference, Helsinki, Finland.
31. Zahra, S. A., Rawhouser, H. N., Bhawe, N., Neubaum, D. O., & Hayton, J. C. (2008). Globalization of social entrepreneurship opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal, 2(2), 117-131.
32. Zebrowski, R. L. (2009). Social Entrepreneurship as a New Paradigm: Rethinking development intervention ideologies (Unpublished doctoral dissertation). University of Oregon, Oregon, the US.
CAPTCHA Image