نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، مریوان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل مختلف خانوادگی و گروه همسالان بر خشونت دانش آموزان پرداخته است که در آن از تئوری های مختلف روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی استفاده شده است. پژوهش به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه، روی 625 نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانۀ شهر تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک اجرا شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داده است که متغیرهای بدرفتاری والدین با فرزندان، تضاد والدین با یکدیگر، عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان، عدم دلبستگی والدین به فرزندان، پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین و داشتن دوستان بزهکار با خشونت دانش آموزان رابطۀ مستقیم و معناداری داشته‌اند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داده است که متغیرهای میزان بدرفتاری والدین با فرزندان، داشتن همسالان بزهکار، عدم نظارت والدین بر فرزندان و پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین بر خشونت دانش آموزان تأثیر مثبتی داشته‌اند که قوی ترین پیش بینی کننده، متغیر داشتن دوستان بزهکار با ضریب بتای 475/0 و ضعیف ترین آنها پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین با ضریب بتای 093/0 بوده است. همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داده است که متغیرهای میزان بدرفتاری والدین با فرزندان، داشتن همسالان بزهکار و عدم نظارت والدین بر فرزندان به صورت مستقیم، تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش خشونت جوانان دانش آموز داشته‌است. متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین و عدم دلبستگی به والدین نیز به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانی بر خشونت جوانان مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Family and Friends on the Students’ Violence

نویسندگان [English]

  • Amin Zarei 1
  • Mohammad Sadegh Mahdavi 2
  • Hossein Akbari 3

1 PNU, Marivan, Iran

2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract

1- Introduction
Youth violence is a major problem that endangers public health in every society. Violence has a significant impact on the mortality of adolescents and young people in each country. Adolescents and young people are exposed to violence more than other age groups. Expansion of the scope of violence, outbreak, and aggression in the Iranian society, especially in recent years, is the most serious social harm. Family and friends play a great role in increasing or decreasing violence because they have more interaction with youth. The present study aims to investigate the students’ violence and answer the following questions: 1. How (what) is the rate of violence of high school students in Tehran? 2. What is the influence of such factors as family and friends on the violence of young people?

2- Theoretical Framework
Several scholars have discussed the problem of violence, each studying this phenomenon from a different angle. Social learning theorists believe that crime, like other behaviors, is learned through acquiring the norms, values, and behaviors associated with criminal activity. In this perspective, it is assumed that children learn different behaviors through observation and imitation of behaviors that are observed or seen. The control theories assume that people's behavior is anti-social and people naturally tend to show deviance of behavior unless they are under control. This means that the absence or weakness of social control is the main cause of deviance. Pressure theories claim that crime is a function of conflict between the goals and tools that can use a legitimate way to achieve those goals.

3- Methodology
Due to the nature of the study and the statistical population, cross-sectional survey method was used. The statistical population includes all secondary school students in Tehran's nineteen regions. Based on the variance of the dependent variable estimated from the preliminary test and the Cochran formula with a probability of error of 4%, the sample size was estimated to be 600 people. To measure the level of students’ violence in the study, Conflict Tactics Scale (CTS) was used.

4- Results & Discussion
The results of the study showed that mistreatment of parents with children, conflicting parents, lack of parental control over children's behavior, lack of parents’ attachment to children, parents’ low socio-economic status, and delinquent friends had significant relationship with violence. Multivariate regression analysis showed that the variables of parents’ mistreatment with children, having a delinquent peer, lack of parental control, and parents’ low social-economic status had a positive effect on the students’ violence. The strongest predicting variable was having delinquent friends (ß= 0.475) and the weakest predictor was parents’ low social-economic status (ß= 0.093).

5- Conclusions & Suggestions
According to the survey results family and friends are the two main factors in the students’ violence. Providing a healthy family environment and close relationships between family members alongside the control of circle of students’ friends can reduce the likelihood of violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth violence
  • Peer
  • Supervision
  • Attachment
  • Parental mistreatment and conflict
1. توسلی، غ و فاضل، ر. (1381). تأثیر پایگاه اجتماعی– اقتصادی و رفتار والدین بر اثربخشی خشونت تلویزیونی بر رفتار کودکان. مجلّۀ انجمن جامعه‌شناسی ایران. 4 (3). پاییز. صص 147-115.
2. جلیلی، م. ص. (1381). عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
3. رئیسی، ج. (1382). جوانان و ناهنجاری‌های رفتاری. فصل‌نامۀ علوم اجتماعی علامه طباطبایی. (21). بهار. صص 150-135.
4. سخاوت، ج. (1381). بررسی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان استان لرستان. مجلّۀ انجمن جامعه‌شناسی ایران. 4 (2). تابستان. صص 76-55.
5. سلیمی، ع و داوری، م. (1380) جامعه‌شناسی کجروی. قم: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.
6. صدفی، ذ. (1372). تأثیرات اجتماعی در ارتکاب جرم با تکیه بر عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان. تهران: کانون اصلاح و تربیت.
7. صدیق سروستانی، ر. (1382). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: واحد آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران شاخۀ علوم اجتماعی.
8. گسن، ر. (1370). مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی. (م. کی نیاف مترجم). تهران: انتشارات مترجم
9. ممتاز، ف. (1381). انحرافات اجتماعی، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
10. مشکانی، م. ر. و سادات مشکانی، ز. (1381). سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان. مجلّۀ انجمن جامعه‌شناسی ایران. 4 (2). تابستان. صص 25-3.
11. همتی، ر. (1382). عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در خانواده‌های تهرانی. پایان‌نامۀ منتشر-نشدۀ کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی. تهران
12. Benda, B., & Crowyn, R. (2002). The effect of abuse in childhood and in adolescence on violence among adolescents. Journal of Youth and Society, 33(3), 339-365.
13. Elliot, D. S. (1994). Youth violence: An overview. Pennsylvania: Center for Study of Youth Policy, University of Pennsylvania.
14. Erlanger, H. S. (1974). The empirical status of the subculture of violence thesis. American Journal of Sociology, 22, 280-292.
15. Everett, S. A., & Price, J. H. (1995). Student’s participation of violence in the public schools: The MetLife survey. Journal of Adolescent Health, 17, 345-352.
16. Feigelman, S., H., Donna, E., LI, X., & Cross, S. (2000). Psychology and environmental correlates of violence perpetration among African-American urban youth. Journal of Adolescent Health, 27, 202-209.
17. Felson, R. B., Liska, A. E., South, S. J., & McNulty, T. L. (1994). The subculture of violence and delinquency: Individual vs. school context effects. Social forces, 73, 155-173.
18. Foshee, V. A., Linder, F., Macdougall, J. E., & Bangdiwala, S. (2001). Gender differences in the longitudinal predictors of adolescent dating violence. Preventive Medicine, 32, 128-141.
19. Howard, D. E., Feigelman, S., Li, X. L., & Sheila C. (2002). The relationship among violence victimization, witnessing violence, and youth distress. Journal of Adolescent Health, 31, 455-462.
20. Lavoid, F., Hebert, M., & Tremblay, R. (2002). History of family dysfunction of dating violence by adolescent boys: A longitudinal study. Journal of Adolescent Health, 30, 375-383.
21. Malik, S., Sorenson, S. B., & Aneshensel, C. S. (1997). Community and dating violence among adolescents: Perpetration and victimization. Journal of Adolescent Health, 21, 5, 120-149.
22. Markowitz, F. E., Bellair P. E., Liska, A. E., & Liu, J. (2001). Extending social disorganization theories: Modeling the relationships between cohesion, disorder, and fear. Journal of Criminology, 39(2), 293-319.
23. Moses, A. (1999). Exposure to violence, depression, and hostility in a sample of inner city high school youth. Journal of Adolescence, 22, 21-32.
24. Reid, S. T. (2000). Crime and criminology. U.S.A.: McGraw-Hill.
25. Sampson, R. J., & Groves, W. B. (1989). Community structure and crime: Social-disorganization theory. American Journal of Sociology, 94, 774-802.
26. Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1990). Crime and deviance over the life course: The salience of adult social bonds. American Sociological Review, 55, 609-627.
27. Siegel, L. J. (2001). Criminology: Theories, patterns and typologies. U.S.A.: Wadsworth.
28. Straus, M. A., Hamby Sherry L., Bony-Mccoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised Conflict Tactics Scales (CTS2) development and preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17(3), 283-316.
29. Tremblay, R. E. (2000). The origins of youth violence, research unit on children’s psycho-social maladjustment. Canadian Journal of Policy Research, 1(2), 19-24.
30. Warner, B. D., & Fowler, S. K. (2003). Strain and violence: Testing a general strain theory model of community violence. Journal of Criminal Justice, 31, 511-521.
31. World Bank. (2000). World report on violence and health. Youth Violence, 23, 25-56.
CAPTCHA Image