نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از ١5 کشور توسعه یافتۀ عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و ١4 کشور در حال توسعه به ایالات متحدۀ آمریکا طی سال های ١۹۹١-٢٠٠٨ است. برای این منظور، در چارچوب نظریۀ جاذبه- دافعۀ مهاجرت و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، تأثیر عوامل مختلف بر مهاجرت از این دو گروه کشورها به ایالات متحدۀ آمریکا بررسی می شود. نتایج نشان می-دهد که فاصله میان کشور مبدأ و کشور مقصد، برای هر دو گروه از کشورها منفی و معنی دار است؛ لذا با افزایش مسافت میان کشورهای مبدأ با کشور آمریکا حجم مهاجرت به این کشور کاهش می یابد. میزان عرضۀ نیروی کار در کشور مبدأ، برای کشورهای در حال توسعه معنی دار و مثبت است؛ اما برای کشورهای توسعه-یافته معنی دار نیست. متغیر شکاف تکنولوژی برای کشورهای توسعه یافته، منفی و معنی دار و برای کشورهای در حال توسعه، مثبت و معنی دار است. در هر دو گروه از کشورها، افزایش نرخ سرمایه گذاری در کشور مبدأ مهاجرت را کاهش می دهد؛ اما کشورهای در حال توسعه حساسیت بیشتری نسبت به این متغیر دارند. متغیرهای تفاوت سرانۀ تولید ناخالص داخلی، نرخ زاد و ولد، شاخص سرمایۀ انسانی، مهاجرت دو سال گذشته، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مبدأ برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی-دار هستند. همچنین، متغیرهای جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر اندکی در شکل گیری جریان مهاجرت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determinants of Migration from Developed and Developing Countries to the U.S.

نویسندگان [English]

  • Elahe Jantan
  • Mohammad Ali Falahi
  • Ahmad Seifi

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract


1- Introduction
Today, one of the most important social subjects, which has an extensive economic and cultural impact on different countries, is migration and it, as a population phenomenon, is noticed by human and social sciences. The U.S. Census Bureau has announced that this country in 2012 was the greatest attractor of immigrants from developing and developed countries in the world and, at that time, 40 million immigrants (13 percent of its population) lived in this country. In this study, 15 developed countries among OECD and 14 developed countries which have the highest number of immigrants to the USA (including Iran) are selected. Based on these two groups, two panel data models are estimated and analyzed.

2-Theoretical Framework
There are different theories for explaining the causes of migration based on which various models can be designed. In the present study, the push-pull theory is applied to investigate the factors which have impacts on migration in both the origin and destination countries. This theory is based on 5 propositions: distance, process of stage migration, differences in people's propensities to migration in rural and urban areas, progress of technology, and modes of transportation and rationality. The composition of economic factors in the destination as pull factors such as higher wages, employment, better welfare systems and push factors in the origin such as low wages, slow economic growth or economic recession and poverty well explain the migration process.

3- Methodology
According to the push-pull model, two groups of variables including economic and social characteristics related to push factors in the origin and pull factors in the destination (USA) are considered. These variables are per capita GDP of the U.S. to per capita GDP of the origin, technology gap between the origin and the U.S., labor supply in the origin, geographical distance between the origin and the U.S., physical investment rate in the origin, raw birth rate in the origin, human capital in the origin, total legal migration from the origin to the U.S. during the past 2 years, total population of the origin, and the inside flow of direct investment in the origin. The collected data are related to 15 developed (OECD) and 14 developing countries. These countries have the highest number of immigrants to the U.S. from 1991to 2008. The empirical model is based on panel data regression.

4- Results
The results show that distance has a significant and negative effect related to both group of the countries. Labor supply is not significant for the developed countries but it has shown positive and significant effect for the developing countries. Both the developed and developing countries respond to per capita GDP differences. Technology gap decreases the amount of migration from the developed countries but the developing countries respond positively. Both the developed and developing countries respond to investment rate negatively. Population and foreign direct investment have shown positive and significant effects in both groups of the countries, but have shown relatively small effect on migration. Birth rate in either group of the countries has a positive and significant effect. Both the developed and developing countries respond to human capital positively, meanwhile this factor has stronger effect in the developing countries. At last, the migrants who had settled in the U.S. during the past two years, have positive and significant effect on migration from the developed and developing countries.

5- Conclusion
The most important factors in migrating to developed countries such as the U.S. are: previous migration, having family relationships in the destination and the higher level of per capita GDP in the U.S. than the origin place. But, for developing countries, the most important factors include increasing people's education or consciousness and also their dissatisfaction with the scientific and research conditions in order to continue education and conduct research. Then, the financial cost of transportation is an important factor for migration from the origin to the destination. The investment rate and technology gap which can indicate the people's income level are the other important factors for migration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Developed countries
  • developing countries
  • Panel Data
1. شاه آبادی، ا.؛ پوران، ر. (1388). اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعۀ موردی ایران)، فصل‌نامۀ پژوهش‌نامۀ بازرگانی. 13 (52). صص 63-35.
2. عسگری، ح.؛ تقوی، م.؛ عسکری، م. ؛ شاکری، ع. (1387). بررسی علل فرار مغزها از کشورهای در‌حال‌توسعه به کشورهای OECD. فصل‌نامۀ اقتصاد مقداری. 5 (2). صص 22- 1.
3. Balderas, J. U., & Greenwood, M. J. (2010). The determinants of migration from Europe to the America: A comparative panel data analysis of migration to Argentina, Brazil and the United States from 1870 to 1910. Journal of Population Economics, 23(4), 1301-1318.
4. Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data (4th ed.). Great Britain: John Wiley and Sons.
5. Beine M., Docquier F., & Rapoport, H. (2001). Drain and economic growth: Theory and evidence. Journal of Development Economics, 64, 275-289.
6. Castles, S. (2000). International migration at the beginning of a twenty-first century: Global trends and issues. UNESCO, ISSJ 165/2000, 269-281.
7. Comin, D. (2006). Total factor productivity. New York: New York University and NBER.
8. Cuamea Velazquez, F. (2000). Approaches to the study of international migration: A review. Estudios Fronterizos, 1(1), 137-168.
9. Cuhls, K. (2007). From my (German) perspective: The brain drain problem. Technological Forecasting & Social Change, 74, 708–714.
10. Cumbi, M. L. (1999, April). The impact of foreign and domestic investment on poverty. Paper presented at the Conference on Poverty in Africa, Oxford, UK.
11. Czaika, M., & de Haas, H. (2011). Determinants of migration to the UK, The migration observatory briefing. COMPAS, University of Oxford, U.K.
12. De Haas, H. (2011). The determinants of international migration conceptualizing policy, origin and destination effects. International Migration Institute, Paper No. 32, University of Oxford, UK.
13. Greenwood, J. M. (2008). Family and sex-specific U.S. immigration from Europe, 1870–1910: A panel data study of rates and composition. Economic History, 45, 356–382.
14. Greenwood, M. J., & McDowell, J. M. (1992). The macro determinants of international migration: A survey. Institute for Advanced Studies Conference, Vienna, Austria.
15. Hagen-Zanker, J. (2008). Why do people migrate? A review of the theoretical literature (M9PRA Paper No. 28197). University Library of Munich, Germany.
16. Kamoltip Kallstrom, J. (2011). Transnational and seasonal labor migration and development: Lives of Thai berry picker returnees from Sweden (Unpublished master’s thesis). Chulalongkorn University, Thailand.
17. Kurekova, L. (2011, April). Theories of migration: Conceptual review and empirical testing in the context of the EU East-West flows. Paper presented at the Interdisciplinary Conference on Migration Economic Change, Social Challenge, University College London, UK.
18. Massey, D. S. (1994). The social and economic origins of immigration. The Social Contract, Spring, 183-185.
19. Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431–466.
20. Mohei Eddin, M. (2009). Social theories of migration: Critical analysis and attempt to develop referential framework. Unpublished Manuscript, Egypt, Partners in Development for Research, Consulting and Training.
21. Morawska, E. (2007). International migration: Its various mechanisms and different theories that try to explain it. Willy Brandt series of working papers in International Migration and Ethnic Relations. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University. Sweden.
22. Mountford, A., & Rapoport, H. (2011). The brain drain and the world distribution of income. Journal of Development Economics, 95, 4–17.
23. Population Connection Staff. (2012). The fifth largest country: International migrants. Retrieved from: www.populationconnection. org/article/fifth-largest-country
24. Solimano, A. (2004). Globalization, history and international migration: A view from Latin America. Working Paper No. 37. International Labour Office, Geneva, Switzerland.
25. Thieme, S. (2006). Social networks and migration: Far west Nepalese labour migrants in Delhi. Münster LIT Verlag, 36-40.
26. Van der Waal, J. (2013). Foreign direct investment and international migration to Dutch cities. Urban Studies, 50, 294-311.
27. Weinberg, B. A. (2011). Developing science: Scientific performance and brain drains in the developing world. Journal of Development Economics, 95, 95–104.
28. www.migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/determinants-migration-uk
29. Xu, B. (2000). Multinational enterprises, technology diffusion, and host country productivity growth. Journal of Development Economics, 62, 477–493.
30. Yearbook of Immigration Statistics. (2008 & 2009). Office of immigration statistics.
31. Zanowiak, K. (2006). Caring networks of NGOs NGO assistance to undocumented migrants along the U.S.-Mexico border. International Migration, Unpublished Manuscript, University of Texas, USA.
CAPTCHA Image