نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق درحوزۀ شهرهای دوستدارکودک، به طور خاص در اروپا، از سال 1980 مورد توجه قرارگرفته که با هدف ایجاد فرصتی برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامون آن ها بوده است. مسألۀ اساسی تحقیق حاضر بررسی مفهوم شهردوستدار کودک و ارتباط آن با احساس شادی و نشاط آن ها است. روش تحقیق پیمایشی و جامعۀ آماری، کودکان 9 الی 12 سال شهر مشهد بوده است و نمونه ای با حجم 250 نفر با شیوۀ نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به تصادف و با دقت احتمالی مطلوب (d=0.05) و ضریب اطمینان 0.95 انتخاب شده است. ابزار سنجش متغیر مستقل تحقیق، محقق ساخته و برای متغیر وابستۀ تحقیق از پرسش نامۀ استاندارد شدۀ آکسفورد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 50 درصد از کودکان از فضای شهر مشهد رضایت داشته و آن را مورد پسند خود دانسته اند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که (0.36) از تغییرات موجود در احساس شادی کودکان، تابع متغیرهای مستقل است. این متغیرها که به ترتیب، بیشترین تأثیرگذاری را بر احساس شادی کودکان داشته اند؛ عبارت اند از: متغیرهای مشارکت اجتماعی کودکان 0.41 درصد، احساس تعلق به شهر مشهد 0.24درصد، متغیر احساس امنیت 0.11 درصد و برخورداری از خدمات و امکانات شهری 0.12 درصد. در این مدل مشارکت اجتماعی کودک، احساس تعلق به شهر مشهد، متغیر احساس امنیت، برخورداری از امکانات و خدمات شهری، احساس شادی را تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Child Friendly City and Happiness of Children in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Maryam Safavi Moghadam
  • Mohsen Noghani Dokhtebahmani
  • Mohammad Mazloum Khorasani

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract

1- Introduction
Children are known as a linking factor between the past and future generations in any society. Transmission of traditions, cultures, beliefs, identity constructing backgrounds, and, if necessary, modification of the social environment are all possible through children in every community. Theories of citizenship rights for children have been followed since 1990. Most of such research has aimed to give citizenship to children and address their demands and needs. In this regard, initiatives such as the "Cities for Children" or "Cities for Girls and Boys" are defined. The plan focuses on three main factors: a) participatory planning in which children have a key role like others in shaping their environment. B) children's centers which give opportunity to children to shape and fulfill their ambitions. C) giving motivation and opportunity to children for their independent environmental decision-making without the interference of adults.

2- Theoretical Framework
According to UNICEF (2004), today millions of urban children live in extreme poverty and high-risk environments, so municipalities should regard children on top of their decisions . The concept of "child friendly city" deals with how the government should run a city based on children’s interests and represents well known cities in which the basic rights of children, such as health, transport, support, education, and culture are exercised. Accordingly, children are defined as citizens who have rights and have the right to express their views. A Child Friendly City is not only a good city for children, but also a city made by children.

3- Methodology
The method of the research is survey. To measure the dependent variable, we used standard Oxford questionnaire whose validity and reliability have been confirmed by other researchers. Finally, based on the objectives and variables, some additional questions have been added. In this research, face validity is used to evaluate the reliability, Cronbach's alpha coefficient was 0.81 for the dependent variable. The population was the children aged between 9 to 12 in Mashhad, out of which a sample of 250 children was selected.

4- Results & Discussion
Based on the results of the regression analysis, multiple correlation coefficient all the independent variables (the sense of security, belonging to the city, enjoying the amenities, and social participation) have significant impact on the explanatory variables (happiness). These variables correlate with the dependent variable(r = 0.060). The coefficient of determination (R2) also shows that 0.36 of changes in the happiness of children is the function of the independent variables.

5- Suggestions
Attending to the indicators of Child Friendly City related to child-friendly environment, especially in projects with the aim of participation of children and care for their needs and demands, can provide an environment based on the wishes of children with the opportunity to get them to cooperate and assign roles to them, thereby increase social awareness and real participation and creative development in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child friendly city
  • The social participation of children
  • Happiness
  • Security and sense of belonging
1. آرگایل، م. (1382)، روانشناسی شادی. ( م. گوهری انارکی، ح. ط. نشاط دوست، ح. پالاهنگ و ف. بهرامی، مترجمان). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
2. اعزازی، ش. (1387). جامعه‌شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر. تهران: روشنگران.
3. توسلی، غ. ع. (1382). مشارکت اجتماعی در شرایط جامعۀ آنومیک. تهران: دانشگاه تهران.
4. جیمز، ای؛ جنکس، کی؛ پروت، ای. (1383). جامعه‌شناسی دوران کودکی. (ع. ر. کرمانی وع. ر. ابراهیم‌آبادی، مترجمان). تهران: ثالث.
5. جیکوبز، جی. (1386). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی. (ح. ر. پارسی و آ. افلاطونی، مترجمان). تهران: دانشگاه تهران.
6. جعفری، ا؛ سیادت، ع؛ بهادران، ن. (1387). بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس. مجلّۀ اندیشه-های نوین تربیتی. 4 (1 و 2). صص 32-40
7. شیعه، ا. (1386). آماده‌سازی شهر برای کودکان. سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران. تهران: مؤسسۀ نشر شهر.
8. شارع پور، م. (1387). جامعه‌شناسی شهری. تهران: سمت.
9. کامل نیا، ح. (1387). تحلیل و بررسی تطبیقی رویکرد معماری جمعی از منظر روان‌شناسی محیط. پایان‌نامۀ مقطع دکتری معماری. چاپ دانشگاه تهران.
10. کیانی، ا و اسماعیل‌زاده کواکی، ع. (1391). تحلیل و برنامه‌ریزی شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان (مطالعۀ موردی: قوچان). فصل‌نامۀ باغ نظر. 9 (20). صص 34-40.
11. گیدنز، ای. (1377). پیامدهای مدرنیت. (م. ثلاثی، مترجم). تهران: نشر مرکز.
12. لینچ، کی. (1381). تئوری شکل شهر. (ح. بحرینی، مترجم). تهران: دانشگاه تهران.
13. منشادی، م. (1385). توسعۀ پایدار در سایه‌روشن‌های شهر. تهران: مفاخر.
14. ماندل، ر. (1379). چهرۀ متغیر امنیت ملی. ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
15. هارت، ر. (1380). مشارکت اجتماعی کودکان. (ف. طاهری، مترجم). تهران: انتشارت اینوچنتی.
16. هزارجریبی، ج. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی. فصل‌نامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی. (3). صص 35-44.
17. Stoneham, A., & Aitken, J. (2011). Statement of recognition of Penrith city’s aboriginal and Torres Strait Islander cultural heritage. Australia: Penrith City Council.
18. UNICEF. (2012). Child friendly cities. Retrieved from www. childfriendlycities. org
19. Corsi , M. (2002).The child friendly cities initiative in Italy, environment and urbanization, 14(2), 140-169.
20.Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2003). Public places, urban spaces. Oxford: Architectural Press.
21. Jenks,C. (1996). Childhood. London: Routledge.
22.Jacobs, J. (1965). The death and life of great American cities. New York: Random House.
23. Myers, D. G. (2002). Happy and healthy. Retrieved from http://abclocal.g.com/68
24. Hart, R.. (1992). Children’s participation: From tokenism to citizenship. Italy: UNICEF International Child Development Centre.
25.Louv, R. (2006). Last child in the woods. North Carolina: Algonquiin Books.
26.Qvortrop, J. (1993). Childhood as a social phenomenon. Vienna: The European Centre.
27.Riggio, E. (2002). Child friendly cities. Good governance in the best interests of the child. Journal of Environment & Urbanization, 14(2), 45-58.
28.Whyte, W. F. (1943). Street corner society. Chicago: University of Chicago Press.
CAPTCHA Image