نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از جمله مسائل بسیار مهمی که مجریان و مسؤولان شهری در احیای بافت‌های فرسوده با آن مواجه می‌شوند، عدم توافقشان با مالکین در مورد قیمت املاک است؛ لذا در این تحقیق ضمن بررسی نگرش مالکان بافت فرسودۀ منطقۀ ثامن نسبت به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک، عوامل مؤثر بر آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است که از ابزار پرسش‌نامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلّیۀ مالکان بافت فرسودۀ منطقۀ ثامن تشکیل می‌دهد. حجم نمونه در این تحقیق حدود 250 نفر از مالکان است که به روش طبقه‌ای متناسب با سهم انتخاب شده است. از آن‌جا که این منطقه به 4 قطاع تقسیم می‌شود، سعی شده است تا حجم نمونه، متناسب با سهم هر قطاع انتخاب شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که 26/66 درصد از مالکین نسبت به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک نگرشی منفی دارند، در-حالی‌که تنها حدود 11 درصد از آن‌ها دارای نگرش مثبت بوده و بقیۀ مالکان نگرشی خنثی نسبت به شیوۀ مذکور داشته‌اند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند‌متغیره نشان داده است که مؤثرترین متغیر بر نگرش مالکان به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک، میزان اطلاعات صحیحی است که آن‌ها در مورد شیوۀ قیمت‌گذاری املاک دارند. سایر متغیرهای اثرگذار بر نگرش مالکان به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک، به ترتیب شدت تأثیر عبارت‌اند از: نگرش مالکان به طرح نوسازی و بهسازی، فاصلۀ ملک تا حرم و در‌نهایت برخورد نزدیکان مالک با وی.

کلیدواژه‌ها

1. آئینی، محمد. (1388). موضوعات اقتصادی، مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
2. آلپورت، گوردن؛ جونز، ادوارد. (1371). روان شناسی اجتماعی از آغاز تا کنون. ترجمۀ محمدتقی منشی طوسی، مشهد: آستان قدس رضوی
3. بهادری، لیدا. (1376). توسعۀ شهری از طریق احیا و زنده‌سازی بافت فرسودۀ شهر بیرجند. تهران: دانشگاه شهید بهشتی
4. حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه. (1386). مرمت شهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5. حسینی، سیدجواد. (1387). مشارکت پایدار مردمی در نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسودۀ شهری. مشهد: سخن‌گستر.
6. حناچی، سیمین و مژگانی، پروانه. (1387). «اصول بهسازی و بازسازی فضاهای فرسودۀ شهری توسط عناصر مبلمان شهری» در مجموعه مقالات همایش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده مشهد. ص 9.
7. خدیوی.غ (1386). بررسی مسائل و مشکلات ساکنین در اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در قطاع 4. مشهد: شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن
8. دلال پور محمدی، محمدرضا. (1379). برنامه‌ریزی مسکن، تهران: انتشارات سمت
9. رفیع‌پور، فرامرز. (1372). سنجش نگرش روستاییان نسبت به جهاد سازندگی. تهران: مرکز تحقیقات جهاد سازندگی
10. رفیعی، اصغر. (1371). «شناخت عوامل مؤثر بر قیمت زمین مسکونی در مناطق مختلف شهری». مجموعه مقالات سمینار شهرهای جدید. تهران: شرکت عمران شهرهای جدید
11. رهنما، محمدرحیم. (1387). «اثرات اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد». مجلّۀ جغرافیا و توسعه، بهار وتابستان، شمارۀ 11. صص 180-157
12. ستوده، هدایت. (1388). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: آوای نور
13. شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن. (1385). آشنایی با طرح نوسازی و بهسازی بافت مرکزی مشهد
14. 14-شماعی، علی و پوراحمد، احمد. (1383). «تحلیلی بر سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری». مجلۀ پژوهش‌های جغرافیایی. دورۀ 36. شمارۀ 49. صص 202-179
15. 15-عباسی، هادی و رضوی، روح‌الله. (1385). «طراحی مدل مفهومی اقتصادی برای احیاء و بازسازی بافت‌های فرسوده». دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
16. عندلیب، علیرضا. (1385). نگاهی نو به راهبردها و سیاست‌های نوسازی بافت‌های فرسودۀ شهر تهران. تهران: سازمان نوسازی شهر تهران
17. کهربایی، علیرضا. (1385). سنجش افکار پیرامون اقدامات مربوط به طرح نوسازی و بازسازی بافت شهری پیرامون حرم مطهر، مشهد. مشهد: شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن
18. فرانزوی، استیون. (1381). روان‌شناسی اجتماعی. مترجمین: مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان. تهران: خدمات فرهنگی رسا
19. 19-فلامکی , محمد منصور. (1386). باز‌زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
20. قلی‌زاده، علی‌اکبر. (1387). نظریۀ قیمت مسکن در ایران. همدان: انتشارات نورعلم
21. لطفی، حمید. (1381). روان‌شناسی اجتماعی.لطفی. تهران: لطفی
22. مقایسۀ آماره‌های شهری کلان‌شهرهای کشور. (1388)
23. موسوی، حمیدرضا. (1385). «ضرورت به‌کارگیری الگوی فرآیند طراحی شهری با تمرکز مشارکت مردم در برنامه‌ریزی و طراحی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری». سمینار ساخت و ساز در پایتخت. صص 4-15.
24. مولوی، ابراهیم (1387). «باز‌زنده‌سازی و احیای بافت‌های فرسوده». مجموعه مقالات همایش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری. مشهد
25. Allport, G. W. (1935). Attiudes, In C. Murchison (Ed). Handbook of social psychology. Worcester, MA: Clark University Press.
26. Atkinson Rob. (1999). "Discourses of Partnership and Empowerment in Contemporary Brititsh Urban Regeneration". Urban Studies, Vol. 36, No. 1. pp 59-72.
27. Caitlin Knowles Myers. (2005). Inequality in Housing and Labor Markets: Three Essays. The University of Texas at Austin
28. Chris Knights. (2008). Urban Regeneration: A Theological Perspective from the West End Newcastle. Tyne:The Expository Times.
29. Eagly, A. H. & Chaiken, S. (1998). Attitude structure and function. In D. Gilbert, S. T. Fiske, & Lindsey (Eds.) Handbook ofsocial psychology. Vol. 1. pp 509-566
30. Kwon Jeamok. (2008). Factors Influencing Residents' Attitudes Toward Tourism Markting As A Development Strategy. Unpublished Dissertation,Michigan State University
31. Edwards Claire. (2001). "Inculsion in Regeneration: A Place for Disabled People?". Urban Studies. vo: 35. no:2. Pp 267-286
32. J. Cooley Jonna. (2009). The Use of Contact theory To Explain Attitudes Toward Gay Men and Lesbians. Walden University.
33. Jung, C. G. (2011). Psychological Types, Collected Works. Volume 6. Princeton. NJ: Princeton University Press.
34. PAU L J. M A G I N N, Towards more effective community participation in urban regeneration: the potential of collaborative planning and applied ethnography SAGE Publications (London, Thousand Oaks and New Delhi)
35. Phau Ian, Kea Garick. (2007). "Attitudes of University Students toward Business Ethics: A Cross National Investigation of Australia, Singapore and Hong Kong". Journal of Business Ethics.
36. Scott Gill, Campbell Jim and Brown Usha. (2002). "Child care, social inclusion and urban regeneration". Critical Social Policy. vol. 22. no. 2. Pp 226-246.
37. Teresa Maria, Souza Xavier o, The effect of land use relgulation on housing price ans informality: A model applied to curitiba. Brazil.: Proquest.
38. Uduku Ola. (1999). "Beneficial urban redevelopment: a Cape Town-Liverpool comparison". Environment & Urbanization. Vol 11. No 2. pp 95-112
39. Vicari Serena. (2001). Naples: "Urban Regeneration and Exclusion in the Italian South". European Urban and Regional Studies, vol. 8. no 2. pp 103-115.
CAPTCHA Image