نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در مقالۀ پیش ‌رو، یکی از مهم ترین دوره‌های اصلاحات عصر قاجار و ناکامی آن، با بررسی استدلال‌های مخالفان اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکردِ انتخاب عقلانی، به روایت علّی استدلال‌های مخالفان در قالبِ سه گروهِ روحانیان، درباریان، و دیوانیان پرداخته شده است. پس از بررسی استدلال‌های هر یک از این سه دسته بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، استدلال‌های مشترک در میانِ گروه های استدلال کننده، «عملکرد اقتصادی مصلح و/یا همراهان وی»، «در خطر افتادن کیان پادشاهی ناصرالدین شاه»، و «بی توجهی به جایگاه طبقاتی مخالفان» بود. در کنارِ این استدلال‌های پرتکرار، «مغایرت اقدامات اصلاحی مصلح و/یا همراهان وی با دین»، «فساد اقتصادی وی»، «کوتاه شدن دست وارثان قدرت از قدرت»، «حضور بیگانگان در ایران»، «از بین رفتن تمامیت ارضی»، «مستعمره-شدن ایران»، «عدم پایبندی مصلح و/یا همراهان وی به سنت»، «نگرانی از امتزاج فرهنگی» و «ویژگی های رفتاری مصلح و/یا همراهان وی» استدلال‌هایی هستند که توسطِ دو گروهِ استدلال کننده عنوان شده اند. «تلاش برای تغییر نظام پادشاهی»، «تلاش برای تغییر سلسلۀ پادشاهی»، «برهم خوردن امنیت داخلی»، «وابستگی مصلح و/یا همراهان وی به دو کشور روسیه و انگلستان»، و «عدم رعایت حقوق شهروندی» استدلال‌هایی اند که تنها یکی از گروه های مخالفِ اصلاحات به آن استناد کرده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Arguments against Mirza Hussein Khan Sepahsalar's Reform: A Rational Choice Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh
  • Reyhaneh Javadi

University of Tehran

چکیده [English]

In this article, we studied one of the most important reform periods in Qajar Era (1785 -1925). Analyzing the arguments of cons during the reforms of Sepahsalar (the prime minister of Naser al-Din Shah), we used a Rational Choice Theory and conducted a narrative analysis by dividing the internal oppositions to three groups: clergymen, courtiers, and government officials. Analyzing the arguments of these groups, the common arguments include "Neglecting the opposition's position", "the financial performance of the reformists", and "endangerment of the kingdom of Nasser al-Din Shah". "Incompatible of reformist performances with Islam", "the financial corruption of the reformist", "the heirs of power's concern of losing the power", "the entrance of foreigners", "the loss of territorial integrity", "colonization of Iran", "neglecting the traditions", "the concern of cultural mixing" and "the personal manner of the reformist himself" are the arguments which the two groups had offered them. "Endangerment of the Imperial dynasty", "endangerment of the Monarchical system", "homeland security disturbance", "the reformist's political dependency on Russia and Britain", and "neglecting the citizen's right" are the arguments which were supported only by one of these opposition groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reforms in Qajar Era
  • MirzaHossein Khan Sepahsalar
  • the Cons of the Reform
  • Rational Choice
  • Narrative Analysis