نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف بررسی میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان 18 تا 64 سال شهر مشهد می باشد. روش تحقیق، پیمایش است. جامعه آماری کلیه ساکنان مشهد و حجم نمونه 348 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که میانگین میزان مشارکت مردم مشهد در امور شهری 3.19 ( در بازه 4-0) است که نشان دهنده مشارکت زیاد مردم در امور شهری است، بین متغیرهای احساس بی قدرتی، میزان آگاهی نسبت به مشارکت در امور شهری، سن، شبکه روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عضویت انجمنی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و رضایت از عملکرد شهرداری و مشارکت پاسخگویان در امور شهری رابطه معنی داری وجود دارد. مؤثرترین متغیر بر مشارکت شهروندان در امور شهری، رضایت از عملکرد شهرداری با ضریب تأثیر 0.319 می باشد نتایج این تحقیق نشان داد که در صورتی که شهرداری بتواند میزان رضایت شهروندان را از عملکرد خود افزایش داده و نگرش مثبتی در آنان ایجاد کند، احتمال افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting on the citizens' Social participation in the civic affairs in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Seiedeh Mariam Hashemian
  • hossein behravan
  • Mohsen Noghani Dokhtbahmani

چکیده [English]

The article aims to consider Factors affecting on the Social participation of citizens 18 to 64 years old in the civic affairs in Mashhad. The method was survey and the population included all the all inhabitants of Mashhad. Sample size was 348 respondents who were selected by proportionate systematic sampling strategy for interviewing. The results showed that participation mean is 3.19 out of 4 which considers as high amount. There was seen a significant relationship between powerless feeling, awareness of participation, age, social network, social trust, associational membership, socio-economic status, satisfaction with municipality performance and social participation. The last factor was of most importance in prediction of dependent variable which explained 0.31 of variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social participation
  • powerless feeling
  • awareness
  • Social network
  • Social trust
CAPTCHA Image