نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

هویت ملی یکی از اساسی‌ترین اجزای تعریف هر فرد از خود است و نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات جهان معاصر دارد. ماهیت هویت ملی در هر جامعه‌ای به ابعاد سازنده و وضعیت آن بستگی دارد و به تبع ماهیت ابعاد سازنده و وضعیت آن نتایج متفاوتی را نیز در جوامع مختلف به همراه خواهد داشت. بنابراین شناخت تاثیرات و پیامدهای هویت ملی در هر جامعه‌ای نیازمند شناخت ابعاد سازنده و وضعیت آن در میان گروه‌های اجتماعی مختلف است. در مطالعه حاضر وضعیت هویت ملی در شهر تهران، در یک نمونه 818 نفری از افراد 15 تا 65 سال مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت وضعیت، ابعاد و مهمترین عناصر تشکیل دهنده هویت ملی در شهر تهران است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اکثریت پاسخگویان یعنی نزدیک به 70 درصد دارای هویت ملی بالا یا خیلی بالا هستند. همچنین مهمترین ابعاد سازنده هویت ملی پاسخگویان به ترتیب ابعاد زبانی- ادبی، تاریخی، جغرافیایی و دینی است.
بررسی وضعیت هویت ملی در میان مقولات اجتماعی مختلف نیز نشان داد که زنان، افراد 30 تا 45 سال، متاهلین، افراد بازنشسته و زنان خانه‌دار دارای هویت ملی بالاتری نسبت به سایر مقولات اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the status and Constructive Dimensions of national identity

نویسندگان [English]

  • Hossein Akbari 1
  • Mohammad Rahim Eivazi 2

چکیده [English]

Abstract:
The national identity is one of the most essential components of define any person from self and play a crucial role in contemporary world equations. The Nature of national identity in any society depends on its status and the Constructive Dimensions and consequently the nature of its status and the Constructive Dimensions will have different results in Various Societies. Therefore, understanding the impacts and consequences of national identity in any society needs to recognize its status and constructive dimensions among different social groups.
In this study, the status of national identity in Tehran was studied in a sample of 818 persons 15 to 65 years. The main purpose of this study is to recognize of important dimensions and elements of national identity in Tehran.
The results showed that the majority of respondents, nearly 70 percent, have high or very high of the national identity. Also the most important constructive dimensions of national identity among respondents were linguistic - literary, historical, geographical and religious dimensions. The status of national identity among various social categories showed that women, people 30 to 45 years old, married, retired people and housewives have national identity higher than other social categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • status
  • constructive dimensions
  • social categories
CAPTCHA Image