نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ایفای نقش های شغلی و خانوادگی به طور هم‌زمان باعث تداخل نقش
می شود. گاهی این تداخل مانع ایفای صحیح نقش‌ها می شود و تعارض کار- خانواده به وجود می آید. معمولاً زنان بیش از مردان به علت انتظارات نقش خانوادگی دچار تعارض خانواده و کار می شوند. این تحقیق با استفاده از نظریه مرتون، گود و نظریه حمایت اجتماعی به بررسی عوامل موثر بر تعارض نقش‌های شغلی و خانگی بین زنان شاغل کرمان پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسش‌نامه انجام شده است. نمونه شامل 400 نفر زن متاهل صاحب فرزند شاغل در ادارات دولتی شهر کرمان بود. نتایج نشان داد که نزدیک به دو سوم زنان تعارض دو حوزه را تجربه کرده اند. متغیّرهای تحصیلات زن، شیوه تقسیم کار سنتی در خانواده و انتظارات نقش خانوادگی با میزان تعارض تجربه شده در خانواده رابطه مستقیم و معنی دار داشت. در حالی که متغیّر سن زن ،سابقه کار ،تعداد فرزندان ،حمایت توسط محل کار و حمایت خانوادگی با میزان تعارض کار و خانواده رابطه معکوس داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که نحوه تقسیم کار خانگی ،حمایت خانوادگی ،انتظارات نقش شغلی، سابقه کار وحمایت در محل کار334/0 تغییرات متغیّر وابسته را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image