نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان ادارة کلّ فنی وحرفه ای استان خراسان رضوی و عوامل مرتبط با آن می باشد که به روش پیمایشی ، در جامعه آماری با تعداد 690 نفر ، با حجم نمونه 512 نفر وباروش نمونه گیری انجام شده است.
یافته ها نشان می دهد که متغیر های مستقلی که با رضایت شغلی کارکنان رابطه داشته اند به ترتیب عبارتند از : عوامل سازمانی ، سِمَت و شهرستان محل خدمت .ازچهارده متغیرمرتبط با عوامل سازمانی به ترتیب میزان آگاهی و اشراف مدیر به روابط غیر رسمی، ارایه آزادی عمل وتوجه به شخصیت کارکنان ،عدم حمایت سازمانی وبرخورداری مدیران از همکاری فکری و عاطفی کارکنان با رضایت شغلی رابطه داشته اند.
کلیدواژه‌ها: رضایت شغلی ، حمایت سازمانی، عوامل سازمانی ، ماهیت کار ، محیط کار

عنوان مقاله [English]

A study of the degree of job satisfaction of the employees of Khorassan General Administration for Technical and Vocational Training and the related factors

نویسندگان [English]

  • Mohsen Noghani
  • Masoud Imanian
  • Seyed Kamloddin Hosseini

چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the degree of job satisfaction of the employees of Khorassan General Administration for Technical and Vocational Training and the related factors. The study has been carried out using the sampling method, with the statistical society of the survey consisting of 690 persons, and the sample size of 512 persons. The results shows that independent variables related to the job satisfaction of the employees are the following and in that order: organizational factors, position and place (city) of service. And of the 14 variables related to organizational factors, the following are related to job satisfaction: degree of awareness and control of the manager over informal relations, giving freedom of action to employees and showing concern for the personality of employees, lack of organizational support and enjoying the emotional and intellectual support of employees.

Keywords: job satisfaction, organizational support, organizational factors, nature of the job, work environment

CAPTCHA Image