اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسین بهروان
سردبیر: دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۱۳۸۳
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تبیین کنش های ناسازگارانه مردان در خانواده های ایران

احمدرضا اصغرپور ماسوله; غلامرضا صدیق اورعی; مهدی کرمانی
تعداد مشاهده : 149 صفحه 1-30 PDF

بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن

امید رضایی; محسن نوغانی دخت بهمنی
تعداد مشاهده : 288 صفحه 31-56 PDF
تعداد مشاهده : 85 صفحه 57-84 PDF
تعداد مشاهده : 115 صفحه 117-140 PDF
تعداد مشاهده : 102 صفحه 171-198 PDF
تعداد مشاهده : 331 صفحه 199-230 PDF

بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی: ساکنان شهر مشهد)

پژمان ابراهیمی سیریزی; غلامرضا حسنی درمیان; مهدی کرمانی
تعداد مشاهده : 281 صفحه 231-255 PDF

این مجله به انتشار مقالاتی می پردازد که مبتنی بر پژوهش در حوزه های مختلف جامعه شناسی باشند.