دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تکنیک داده کاوی و کاربرد آن در مطالعات اجتماعی

دکتر گلمراد مرادی, دکتر وحید قاسمی
بازدید: 215