دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین

علی اکبر مجدی; دکتر رامپور صدرنبوی; دکتر حسین بهروان; دکتر محمود هوشمند