نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش پاسخگویی به دو پرسش توصیف نگرش‌افراد 18 تا 65 ساله شهر مشهد به طلاق در سال 1383 و تبیین عوامل مؤثر بر این نگرش بوده است. فرضیات این تحقیق عمدتاً با استفاده از نظریات دورکیم و چشم‌اندازهای کارکردگرایی و تعامل‌گرایی صورت گرفته است. این تحقیق بر آن است که عواملی نظیر تحصیلات دانشگاهی، تضاد و کشمکش در خانواده، برخورد با طلاق در میان آشنایان و بستگان، تماس با فرهنگ و جامعه غربی و افزایش انتظارات از ازدواج و زناشویی، با نگرش به طلاق رابطه مثبت دارند و با افزایش میزان پایبندی به مذهب و سنت، پیوند و معاشرت با خویشان، رضایت از زندگی زناشویی، منزلت و طبقه اجتماعی و پرهیز در روابط جنسی نگرش به طلاق منفی‌تر می‌گردد. روش تحقیق به صورت پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است که با انتخاب احتمالی از میان مناطق شهر مشهد و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای صورت گرفته است. در تحلیل داده‌ها عمدتاً از روش تحلیل رگرسیون استفاده گردیده ‌است و روابط میان تک‌تک متغیرها با متغیر وابسته وارسی شده‌است. در نهایت با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و تحلیل مسیر تأثیر متغیر‌ها با یکدیگر و با نگرش به طلاق مورد سنجش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude of the population of Mashhad (aged 18 to 65) towards divorce and the social-cultural factors affecting it

نویسندگان [English]

  • Dariush Heidari Bigvand
  • Hamed Bakhshi

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide answers to two questions: attitude of the population of Mashhad aged 18 to 65 towards divorce in 2004 and the factors affecting this attitude. The hypotheses of this study have been formed using the views of Durkheim and the theoretical frameworks of functionalism. The study is based on the idea that higher education, conflict at home, attitude towards divorce among family members and relatives, contact with the western culture and society, high expectations of marriage and married life are positively related to divorce and that loyalty to religion and tradition, marriage with relatives, satisfaction with married life, social status and avoidance of illegal sexual relations are negatively related with divorce. The information for the research has been collected using a questionnaire, and a multi-stage cluster sampling method from various areas of the city of Mashhad. In the analysis of data, regression analysis method has been mainly used and the relation between each variable and the dependent variable has been explored. Finally, using multi-variable regression analysis method, the effects of variable son each other and with the attitude towards divorce have been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitudes towards divorce
  • satisfaction with married life
  • sexual abstinence
  • loyalty to religion