نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مدت زیادی از ورود مفهوم بهزیستی اجتماعی به ادبیات جامعه‌شناسی نمی‌گذرد. این مفهوم به عملکرد فرد در جامعه و کیفیت روابط او با دیگران اشاره دارد. هدف این مطالعه بررسی بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و شناسایی عواملی است که بر آن تأثیر گذارند. در این تحقیق از مدل نظری کیز استفاده شده است که طبق آن بهزیستی اجتماعی دارای پنج بعد (انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، پیوستگی اجتماعی، سهم داشت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی) می‌باشد. جامعۀ آماری این تحقیق را تمام دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل داده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم 379 نفر انتخاب شده است. ابزار به‌کاررفته، پرسش‌نامه است که در آن از مقیاس بهزیستی اجتماعی کیز (1998)، مقیاس رضایت از زندگی هیوبنر (1991)، مقیاس حمایت اجتماعی و فرم اطلاعات زمینه‌ای استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهایی نظیر سن، وضعیت تأهل، عضویت در انجمن‌های دانشجویی، رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی دانشجویان تأثیر گذارند؛ اما بین جنسیت و بهزیستی اجتماعی رابطه‌ای مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

1. افجه، ع. ا. و سام آرام، م. (1389). تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو). برنامهریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، (3)، 30-1.
2. باباپور خیرالدین، ج.، طوسی، ف. و حکمتی، ع. (1388). بررسی نقش عوامل تعیینکننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. روانشناسی دانشگاه تبریز، 4 (16)، 19-1.
3. بخشیپور رودسری، ع.، پیروی، ح. و عابدیان، ا. (1384). بررسی رابطۀ میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان. اصول بهداشت روانی، 7 (28)، 152-145.
4. جوشنلو، م.، رستمی، ر. و نصرتآبادی، م. (1385). بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع. روانشناسان ایرانی، 3 (9)، 52-35.
5. جوشنلو، م.، نصرتآبادی، م. و جعفری کندوان، غ. ر. (1386)، پیشبینی بهزیستی اجتماعی در پرتو یافتههای پنج عامل بزرگ شخصیت و حرمت خود. علوم روانشناختی، 6 (21)، 72-56.
6. حیدری، غ. ح. و غنایی، ز. (1387). هنجاریابی پرسشنامۀ بهزیستی اجتماعی. اندیشه و رفتار، 2 (7)، 40-31.
7. سام آرام، ع. (1388). بررسی رابطۀ سلامت اجتماعی با امنیت اجتماعی تأکید بر رهیافت پلیس جامعه محور. انتظام اجتماعی، 1 (1)، 30-9.
8. عبداللهتبار، ه.، کلدی، ع.، محققی کمال، ح.، فروزان، آ. و صالحی، م. (1387). بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان. رفاه اجتماعی، (30 و 31)، 190-171.
9. گرمارودی، غ. و وحدانینیا، م. (1385)، سلامت اجتماعی، بررسی میزان مهارتهای اجتماعی دانشآموزان، پایش، (2)، 147-141.
10. Blanko, A., & Dario, D. (2007). Social order and mental health: A social well-being approach. Psychology in Spain, 11(1), 61-71.
11. Cicognani, E., Claudia, P., Keyes, K., Joshanloo, M., Rostami, R., &Nosratabadi, M. (2008). Social participation, sense of community and social well-being: A study on American, Italian and Iranian university students. Social Indicator Research, 89 (3), 97–112.
12. Cohn, S., &Wills, T. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98 (1),310-317.
13. Diener, E., Emmons, R., A., Larsen, R., &Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49 (5), 71-75.
14. Keyes, C. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(3), 121-140.
15. Keyes, C. (2002). The mental health continuum: From languishing toflourishing in life. Journal of Health and SocialResearch, 43 (4), 207-222.
16. Keyes, C. L. M., & Magyar-Moe, J. L. (2003). The measurement and utility of adult subjective well-being. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Positive psychological assessment: A handbook of models and measures (pp. 411-425)
17. Keyes, C. Shmotkin, D., &Ryff, C. (2002). Optimizing well- being:The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82 (2), 1007-1022.
18. Keyes, C., & Shapiro, A. (2004). Social well-being in the United States: A descriptive epidemiology.Chicago: University of Chicago Press.
19. Key-Robert, M. (2009). The impact of a positive social media intervention on social well-being (Unpublished doctoral dissertation). University of Kansas, USA.
20. Neto, F., & Barros, J. (2000). Psychological concomitants of loneliness among student of Cape Verde and Portugal.Journal of Psychology, 134 (3), 503-514.
21. Pavot, W., &Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale.Psychological Assessment, 5 (3), 164-171.
22. Roberts, J. E., & Gotlib, I. H. (1997). Social support and personality in depression. In Sourcebook of social support and personality (pp. 187-214). Springer, Boston, MA.
23. Shapiro, A., & Keyes, C. L. M. (2008). Marital status and social well-being: Are the married always better off?. Social Indicators Research, 88(2), 329-346..
24. Tracy, E. M. (1990). Identifying social support resources of at- risk families. Social Work, 35(3),252-258
25. World health report (2002). Reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health Organization.
CAPTCHA Image