فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

غذا، جنسیت و قدرت: مطالعه‌ای اتنوگرافیک در میان عشایر لک لرستان

محمد چقلوند, نسرین امیدوار, ابوعلی ودادهیر, جلال الدین رفیع فر

فراتحلیل مطالعات رابطۀ بین سبک زندگی و هویت اجتماعی

محسن نیازی, سید رضا اسلامی بناب, حسن منتظری خوش, ایوب سخایی

فهم کودکان سه تا شش ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصۀ خصوصی و عمومی

عقیله سادات موسوی جهان آبادی, زهرا طبیبی, بهروز مهرام, مرتضی مدرس غروی