اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسین بهروان
سردبیر: دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۱۳۸۳
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

غذا، جنسیت و قدرت: مطالعه‌ای اتنوگرافیک در میان عشایر لک لرستان

محمد چقلوند, نسرین امیدوار, ابوعلی ودادهیر, جلال الدین رفیع فر

فراتحلیل مطالعات رابطۀ بین سبک زندگی و هویت اجتماعی

محسن نیازی, سید رضا اسلامی بناب, حسن منتظری خوش, ایوب سخایی

فهم کودکان سه تا شش ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصۀ خصوصی و عمومی

عقیله سادات موسوی جهان آبادی, زهرا طبیبی, بهروز مهرام, مرتضی مدرس غروی

این مجله به انتشار مقالاتی می پردازد که مبتنی بر پژوهش در حوزه های مختلف جامعه شناسی باشند.