نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) تکنیک داده کاوی و کاربرد آن در مطالعات اجتماعی چکیده   PDF 3461
دکتر گلمراد مرادی ; دکتر وحید قاسمی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ جامعه‌شناسی صنعتی چکیده   DR.SADR NABAVI.PDF 3305
دکتر رامپور صدرنبوی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی) چکیده   DR.JAVAHERI ,....PDF 3209
دکتر فاطمه جواهری ; قادر بالاخانی
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۹) بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقش های شغلی وخانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان چکیده   DR.GARUSI.PDF 3049
دکتر سعیده گروسی ; راحله آدینه زاد
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۴ خشونت علیه زنان در خانواده‌ تحقیقی در تهران چکیده   DR.LIYAGHAT.PDF 3009
دکتر غلامعلی لیاقت
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۸) الگوسازی ساختاری رابطة بین بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی چکیده   NADERI.PDF 2876
حمدالله نادری ; دکتر حسین بنی فاطمه ; دکتر محمد حریری اکبری
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۹) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی؛ نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز چکیده   PDF 2830
دکتر جهانگیر جهانگیری ; مهدی معینی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به مهاجرت از کشور نمونه مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز چکیده   DR.KHAJEH NOORI,....PDF 2556
خواجه نوری خواجه نوری ; سروش سروش
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۹) نگرش دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی و رابطه آن با اضطراب امتحان نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اصفهان چکیده   DR.ZAKI.PDF 2551
دکتر محمد علی زکی
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۸) عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز چکیده   DR.BEHRAVAN.PDF 2521
دکتر حسین بهروان ; رقیه سعیدی
1 - 10 (10)