نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به مهاجرت از کشور نمونه مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز چکیده   DR.KHAJEH NOORI,....PDF
خواجه نوری خواجه نوری , سروش سروش
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ بررسی میزان آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل مؤثّر بر آن در شهر مشهد چکیده   ESKAFI.PDF
اسکافی اسکافی
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ بحران شهرنشینی در ایران : درآمدی جامعه‌شناختی بر آسیب‌شناسی مسائل جامعه ‌شهری در ایران نمونة مورد مطالعه: شهر اصفهان چکیده   DR.AFSHAR KOHAN.PDF
افشار کهن افشار کهن , ربانی ربانی
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ بررسی تطبیقی دموکراسی غربی با دموکراسی متعهد دکتر علی شریعتی چکیده   DR.JOMEZADEH.PDF
امام جمعه زاده امام جمعه زاده , روحانی روحانی
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ تحلیل گفتمان عینی وذهنی استفاده از اینترنت با تأکید برروش کیفی چکیده   DR.BEHRAVAN.PDF
بهروان بهروان
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ نگرشی نو بر ایده‌های جمعیتی (بازبینی اندیشه‌های مالتوس، کینز و بکر) چکیده   DR.DALLALI ESFAHANI.PDF
دلالی اصفهانی دلالی اصفهانی , اسماعیل زاده اسماعیل زاده
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ بودجه و رفاه خانواده در شهر تهران: مطالعه‌ای جامعه شناختی از کیفیت زندگی خانواده چکیده   DR.SHEYKHI.PDF
شیخی شیخی
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کلّ آموزش فنی وحرفه‌ای استان خراسان رضوی و عوامل مرتبط با آن چکیده   DR.NOGHANI.PDF
نوغانی نوغانی , ایمانیان ایمانیان , حسینی حسینی
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ بررسی فردگرایی و عوامل مؤثّر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   DR.HOSSEIN BEHRAVAN.PDF
بهروان بهروان , علیزاده علیزاده
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ دغدغة‌ گفت وگوی تمدّن‌‌ها در هزارة سوّم میلادی چکیده   HAERIZ.PDF
حائری زاده حائری زاده , نادمی نادمی
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ جهانی شدن و مشارکت سیاسی زنان در ایران نمونة مورد مطالعه‌: تهران، شیراز و استهبان چکیده   DR.KHAJEHNOORI.PDF
خواجه نوری خواجه نوری , مقدس مقدس
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ بررسی تأثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری(مورد مطالعه شهر اصفهان) چکیده   DR.RABBANI.PDF
ربانی ربانی , آرانچولام آرانچولام , عباس زاده عباس زاده , قاسمی قاسمی
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ معنا در جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی (مقایسه دو رویکرد روان‌شناسانه و قاعده‌مدارانه) چکیده   KALANTARI.PDF
کلانتری کلانتری
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ خشونت ‌های خانوادگی و تأثیرات آن بر امنیت در جامعه نمونة مورد مطالعه شهر سنندج چکیده   GOLMORAD MORADE.PDF
مرادی مرادی , زندی زندی
,۱۳۸۶: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار چکیده   DR. HOSHMAND.PDF
هوشمند هوشمند , تشکری صالح تشکری صالح
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۸) بررسی پیش بینی کننده‌های اجتماعی رضایت از زندگی در بین دانشجویان نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   GHAHREMAN.PDF
قهرمان قهرمان , سید میرزایی سید میرزایی
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۸) بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد- دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان چکیده   HAERIZADEH.PDF
حائری زاده حائری زاده , اصغرپور ماسوله اصغرپور ماسوله , نوغانی نوغانی , میرانوری میرانوری
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۸) مقدمه‏ای بر ابعاد و گسترة‏ دستگاه نظری میشل فوکو چکیده   DR.BOOSTANI.PDF
بوستانی بوستانی , محمدپور محمدپور
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۸) رابطه دین،دولت وتوسعه سیاسی: مطالعه تاریخی ایران و ترکیه چکیده   DR.RAZI.PDF
رضی رضی
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۸) بررسی میزان تجدّدگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن چکیده   DR.HEYDARI BIGVAND.PDF
حیدری بیگوند حیدری بیگوند , نادمی نادمی
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۸) بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل مؤثر بر آن چکیده   DR.MAZLOOM KHORASANI.PDF
مظلوم خراسانی مظلوم خراسانی , اكبری فریمانی اكبری فریمانی
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره ۲ تابستان ، پاییز ، زمستان سال ۱۳۸۴ آسیب‌شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه‌های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش آن (دیدگاهی جغرافیایی) چکیده   DR.KHAKPOOR,....PDF
دکتر براتعلی خاکپور , عیسی پیری
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره ۲ تابستان ، پاییز ، زمستان سال ۱۳۸۴ آیندة هویت‌های فرهنگی جمعی با استفاده از روش شبیه‌سازی کامپیوتری چکیده   DR.ALEMI.PDF
دکتر مسعود عالمی
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان ۱۳۹۳ ) اثر از خودبیگانگی در ایجاد و شکل گیری رفتارهای اعتراضی جمعی (مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه چکیده   persian.pdf
منصور حقیقتیان , گلمراد مرادی
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) اثر شبکه های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مریم اسکافی نوغانی , فرح ترکمان , باقر ساروخانی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۷) اثرسهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان وسایل نقلیه شخصی درمشهد چکیده   DR.RAHNAMA.PDF
دکتر محمد رحیم رهنما
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) ارایۀ مدل پیشنهادی سنجش طبقۀ اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: سرپرستان خانوار شهر اصفهان) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
احمد مؤذنی
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) ارتباط ساختار گروه با تعارض‌های درون آن در گروههای آموزشی دانشگاهی چکیده   Persian.pdf   English.pdf
اسماعیل بلالی , سلیمان پاک سرشت , فرهاد رشیدی
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) ارزیابی جامعه شناختی عدالت سازمانی و رابطۀ آن با فرهنگ سازمانی در سازمان های آموزشی (نمونۀ مورد مطالعه: کارکنان اداره های آموزش و پرورش مشهد) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مهناز بزمی , فریدون وحیدا , محمد اسماعیل انصاری , منصور حقیقتیان
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۸) ارزیابی نقش شوراهای حل اختلاف روستایی در امنیت قضایی روستاییان «نمونه مورد مطالعه:روستاهای شهرستان مرند» چکیده   DR.EFTEKHARI.PDF
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری , دکتر مهدی پور طاهری , عبدالله صفری مرکید
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۵ از سیاست مدرن تا سیاست پسامدرن (تأثیر تطورات مفهومی سیاست بر حوزه جامعه‏شناسی سیاسی تطبیقی) چکیده   DR.KALANTARI.PDF
عبدالحسین کلانتری
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) اعتماد اجتماعی و تشکل های دانشجویی: تبیین تجربی اعتماد اجتماعی دانشجویان عضو و غیر عضو تشکل‌های دانشجویی دانشگاه مازندران چکیده   Persian.pdf   English.pdf
قربانعلی ابراهیمی , علی بابازاده بایی , سید احمد میر محمد تبار
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۸) الگوسازی ساختاری رابطة بین بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی چکیده   NADERI.PDF
حمدالله نادری , دکتر حسین بنی فاطمه , دکتر محمد حریری اکبری
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) اندازه‌گیری شاخص‌های اخلاق پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی چکیده   Persian.pdf   English.pdf
محمدحسین رونقی , کامران فیضی , جواد سوری لکی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۳ اندیشه های یورگن هابرماس چکیده   PDF
دکتر محمد حریری اکبری
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۳ انسان در شرایط مدرن از نظر پست مدرنیسم چکیده   PDF
دکتر محمدرضا آهنچیان
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۹) انسان، اسلحه و جنگ چکیده   DR.MAZLUM.PDF
دکتر محمد مظلوم خراسانی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره ۴ زمستان سال ۱۳۸۳ انسجام منزلتی و خودکشی زنان: نظریه گیبس و مارتین چکیده   DR.ALIVARDINIA.PDF
دکتر اکبر علیوردی نیا
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) بازسازی معنایی تجربۀ فرآیند منتهی به طلاق در میان زنان مطلقۀ شهر مشهد با استفاده از رویکرد نظریۀ مبنایی چکیده   Persian.pdf   English.pdf
حسین قدرتی , رضا حسنی
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) بازسازی معنایی روابط جنسی پیش از ازدواج: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای چکیده   Persian.pdf   English.pdf
بهروز بهروزیان , احسان حسنوند
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۷) بررسی اثرات دین داری و جهت گیری دینی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران چکیده   DR.MOHAMMAD ESMAEIL RIAHI.PDF
دکتر محمد اسماعیل ریاحی , دکتر اکبر علیوردی‌نیا , محمدرضا بنی اسدی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره ۳ پاییز سال ۱۳۸۳ بررسی انتقادی آرا و نظرات وبر درباره صدر اسلام چکیده   DR.SHOJAEE ZAND,....PDF
دکتر علیرضا شجاعی زند , نادر صنعتی شرقی
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان چکیده   Persian.pdf   English.pdf
امين زارعی , محمد صادق مهدوی , حسین اکبری
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) بررسی تأثیر سرمایة فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان چکیده   Persian.pdf   English.pdf
اسدالله بابائی فرد , امین حیدریان
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره ۳ پاییز سال ۱۳۸۳ بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نسبی‌نگری هنجاری و جهانی‌نگری دانشجویان دانشگاه تبریز چکیده   DR.GODAZGAR,....PDF
دکتر حسین گدازگر , علیمراد موسی پور
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۸) بررسی تاثیر مشارکت های مردمی در کاهش ناامنی های شهری نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه چکیده   MORADI.PDF
دکتر گلمراد مرادی
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۹۰) بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی چکیده   PDF
دکتر رسول ربانی , سیدصمد بهشتی
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) بررسی تطبیقی رابطه میزان توسعه یافتگی با بازدهی نظام آموزشی در میان کشورهای جهان چکیده   PDF
زینب فاطمی امین
,۱۳۹۲: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۲) بررسی تطبیقی هنجارشکنی های دربین دانش آموزان سال سوم متوسطه خواف و بیرجند وعوامل اجتماعی مؤثر برآن چکیده   PDF
دکتر بیژن زارع , محمد علی اسفندیاری
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۷) بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه‏استقرار صنعت در مناطق روستایی نمونه مورد مطالعه: مجتمع صنعتی معدنی مس قلعه‏زری چکیده   DR. AZKIA.PDF
مهدی کرمانی , دکتر حسین بهروان , دکتر مصطفی ازکیا
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) بررسی تفاوت های جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان چکیده   PDF
فاطمه مدیری , تقی آزادارمکی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۷) بررسی جامعه شناختی مدیریت ظاهر و هویت فردی در بین جوانان (مطالعه موردی شهر بابلسر) چکیده   DR.SHAHRAM PARASTESH.PDF
دکتر شهرام پرستش , عباس بهنوئی گدنه , کریم محمودی
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۴ بررسی جامعه‌شناختی عدم‌گسترش اسلام در مکه و شکوفا شدن آن در مدینه چکیده   SAM DALIRI.PDF
کاظم سام دلیری
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره ۲ تابستان ، پاییز ، زمستان سال ۱۳۸۴ بررسی جامعه‌شناختی عناصر ساختاری سیستم هنر چکیده   MORIDI,....PDF
محمدرضا مریدی , معصومه تقی زادگان
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان ۱۳۹۳ ) بررسی جامعه‌شناختیِ استدلال‌های مخالفان اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار از دیدگاه انتخاب عقلانی چکیده   persian.pdf
محمدرضا جوادی یگانه , ریحانه جوادی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۵ بررسی جهت‌گیری مذهبی و سلامت روانی مهاجران براساس مدل آلپورت و راس: نمونه مورد مطالعه قصرشیرین چکیده   DR.LAHSAYEEZADEH ,....PDF
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده , زهره آذرگون , گلمراد مرادی
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۹۰) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی زنان و تقسیم کار خانگی؛ نمونه مورد مطالعه: زنان متاهل شهر جیرفت چکیده   PDF
طاهره رئیسی , دکتر علی اصغر مقدس
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۹) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی؛ نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز چکیده   PDF
دکتر جهانگیر جهانگیری , مهدی معینی
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۹۰) بررسی رابطه شخصیت وفرهنگ کار چکیده   PDF
دکتر سیروس احمدی
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۹) بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقش های شغلی وخانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان چکیده   DR.GARUSI.PDF
دکتر سعیده گروسی , راحله آدینه زاد
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره ۴ زمستان سال ۱۳۸۳ بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی چکیده   DR.SARAJZADEH,....PDF
دکتر سیدحسین سراج زاده , دکتر سارا شریعتی مزینانی , سیروس صابر
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی با هویت‌یابی (مورد مطالعه: فرزندان شاهد شهر نیشابور) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
علی اکبر مجدی , حسین رمضانی , مژگان عظیمی هاشمی
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده های شهر تبریز چکیده   Persian.pdf   English.pdf
حسین میرزائی , توکل آقایاری هیر , مهناز کاتبی
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۸) بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن در سطح محله چکیده   DR.RABBANI.PDF
دکتر علی ربانی خوراسگانی , دکتر غلامرضا صدیق اورعی , مهدی خنده رو
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) بررسی شهر دوستدار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد چکیده   Persian.pdf   English.pdf
سیده مریم صفوی مقدم , محسن نوغانی دخت بهمنی , محمد مظلوم خراسانی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد ۴۵-۲۵ سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال ۸۵ چکیده   DR.MAZLOOM KHORASSANI ,....PDF
دکتر محمد مظلوم خراسانی , مهدی قناد
,۱۳۹۲: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۲) بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسلی ارزشی در مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی چکیده   PDF
دکتر علی ربانی , عاطفه محمدزاده یزد
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۳ بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پایبندی به ارزشهای دینی مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز چکیده   PDF
دکتر عبدالعلی لهسائی زاده , دکتر جهانگیر جهانگیری , علی شریفی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۲ تابستان سال ۱۳۸۳ بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز) چکیده   PDF
دکتر محمد تقی ایمان , حسین قائدی
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۹۰) بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات هویتی در مناطق کُردنشین چکیده   PDF
دکتر امید قادرزاده , هیرش قادرزاده
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا چکیده   Persian.pdf   English.pdf
الهه جانتن , محمدعلي فلاحي , احمد سیفی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره ۴ زمستان سال ۱۳۸۳ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به رفتار جمعی(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) چکیده   DR.IMAN,....PDF
دکتر محمد تقی ایمان , دانش پورجم
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۹۰) بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایران چکیده   PDF
سید رسول حسینی , دکتر حسین بهروان , سیما سروش
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) بررسی عوامل موثر بر بر نگرش دختران نسبت به روابط با جنس مخالف چکیده   PDF
دکتر فریبا سیدان , نرگس نجفی نژاد
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۳ بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل اعضای هیات علمی دانشگاه به اجرای طرح های پژوهشی چکیده   PDF
دکتر حسین بهروان
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۳ بررسی مسائل و مشکلات زنان ودختران ۱۸ تا زیر ۵۰ ساله شهر مشهد وعوامل موثر بر آن. چکیده   PDF
دکتر داریوش حیدری بیگوند
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره ۴ زمستان سال ۱۳۸۳ بررسی مقایسه‌ای میزان در یافتی کارکنان ادارات مختلف و تأثیر آن بر رضایت شغلی: مطالعه موردی شهر زاهدان چکیده   FOROUGHZADEH.PDF
سیمین فروغ زاده
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۹) بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال ۸۶- ۱۳۸۵ و عوامل مؤثر بر آن چکیده   PDF
دکتر محمد مظلوم خراسانی , عطاء اسمعیلی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۳ بررسی میزان علل نابهنجاریهای اجتماعی در بین دانش آموزان پایه سوم راهنمائی استان خراسان چکیده   PDF
مجید حیدری چروده
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۹۰) بررسی میزان و عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت‌های هرمی در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ چکیده   PDF
دکتر محمد مظلوم خراسانی , دکتر محسن نوغانی , سید مجید هاشمی مهنه
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۹) بررسی نقش بی‌هنجاری سازمانی در رابطه میان نگرش‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و رفتارهای مدنی چکیده   DR.GOLLARVAR.PDF
دکتر محسن گلپرور , دکتر محمد علی نادی
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۹) بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد چکیده   PDF
دکتر سعید مرتضوی , ناصر پور آزاد , پگاه امیررضوی , معصومه صادقی مقدم
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۹۰) بررسی نقش عوامل فرهنگی در رضایتمندی از مهاجرت مطالعه موردی شهر ایلام چکیده   PDF
دکتر غلامرضا جعفری نیا , محمد بذرافشان
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۹) بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتار جمعی جوانان شهر کرمانشاه براساس نظریه تعامل گرائی بلومر چکیده   PDF
دکتر گلمراد مرادی , دکتر بهمن سعیدی پور
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) بررسی و تببین تحرک اجتماعی میان‌نسلی با تأکید بر سرمایۀ فرهنگی عینیت‌یافتۀ بوردیو (مورد مطالعه: شهروندان ۳۰ تا ۵۴ سالۀ شهر گرگان) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
زهرا غفاری , منصور حقیقتیان
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان ۱۳۹۳ ) بررسی و شناخت تأثیر طبقۀ اجتماعی بر درک عمومی از علم (مطالعۀ موردی شهروندان اصفهانی) چکیده   persian.pdf
علی هاشمیان فر , علی ربانی خوراسگانی , زهرا ماهر
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره ۳ پاییز سال ۱۳۸۳ بررسی و نقد دیدگاه کارکرد نگران پیرامون تفکیک اجتماعی چکیده   DR.LAHSAYEEZADEH,....PDF
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده , دکتر بیژن خواجه نوری
,۱۳۹۲: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۲) بررسی وضعیت و ابعاد سازندة هویت ملی چکیده   PDF
حسین اکبری , محمد رحیم عیوضی
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) بررسی کانال‎های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران (یک تحلیل علّی) چکیده   PDF
دکتر محمود هوشمند , مسعود نیكوقدم
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) برّرسی تأثیرات دین‌داری و عزّت‌نفس بر مصرف نمایشی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
خدیجه حاتمی , توکل آقایاری هیر , ایوب امیرکواسمی
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) برّرسی تطبیقی دو نظریۀ ولایت فقیه و دموکراسی متعهّد در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مرتضی علویان , حسین دوست‌محمّدی
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) برّرسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی کارمندان بانک ها (مورد مطالعه: کارمندان بانک های دولتی شهر سنندج) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
علی اکبر مجدی , فردین محمّدی
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) تأثیر اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن بر هویّت فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران چکیده   Persian.pdf   English.pdf
اسداله بابائی فرد
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر در مناطق شهری مشهد چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مجید کوششی , محمّد میرزایی , ابوالقاسم پوررضا , غلامرضا حسنی درمیان
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۵ تأثیر فرایند جهانی شدن بر تقسیم کار خانگی نمونه مورد مطالعه: زنان متأهل در شهرهای تهران، شیراز و استهبان چکیده   DR.KHAJEH NOORI.PDF
دکتر بیژن خواجه نوری
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) تاثیر سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سلامت روانی بر مدیریت بدن در بین زنان شهر تبریز چکیده   PDF
محمد عباس زاده , فرانک اقدسی علمداری , کمال کوهی , موسی سعادتی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۷) تاثیر روابط سازمانی و پایگاه طبقاتی برتمایل به مشارکت سیاسی جوانان شهرخورموج چکیده   DR.JAFARINIA.PDF
دکتر غلامرضا جعفری نیا
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) تاثیر مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوری (رهیافت پانل دیتا) چکیده   PDF
ابوالفضل شاه آبادی , آمنه جامه بزرگی
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد چکیده   PDF
مصطفی مهران فر , دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله , احمد فولادیان
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۸) تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر چکیده   DR.YOUSEFI.PDF
دکتر علی یوسفی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۳ تاملی مساله گرا درنتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران،مشهد ویزد. چکیده   PDF
دکتر علی یوسفی
,۱۳۹۲: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۲) تبارشناسی مفهوم هویت در گفتمان های سیاسی ایران معاصر چکیده   PDF
هادی افرا , رضا فیض آبادی
,۱۳۹۲: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۲) تبیین تجربی نظریه های عرفی شدن در ایران چکیده   PDF
سیدصمد بهشتی , دکتر وحید قاسمی
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان باتاکید برنظریه برچسب چکیده   PDF
دکتر حسین بهروان , ندا بهروان
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۷) تبیین جامعه شناختی میزان دین‌داری و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی در بین ساکنان شهر جدید بهارستان اصفهان چکیده   DR. RASOUL, RABBANI.PDF
دکتر رسول ربانی , زهرا طاهری
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) تجربۀ دختران دانشجو از سایت های اینترنتی: مطالعه پدیدار شناسی چکیده   Persian.pdf   English.pdf
یوسف ادیب , اسکندر فتحی آذر , سمّیه کشاورزی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۲ تابستان سال ۱۳۸۳ تحلیل اجتماعی سرقت در ایران چکیده   PDF
دکتر اکبر علیوردی نیا
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) تحلیل تاثیر روند سالخوردگی جمعیت بر توسعه روستایی (مورد مطالعه: بخش جلگه رخ تربت حیدریه) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
محمودرضا میرلطفی , فاطمه پورابراهیمی
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۹) تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام چکیده   BAKSHI.PDF
دکتر داریوش حیدری بیگوند , حامد بخشی
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۹۰) تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی در مشهد چکیده   PDF
دکتر علی یوسفی , حسین آقاجانی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۷) تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان،نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران چکیده   FIROUZJA YAAN.PDF
علی اصغر فیروزجائیان , دکتر جهانگیر جهانگیری
,۱۳۹۲: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۲) "تحلیل جامعه شناختی گفتمان روشنفکری هویت اندیشی مدرن در آراء سید جواد طباطبایی" چکیده   PDF
دکتر مریم یارمحمد توسکی
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۹) تحلیل خلاف‌واقع در تبیین‌های تاریخیِ علوم اجتماعی چکیده   TALEBAN.PDF
دکتر محمدرضا طالبان
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) تحلیل فازی در برابر تحلیل رگرسیون (کاربردهای سطحی و نامناسب ازتحلیل فازی در ایران) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
محمّد رضا طالبان
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره ۳ پاییز سال ۱۳۸۳ تحلیل فرانظری رأی: ارائه یک مدل مفهومی چکیده   DR.YOSOFI.PDF
دکتر علی یوسفی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۵ تحلیل نگرش نسبت به مشارکت زنان در شرکت‌های تعاونی از دیدگاه کارشناسان و کارگزاران تعاونی‌های زنان در ایران چکیده   RASOOLI ,....PDF
معصومه رحیم زاده , فرحناز رستمی , فاطمه رسولی , حسین شعبانعلی فمی , مهناز محمدزاده ناصرآبادی
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) تحلیل و بررسی عوامل پیش بینی کننده تعارض کار– خانواده و قصد ترک خدمت (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان قائم(عج) در مشهد) چکیده   PDF
دکتر حبیب اله دعایی , سمیرا پور , فاطمه خریدار
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) تحلیل و تبیین اشاعه خبر و گسترش شایعه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان) چکیده   PDF
رسول ربانی , بدری برندگی , مرضیه مهربانی
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۸) تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد چکیده   ASGHARPOUR.PDF
دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله , دکتر حسین بهروان , دکتر محسن نوغانی , دکتر علی یوسفی
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۹) تحلیل کیفی پیوند فراغت و هویت در میان دانش آموزان دبیرستانی شیراز چکیده   PDF
دکتر محمدتقی ایمان , دکتر داریوش بوستانی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۷) تحلیلی جامعه شناختی بر نقش خانواده در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی چکیده   DR.GHAASEMI.PDF
دکتر وحید قاسمی , مهری کاظمی
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۹) تحول هرمنوتیک؛ بررسی مقایسه‌ای هرمنوتیک دیلتای و ریکور چکیده   PDF
كاظم سام دلیری
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۸) تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی چکیده   DR.ABBASZADEH.PDF
دکتر محمد عباس زاده , لیلا مقتدایی , ابراهیم حسین پور
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) تعیین وضعیّت شاخص روابط خانواده به عنوان یکی از شاخص های سلامت خانواده و تأثیر آن بر کیفیّت عملکرد کارکنان نیروی انتظامی استان یزد چکیده   Persian.pdf   English.pdf
ابراهیم مسعود نیا
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۴ تغییر در روابط قدرت بین کنشگران درونی و بیرونی نظام اداری از دیدگاه کارکنان نظام اداری چکیده   DR.MIRSEPASI,....PDF
دکتر ناصر میر سپاسی , دکتر اکبر اعتباریان
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای (مطالعۀ موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مهدی کرمانی , محمد مظلوم خراسانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) تکنیک داده کاوی و کاربرد آن در مطالعات اجتماعی چکیده   PDF
دکتر گلمراد مرادی , دکتر وحید قاسمی
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۹۰) جامعه شناسی تاریخی در اندیشة شهید مطهری چکیده   PDF
دکتر غلامرضا جمشیدیها , امان الله فصیحی
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) جامعه شناسی حقوق تامّلی بر تعامل یا تضاد مفهوم تجربی از علم و بایدها و نبایدهای ارزشی چکیده   PDF
مهدی شهابی , پیام احمدی روزبهانی
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) جامعه‌شناسی تاریخی؛ بررسی زمینه‌های تاریخی جامعه‌شناسی تاریخی چکیده   PDF
کاظم سام دلیری
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ جامعه‌شناسی صنعتی چکیده   DR.SADR NABAVI.PDF
دکتر رامپور صدرنبوی
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) جامعه‌پذیری اقتصادی و رفتار پس انداز در میان کودکان چکیده   Persian.pdf   English.pdf
راهله جعفری , اسماعیل بلالی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ جهانی‌شدن و ایران (ارزیابی جایگاه ایران در فرایند جهانی‌شدن) چکیده   DR.LOTFI ,....PDF
نقی لطفی , داوود نادمی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۷) جهانی‌شدن و سرمایة اجتماعی زنان چکیده   DR. KHAJE NOORI.PDF
دکتر بیژن خواجه‌نوری , دکتر علی اصغر مقدس
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) حساسیت بین فرهنگی در اجتماعات قومی:«مطالعه پیمایشی اقوام تُرک و کُرد » چکیده   PDF
دکتر امید قادرزاده , خالد عبدالله زاده
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) حمایت شبکه های اجتماعی غیررسمی و رضایت از اوقات فراغت زنان متأهل شاغل در شهر اردبیل چکیده   Persian.pdf   English.pdf
خدیجه سفیری , سوسن باستانی , لیلا قرانی دامداباجا
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۴ خشونت علیه زنان در خانواده‌ تحقیقی در تهران چکیده   DR.LIYAGHAT.PDF
دکتر غلامعلی لیاقت
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) در جستجوی مشارکت: درک تجربۀ خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
ندا رضوی زاده , محمدرضا آهنچیان , فاطمه رضامنش
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۲ تابستان سال ۱۳۸۳ دغدغه جهانی‌ شدن چکیده   PDF
دکتر رامپور صدرنبوی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۵ دولت و تشکّل‌های مردمی (با مروری بر دو تجربه تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه) چکیده   PDF
دکتر ابراهیم فیوضات , مهدی مهدوی
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۹۰) دین داری و رفتار انتخاباتی چکیده   PDF
دکتر محمدرضا طالبان , مهدی میرزایی
سال. ۱۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان ۱۳۹۴) دین و سلامت اجتماعی: بررسی رابطۀ دین داری با سلامت اجتماعی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرند) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
فیروز راد , فاطمه محمدزاده , حمیده محمدزاده
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) دین و شادمانی: مطالعۀ رابطۀ دینداری با احساس شادمانی در نمونهای از دانشجویان چکیده   Persian.pdf   English.pdf
دکتر سید حسین سراج زاده , مریم جامه شورانی , فرشاد محمدی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره ۳ پاییز سال ۱۳۸۳ دینداری سنتی و نگرش نسبت به دموکراسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز چکیده   DR.MOVAHHED,....PDF
دکتر مجید موحد , محمود دلبری
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
ندا رضوی زاده , دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی , دکتر علی یوسفی
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۹) رابطه اوقات فراغت و بزهکاری نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز چکیده   DR.KHAJE NOORI.PDF
دکتر بیژن خواجه نوری , فاطمه هاشمی نیا
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) رابطه حکمرانی با شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده چکیده   PDF
ابوالفضل شاه آبادی , عبداله پورجوان
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۹) رابطه دولت و جامعه مدنی در ایران از منظر جامعه شناسی تاریخی چکیده   PDF
دکتر یارمحمد قاسمی
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) رابطۀ استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر میزان ارتباط با جنس مخالف چکیده   PDF
مریم سادات دل آور , دکتر علی اصغر مقدس
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان ۱۳۹۳ ) رابطۀ طبقۀ اجتماعی و میزان نوگرایی در شهر یزد چکیده   persian.pdf
سید علیرضا افشانی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی) چکیده   DR.JAVAHERI ,....PDF
دکتر فاطمه جواهری , قادر بالاخانی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره ۳ پاییز سال ۱۳۸۳ رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه(شهرهای فردوس, درگز و نواحی آموزشی۴,۵,۷ مشهد) چکیده   DR.AZIMI HASHEMI.PDF
مژگان عظیمی هاشمی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۷) رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال۱۳۸۶ چکیده   DR. BEHRAVAN.PDF
دکتر حسین بهروان , رقیه سعیدی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره ۳ پاییز سال ۱۳۸۳ ره‌آورد توسعه ICT برای نابرابری جنسیتیبا نگاه به فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش و پرورش ایران چکیده   DEHGHAN.PDF
حسین دهقان
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) روندهای شکل‌گیریِ دینداری چکیده   PDF
علی‌رضا شجاعی‌زند
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۹۰) زنان و فرهنگ فقر؛ مطالعه کیفی فرهنگ فقر در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساری چکیده   PDF
دکتر احمد محمدپور , مهدی علیزاده
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره ۲ تابستان ، پاییز ، زمستان سال ۱۳۸۴ سازمان‌ها و هویت ما چکیده   DR.AHANCHIAN,....PDF
دکتر محمدرضا آهنچیان , فاطمه براتلو
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) سالمندی سالم؛ تحلیل مقایسه‏ای سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت مردان و زنان سالمند در شهر شیراز‬‬ چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مجید موحد , حلیمه عنایت , نسیبه زنجری
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۹) سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین چکیده   PDF
علی اکبر مجدی , دکتر رامپور صدرنبوی , دکتر حسین بهروان , دکتر محمود هوشمند
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره ۴ زمستان سال ۱۳۸۳ سرایت زبانی در ارتباطات سیاسی(از تلویزیون به اینترنت) چکیده   DR.KOSARI.PDF
دکتر مسعود کوثری
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) سرمایه ی اجتماعی و رفتارِ پرخطر: مطالعه ی موردیِ دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمان چکیده   PDF
دکتر داریوش بوستانی
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) سرمایۀ اجتماعی و هم‌زیستی اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دورۀ پیش‌دانشگاهی شهر تبریز۱۳۹۰) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
حسین میرزائی , توکل آقایاری هیر , خاطره حیدرنژاد , لاله فتحی
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره ۲ تابستان ، پاییز ، زمستان سال ۱۳۸۴ سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ و عوامل مؤثر بر آن چکیده   DR.MAZLOM KHORASANI,....PDF
دکتر محمد مظلوم خراسانی , احمدرضا اصغر پور ماسوله
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۷) سنجش و مقایسه میزان پیامدهای انزوای اجتماعی در میان دو گروه توده و نخبه جامعه در دوران سازندگی و اصلاحات چکیده   DR.HOSSEINI.PDF
دکتر سید حسن حسینی , مجید فولادیان , زینب فاطمی امین
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۵ سنجش گرایش دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل مؤثّر بر آن چکیده   OREI.PDF
دکتر غلامرضا صدیق اورعی
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره ۲ تابستان ، پاییز ، زمستان سال ۱۳۸۴ سیمای جنسیت (زن و مرد) در قوانین خانواده و مجازات اسلامی چکیده   DR.ZAND RAZAVI,....PDF
دکتر سیامک زند رضوی , سیمین فروغ زاده
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) شبکه‌های ماهواره‌ای ترک‌زبان و هویّت قومی جوانان شهر تبریز چکیده   Persian.pdf   English.pdf
صمد عدلی‌پور , سیداحمد میرمحمدتبار , سیمین افشار , مریم سهرابی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره ۴ زمستان سال ۱۳۸۳ شکاف نسلی و دموکراسی در ایران (۱۳۸۲ـ۱۳۳۲) چکیده   DR.GHAFFARI.PDF
دکتر مسعود غفاری , علی اصغر قاسمی
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) شکاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر برآن چکیده   PDF
علیرضا صحرایی
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) ظهور دین‌داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایۀ یک نظریۀ زمینه‌ای چکیده   Persian.pdf   English.pdf
سیده سمانه امیری , احمدرضا اصغرپور ماسوله
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان ۱۳۹۳ ) علل مهاجرت روستاییان در استان همدان (شهرستان ملایر بخش جوکار) چکیده   persian.pdf
حشمت اله سعدی , لیلا بهرامی , جواد افشار کهن
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۹۰) عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی چکیده   PDF
فرهاد بیانی , دکتر داریوش حیدری بیگوند , دکتر حسین بهروان
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان انگیزة تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
عبدالخالق پیرزهی , حسین بهروان
,۱۳۸۸: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۸) عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز چکیده   DR.BEHRAVAN.PDF
دکتر حسین بهروان , رقیه سعیدی
,۱۳۹۲: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۲) عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد چکیده   PDF
سیده مریم هاشمیان(نویسنده مسئول) , دکتر حسین بهروان , دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) فرهنگ سازمانی و نقش آن در کارکرد نهادهای اجتماعی: برّرسی نگرش کارکنان سازمان کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی چکیده   Persian.pdf   English.pdf
حسین خسروی , انسی کرامتی
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) قدرت رسمی و شیوه‌های ابراز مقاومت در گفت و گوهای روزمره در یک چایخانه به شیوۀ تحلیل‏ گفت وگوی انتقادی و نشانه‏ شناسی چکیده   Persian.pdf   English.pdf
حسن چاوشیان , علیرضا عزیزی , نادر صنعتی
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) مؤلّفه‌های اجتماعی و فرهنگی زیبایی دو جنس و کارکردهای آن از دیدگاه دانشجویان پسر چکیده   Persian.pdf   English.pdf
روح‌الله خواجه دولت آباد , سعیده گروسی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۷) مبنای تئوریک دولت رفاه از دیدگاه پوپر (بررسی بنیان های فلسفی و نحوه شکل گیری وعملکرد دولت رفاه از دیدگاه کارل پوپر) چکیده   FOULADIYAAN.PDF
مجید فولادیان , زینب فاطمی امین , محمد غفاری زاده
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۲ تابستان سال ۱۳۸۳ مدرنیته و جنبش‌های اجتماعی چکیده   PDF
دکتر مسعود غفاری , دکتر سید حسین اطهری
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) مدل یابی ساختاری تأثیر تجربة زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست‌محیطی چکیده   Persian.pdf   English.pdf
محمد عباس زاده , لیلا علوی , حسین بنی فاطمه , محمدباقر علیزاده اقدم
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۲ تابستان سال ۱۳۸۳ مدیریت توسعه و نهادهای مدنی چکیده   PDF
دکتر محمد حریری اکبری
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ مردم‌سالاری و جامعه مدنی چکیده   DR.HARIRI AKBARI.PDF
دکتر محمد حریری اکبری
,۱۳۹۱: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثربرآن (موردمطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شاهرود) چکیده   PDF
هاجر وزیری , دکتر حسین بهروان , دکتر علی یوسفی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره ۲ پاییز و زمستان سال ۱۳۸۵ مطالعه عوامل مؤثّر بر تولید علم در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها (نمونه مورد مطالعه: اعضاء هیأت علمی دانشگاه تبریز) چکیده   DR.GODAZGAR,....PDF
دکتر حسین گدازگر , محمدباقر علیزاده اقدم
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۹۰) مطالعه میزان مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ایران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن از انقلاب اسلامی تاکنون چکیده   PDF
دکتر سیف الله سیف اللهی , علی اکبر محمودزاده
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان آذری، عرب و بلوچ) چکیده   PDF
حسین میرزائی , محمد عباس زاده
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) مطالعۀ رابطۀ بین تعارضات خانوادگی و عزّت نفس نوجوانان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان شهر شیراز) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
بیژن خواجه نوری , رودابه دهقانی
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان ۱۳۹۳ ) مطالعۀ معانی مصرف گونه های موسیقیایی از دیدگاه جوانان چکیده   persian.pdf
امیر رستگار خالد , حبیب الله اسدی نقدلو
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان ۱۳۹۳ ) مقایسۀ میزان مشارکت سیاسی جوانان و میانسالان شهرستان نورآباد ممسنی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن چکیده   persian.pdf
جهانگیر جهانگیری , فرزانه محمدی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۲ تابستان سال ۱۳۸۳ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی پیربوردیو چکیده   PDF
دکتر هما زنجانی زاده
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۲ تابستان سال ۱۳۸۳ منشأ دین و ریشة دینداری: تنقیحِ بحث و طرحِ یک ایده چکیده   PDF
دکتر علیرضا شجاعی زند
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۴ موانع خدمات آموزش مکاتبه‌ای چکیده   HOSSEINI,....PDF
سید کمال‌الدین حسینی , مسعود ایمانیان
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره ۴ زمستان سال ۱۳۸۳ نظریه ساختاری‌شدن آنتونی گیدنز و مبانی روش شناختی آن چکیده   DR.MOGHADDASS,....PDF
دکتر علی اصغر مقدس , حسین قدرتی
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) نقش متغیرهای فشار در تبیین نگرش نسبت به مصرف الکل: مطالعۀ موردی دانشجویان چکیده   Persian.pdf   English.pdf
اکبر علیوردی نیا , آفاق رستمیان , زینب خاکزاد
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه خیام مشهد چکیده   PDF
الهام سلیمانی , محمدرضا آهنچیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله
,۱۳۹۳: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) نوجوانان، جوانان و مشارکت سیاسی؛بررسی مقایسه ای نقش عوامل جامعه پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان شیراز چکیده   PDF
مریم سروش , مریم حسینی
,۱۳۹۰: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۹۰) نگاهی به مدرنیته در ایران از دریچه روابط شخصی؛ ارزیابی مفهوم «رابطة ناب» گیدنز چکیده   PDF
دکتر حمیدرضا جلائی‌پور , محمد گرامیان نیک
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۴ نگرش جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله ساکن شهر مشهد به طلاق و عوامل اجتماعی‌ـ ‌فرهنگی مؤثر بر آن چکیده   DR.HEIDARI BIGVAND,....PDF
دکتر داریوش حیدری بیگوند , حامد بخشی
,۱۳۸۳: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره ۲ تابستان سال ۱۳۸۳ نگرش جوانان ۱۹-۲۹ ساله شهر مشهد به دین(۸۱-۱۳۸۰) چکیده   PDF
مژگان عظیمی هاشمی
,۱۳۸۹: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۹) نگرش دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی و رابطه آن با اضطراب امتحان نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اصفهان چکیده   DR.ZAKI.PDF
دکتر محمد علی زکی
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره ۲ تابستان ، پاییز ، زمستان سال ۱۳۸۴ نگرش دانشبران آموزشگاه‌های کامپیوتر شهر اصفهان به کامپیوتر و عوامل اجتماعی مؤثر برآن چکیده   RD.ZAKI.PDF
دکتر محمد علی زکی
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره ۲ تابستان ، پاییز ، زمستان سال ۱۳۸۴ نگرش سکولار، نظریه‌های سکولاریزاسیون و جامعه ما چکیده   DR.SAILANIAN TOOSI,....PDF
دکتر علی اصغر سیلانیان طوسی , محمّدمسعود سعیدی نامقی
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۴ هویت جنسیتی مادران و دختران، شکاف یا تفاوت؟ چکیده   DR.SAFIRI,....PDF
دکتر خدیجه سفیری , سیده عقیله محمدی
سال. ۱۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان ۱۳۹۴) پیامدهای فاصله در روابط زوجین و استراتژی های مواجهه با آن چکیده   Persian.pdf   English.pdf
سهیلا صادقی فسایی , زینب ملکی پور
,۱۳۹۲: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۲) پیامدهای مهاجرت برای خانوارهای مهاجر به شهر تهران چکیده   PDF
مهری السادات طیبی نیا , استاد دکتر محمد تقی شیخی
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۴ پیر بوردیو : پرسمان دانش و روشنفکری چکیده   DR.FAKOUHI.PDF
دکتر ناصر فکوهی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۷) ژان فرانسوا لیوتار و پیدایش علوم اجتماعی پست مدرن: خاستگاه نظری و مبانی پارادایمیک چکیده   DRMOHAMMADPOUR.PDF
دکتر احمد محمدپور
,۱۳۸۴: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره ۱ بهار سال ۱۳۸۴ کاربرد روش‌های کیفی در مطالعه انحرافات اجتماعی چکیده   DR.AHMADI,....PDF
دکتر حبیب احمدی , لیلا نیکپور قنواتی
,۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ کاوشی در نظریه انتخاب عقلانی با تأکید بر آراء مایکل هکتر چکیده   DR.MOGHADDAS,....PDF
دکتر علی اصغر مقدس , علیرضا اسلام
سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) کندوکاو کیفی پدیدۀ جرّاحی زیبایی بینی (مورد مطالعه: زنان و مردان جرّاحی شدۀ شهر آستارا) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
ثریا پورنصیری , داریوش بوستانی
,۱۳۸۷: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال۱۳۸۷) کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد چکیده   DR.NOGHAANI.PDF
دکتر محسن نوغانی , احمدرضا اصغرپور , مهدی کرمانی , شیما صفا
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) گرایش به مصرف ماهی با تکیه بر ارزیابی فایدۀ آن (مورد مطالعه: نقاط شهری استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
علی یوسفی , محمد قربانی , سمیه ورشوی
سال. ۱۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی چکیده   Persian.pdf   English.pdf
فرناز سبحانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی
1 - 214 (214)