پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1385 بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به مهاجرت از کشور نمونه مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز خواجه نوری خواجه نوری , سروش سروش چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1386 بررسی میزان آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل مؤثّر بر آن در شهر مشهد اسکافی اسکافی چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1386 بحران شهرنشینی در ایران : درآمدی جامعه‌شناختی بر آسیب‌شناسی مسائل جامعه ‌شهری در ایران نمونة مورد مطالعه: شهر اصفهان افشار کهن افشار کهن , ربانی ربانی چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1386 بررسی تطبیقی دموکراسی غربی با دموکراسی متعهد دکتر علی شریعتی امام جمعه زاده امام جمعه زاده , روحانی روحانی چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1386 تحلیل گفتمان عینی وذهنی استفاده از اینترنت با تأکید برروش کیفی بهروان بهروان چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1386 نگرشی نو بر ایده‌های جمعیتی (بازبینی اندیشه‌های مالتوس، کینز و بکر) دلالی اصفهانی دلالی اصفهانی , اسماعیل زاده اسماعیل زاده چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1386 بودجه و رفاه خانواده در شهر تهران: مطالعه‌ای جامعه شناختی از کیفیت زندگی خانواده شیخی شیخی چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی -سال جهارم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1386 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کلّ آموزش فنی وحرفه‌ای استان خراسان رضوی و عوامل مرتبط با آن نوغانی نوغانی , ایمانیان ایمانیان , حسینی حسینی چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره 2 پاییز و زمستان سال 1386 بررسی فردگرایی و عوامل مؤثّر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بهروان بهروان , علیزاده علیزاده چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره 2 پاییز و زمستان سال 1386 دغدغة‌ گفت وگوی تمدّن‌‌ها در هزارة سوّم میلادی حائری زاده حائری زاده , نادمی نادمی چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره 2 پاییز و زمستان سال 1386 جهانی شدن و مشارکت سیاسی زنان در ایران نمونة مورد مطالعه‌: تهران، شیراز و استهبان خواجه نوری خواجه نوری , مقدس مقدس چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره 2 پاییز و زمستان سال 1386 بررسی تأثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری(مورد مطالعه شهر اصفهان) ربانی ربانی , آرانچولام آرانچولام , عباس زاده عباس زاده , قاسمی قاسمی چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره 2 پاییز و زمستان سال 1386 معنا در جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی (مقایسه دو رویکرد روان‌شناسانه و قاعده‌مدارانه) کلانتری کلانتری چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره 2 پاییز و زمستان سال 1386 خشونت ‌های خانوادگی و تأثیرات آن بر امنیت در جامعه نمونة مورد مطالعه شهر سنندج مرادی مرادی , زندی زندی چکیده
1386: مجله علوم اجتماعی - سال چهارم ،شماره 2 پاییز و زمستان سال 1386 نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار هوشمند هوشمند , تشکری صالح تشکری صالح چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره1 بهار و تابستان سال1388) بررسی پیش بینی کننده‌های اجتماعی رضایت از زندگی در بین دانشجویان نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد قهرمان قهرمان , سید میرزایی سید میرزایی چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره1 بهار و تابستان سال1388) بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد- دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان حائری زاده حائری زاده , اصغرپور ماسوله اصغرپور ماسوله , نوغانی نوغانی , میرانوری میرانوری چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره1 بهار و تابستان سال1388) مقدمه‏ای بر ابعاد و گسترة‏ دستگاه نظری میشل فوکو بوستانی بوستانی , محمدپور محمدپور چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره1 بهار و تابستان سال1388) رابطه دین،دولت وتوسعه سیاسی: مطالعه تاریخی ایران و ترکیه رضی رضی چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره1 بهار و تابستان سال1388) بررسی میزان تجدّدگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن حیدری بیگوند حیدری بیگوند , نادمی نادمی چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره1 بهار و تابستان سال1388) بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل مؤثر بر آن مظلوم خراسانی مظلوم خراسانی , اكبری فریمانی اكبری فریمانی چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره 2 تابستان ، پاییز ، زمستان سال 1384 آسیب‌شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه‌های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش آن (دیدگاهی جغرافیایی) دکتر براتعلی خاکپور , عیسی پیری چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره 2 تابستان ، پاییز ، زمستان سال 1384 آیندة هویت‌های فرهنگی جمعی با استفاده از روش شبیه‌سازی کامپیوتری دکتر مسعود عالمی چکیده
دوره 11 شماره 1 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان 1393 ) اثر از خودبیگانگی در ایجاد و شکل گیری رفتارهای اعتراضی جمعی (مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه منصور حقیقتیان , گلمراد مرادی چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) اثر شبکه های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد مریم اسکافی نوغانی , فرح ترکمان , باقر ساروخانی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1387) اثرسهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان وسایل نقلیه شخصی درمشهد دکتر محمد رحیم رهنما چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) ارایۀ مدل پیشنهادی سنجش طبقۀ اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: سرپرستان خانوار شهر اصفهان) احمد مؤذنی چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) ارتباط ساختار گروه با تعارض‌های درون آن در گروههای آموزشی دانشگاهی اسماعیل بلالی , سلیمان پاک سرشت , فرهاد رشیدی چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) ارزیابی جامعه شناختی عدالت سازمانی و رابطۀ آن با فرهنگ سازمانی در سازمان های آموزشی (نمونۀ مورد مطالعه: کارکنان اداره های آموزش و پرورش مشهد) مهناز بزمی , فریدون وحیدا , محمد اسماعیل انصاری , منصور حقیقتیان چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1388) ارزیابی نقش شوراهای حل اختلاف روستایی در امنیت قضایی روستاییان «نمونه مورد مطالعه:روستاهای شهرستان مرند» دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری , دکتر مهدی پور طاهری , عبدالله صفری مرکید چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره 2 پاییز و زمستان سال 1385 از سیاست مدرن تا سیاست پسامدرن (تأثیر تطورات مفهومی سیاست بر حوزه جامعه‏شناسی سیاسی تطبیقی) عبدالحسین کلانتری چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) استفاده از رسانه ها، سبک زندگی و کیفیت زندگی جوانان شیراز بیژن خواجه نوری , مریم سروش چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) اعتماد اجتماعی و تشکل های دانشجویی: تبیین تجربی اعتماد اجتماعی دانشجویان عضو و غیر عضو تشکل‌های دانشجویی دانشگاه مازندران قربانعلی ابراهیمی , علی بابازاده بایی , سید احمد میر محمد تبار چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1388) الگوسازی ساختاری رابطة بین بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی حمدالله نادری , دکتر حسین بنی فاطمه , دکتر محمد حریری اکبری چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) اندازه‌گیری شاخص‌های اخلاق پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی محمدحسین رونقی , کامران فیضی , جواد سوری لکی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 1 بهار سال 1383 اندیشه های یورگن هابرماس دکتر محمد حریری اکبری چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 1 بهار سال 1383 انسان در شرایط مدرن از نظر پست مدرنیسم دکتر محمدرضا آهنچیان چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1389) انسان، اسلحه و جنگ دکتر محمد مظلوم خراسانی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره 4 زمستان سال 1383 انسجام منزلتی و خودکشی زنان: نظریه گیبس و مارتین دکتر اکبر علیوردی نیا چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) بازسازی معنایی تجربۀ فرآیند منتهی به طلاق در میان زنان مطلقۀ شهر مشهد با استفاده از رویکرد نظریۀ مبنایی حسین قدرتی , رضا حسنی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) بازسازی معنایی روابط جنسی پیش از ازدواج: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای بهروز بهروزیان , احسان حسنوند چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1387) بررسی اثرات دین داری و جهت گیری دینی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران دکتر محمد اسماعیل ریاحی , دکتر اکبر علیوردی‌نیا , محمدرضا بنی اسدی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره 3 پاییز سال 1383 بررسی انتقادی آرا و نظرات وبر درباره صدر اسلام دکتر علیرضا شجاعی زند , نادر صنعتی شرقی چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان امين زارعی , محمد صادق مهدوی , حسین اکبری چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) بررسی تأثیر رسانه و دینداری بر جدی انگاری جرایم جنسی- اخلاقی (مطالعۀ نمونه¬ای از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران) مجید روهنده , احمد جعفری , روح الله جهانگیری مقدم چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) بررسی تأثیر سرمایة فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان اسدالله بابائی فرد , امین حیدریان چکیده
دوره 15 شماره 1: دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1397 ، شماره پیاپی 31 ) بررسی تأثیر معماری دانش بر هویت سازمانی با تأکید بر نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مشهد) مریم عبدالهی , علی حسین‌زاده چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره 3 پاییز سال 1383 بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نسبی‌نگری هنجاری و جهانی‌نگری دانشجویان دانشگاه تبریز دکتر حسین گدازگر , علیمراد موسی پور چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره1 بهار و تابستان سال1388) بررسی تاثیر مشارکت های مردمی در کاهش ناامنی های شهری نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه دکتر گلمراد مرادی چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1390) بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی دکتر رسول ربانی , سیدصمد بهشتی چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) بررسی تطبیقی رابطه میزان توسعه یافتگی با بازدهی نظام آموزشی در میان کشورهای جهان زینب فاطمی امین چکیده
1392: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان 1392) بررسی تطبیقی هنجارشکنی های دربین دانش آموزان سال سوم متوسطه خواف و بیرجند وعوامل اجتماعی مؤثر برآن دکتر بیژن زارع , محمد علی اسفندیاری چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1387) بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه‏استقرار صنعت در مناطق روستایی نمونه مورد مطالعه: مجتمع صنعتی معدنی مس قلعه‏زری مهدی کرمانی , دکتر حسین بهروان , دکتر مصطفی ازکیا چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) بررسی تفاوت های جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان فاطمه مدیری , تقی آزادارمکی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1387) بررسی جامعه شناختی مدیریت ظاهر و هویت فردی در بین جوانان (مطالعه موردی شهر بابلسر) دکتر شهرام پرستش , عباس بهنوئی گدنه , کریم محمودی چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره 1 بهار سال 1384 بررسی جامعه‌شناختی عدم‌گسترش اسلام در مکه و شکوفا شدن آن در مدینه کاظم سام دلیری چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره 2 تابستان ، پاییز ، زمستان سال 1384 بررسی جامعه‌شناختی عناصر ساختاری سیستم هنر محمدرضا مریدی , معصومه تقی زادگان چکیده
دوره 11 شماره 1 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان 1393 ) بررسی جامعه‌شناختیِ استدلال‌های مخالفان اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار از دیدگاه انتخاب عقلانی محمدرضا جوادی یگانه , ریحانه جوادی چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره 2 پاییز و زمستان سال 1385 بررسی جهت‌گیری مذهبی و سلامت روانی مهاجران براساس مدل آلپورت و راس: نمونه مورد مطالعه قصرشیرین دکتر عبدالعلی لهسایی زاده , زهره آذرگون , گلمراد مرادی چکیده
دوره 14 شماره 1 (1396): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1396) بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه کرمانشاه) علی مرادی , حمیدرضا جلیلیان چکیده
دوره 15 شماره 1: دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1397 ، شماره پیاپی 31 ) بررسی رابطه توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسعه اجتماعی(مطالعه تطبیقی استان های کشور) مجید فولادیان , محمد توکل , محسن سوهانیان حقیقی چکیده
دوره 14 شماره 2: دو فصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 30) بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی: ساکنان شهر مشهد) پژمان ابراهیمی سیریزی , غلامرضا حسنی درمیان , مهدی کرمانی چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1390) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی زنان و تقسیم کار خانگی؛ نمونه مورد مطالعه: زنان متاهل شهر جیرفت طاهره رئیسی , دکتر علی اصغر مقدس چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1389) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی؛ نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز دکتر جهانگیر جهانگیری , مهدی معینی چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1390) بررسی رابطه شخصیت وفرهنگ کار دکتر سیروس احمدی چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1389) بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقش های شغلی وخانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان دکتر سعیده گروسی , راحله آدینه زاد چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره 4 زمستان سال 1383 بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی دکتر سیدحسین سراج زاده , دکتر سارا شریعتی مزینانی , سیروس صابر چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی با هویت‌یابی (مورد مطالعه: فرزندان شاهد شهر نیشابور) علی اکبر مجدی , حسین رمضانی , مژگان عظیمی هاشمی چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی ساکنان با پایداری توسعه در محلۀ غیررسمی شمیران نو غلامرضا کاظمیان , سعید شفیعا چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) بررسی رابطۀ نگرش ها، حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان (مورد مطالعه: سالمندان ساکن شهر کرمان) فاطمه صمدیان , سعیده گروسی چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده های شهر تبریز حسین میرزائی , توکل آقایاری هیر , مهناز کاتبی چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1388) بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن در سطح محله دکتر علی ربانی خوراسگانی , دکتر غلامرضا صدیق اورعی , مهدی خنده رو چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) بررسی شهر دوستدار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد سیده مریم صفوی مقدم , محسن نوغانی دخت بهمنی , محمد مظلوم خراسانی چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1385 بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال 85 دکتر محمد مظلوم خراسانی , مهدی قناد چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر گسترش پیاده روی مردان متأهل در معابر شهر مشهد اكبر قادری , حسین بهروان چکیده
1392: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان 1392) بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسلی ارزشی در مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی دکتر علی ربانی , عاطفه محمدزاده یزد چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 1 بهار سال 1383 بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پایبندی به ارزشهای دینی مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز دکتر عبدالعلی لهسائی زاده , دکتر جهانگیر جهانگیری , علی شریفی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 2 تابستان سال 1383 بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز) دکتر محمد تقی ایمان , حسین قائدی چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1390) بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات هویتی در مناطق کُردنشین دکتر امید قادرزاده , هیرش قادرزاده چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا الهه جانتن , محمدعلي فلاحي , احمد سیفی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره 4 زمستان سال 1383 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به رفتار جمعی(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) دکتر محمد تقی ایمان , دانش پورجم چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1390) بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایران سید رسول حسینی , دکتر حسین بهروان , سیما سروش چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) بررسی عوامل موثر بر بر نگرش دختران نسبت به روابط با جنس مخالف دکتر فریبا سیدان , نرگس نجفی نژاد چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 1 بهار سال 1383 بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل اعضای هیات علمی دانشگاه به اجرای طرح های پژوهشی دکتر حسین بهروان چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 1 بهار سال 1383 بررسی مسائل و مشکلات زنان ودختران 18 تا زیر 50 ساله شهر مشهد وعوامل موثر بر آن. دکتر داریوش حیدری بیگوند چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره 4 زمستان سال 1383 بررسی مقایسه‌ای میزان در یافتی کارکنان ادارات مختلف و تأثیر آن بر رضایت شغلی: مطالعه موردی شهر زاهدان سیمین فروغ زاده چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1389) بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 86- 1385 و عوامل مؤثر بر آن دکتر محمد مظلوم خراسانی , عطاء اسمعیلی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 1 بهار سال 1383 بررسی میزان علل نابهنجاریهای اجتماعی در بین دانش آموزان پایه سوم راهنمائی استان خراسان مجید حیدری چروده چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1390) بررسی میزان و عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت‌های هرمی در سال تحصیلی 88-1387 دکتر محمد مظلوم خراسانی , دکتر محسن نوغانی , سید مجید هاشمی مهنه چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1389) بررسی نقش بی‌هنجاری سازمانی در رابطه میان نگرش‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و رفتارهای مدنی دکتر محسن گلپرور , دکتر محمد علی نادی چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1389) بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد دکتر سعید مرتضوی , ناصر پور آزاد , پگاه امیررضوی , معصومه صادقی مقدم چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1390) بررسی نقش عوامل فرهنگی در رضایتمندی از مهاجرت مطالعه موردی شهر ایلام دکتر غلامرضا جعفری نیا , محمد بذرافشان چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1389) بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتار جمعی جوانان شهر کرمانشاه براساس نظریه تعامل گرائی بلومر دکتر گلمراد مرادی , دکتر بهمن سعیدی پور چکیده
دوره 14 شماره 1 (1396): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1396) بررسی نقش هویت اجتماعی در تعیین سبک زندگی جوانان (شهر همدان) جواد افشارکهن , ملیحه رضایی کرماجانی چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقۀ ثامن مشهد نسبت به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389 مهدی دانش , محمّد مظلوم خراسانی , محسن نوغانی دخت بهمنی چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) بررسی و تببین تحرک اجتماعی میان‌نسلی با تأکید بر سرمایۀ فرهنگی عینیت‌یافتۀ بوردیو (مورد مطالعه: شهروندان 30 تا 54 سالۀ شهر گرگان) زهرا غفاری , منصور حقیقتیان چکیده
دوره 11 شماره 1 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان 1393 ) بررسی و شناخت تأثیر طبقۀ اجتماعی بر درک عمومی از علم (مطالعۀ موردی شهروندان اصفهانی) علی هاشمیان فر , علی ربانی خوراسگانی , زهرا ماهر چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره 3 پاییز سال 1383 بررسی و نقد دیدگاه کارکرد نگران پیرامون تفکیک اجتماعی دکتر عبدالعلی لهسایی زاده , دکتر بیژن خواجه نوری چکیده
دوره 14 شماره 2: دو فصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 30) بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی دانش آموزان پایۀ اول دبیرستان شهر تهران روح الله استاک , جمال عبدالملکی , میثم محبی چکیده
1392: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان 1392) بررسی وضعیت و ابعاد سازندة هویت ملی حسین اکبری , محمد رحیم عیوضی چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) بررسی کانال‎های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران (یک تحلیل علّی) دکتر محمود هوشمند , مسعود نیكوقدم چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) برّرسی تأثیرات دین‌داری و عزّت‌نفس بر مصرف نمایشی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) خدیجه حاتمی , توکل آقایاری هیر , ایوب امیرکواسمی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) برّرسی تطبیقی دو نظریۀ ولایت فقیه و دموکراسی متعهّد در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی مرتضی علویان , حسین دوست‌محمّدی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) برّرسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی کارمندان بانک ها (مورد مطالعه: کارمندان بانک های دولتی شهر سنندج) علی اکبر مجدی , فردین محمّدی چکیده
دوره 14 شماره 2: دو فصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 30) بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن امید رضایی , محسن نوغانی دخت بهمنی چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) تأثیر اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن بر هویّت فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران اسداله بابائی فرد چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سالمندان 60 سال و بالاتر در مناطق شهری مشهد مجید کوششی , محمّد میرزایی , ابوالقاسم پوررضا , غلامرضا حسنی درمیان چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره 2 پاییز و زمستان سال 1385 تأثیر فرایند جهانی شدن بر تقسیم کار خانگی نمونه مورد مطالعه: زنان متأهل در شهرهای تهران، شیراز و استهبان دکتر بیژن خواجه نوری چکیده
دوره 14 شماره 2: دو فصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 30) تأثیر مصرف رسانه‌های جمعی بر مدیریت بدن (مورد مطالعه: جوانان ساکن در شهر ارومیه) سعید فرامرزیانی , داوود غفاری آذر چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) تاثیر سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سلامت روانی بر مدیریت بدن در بین زنان شهر تبریز محمد عباس زاده , فرانک اقدسی علمداری , کمال کوهی , موسی سعادتی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1387) تاثیر روابط سازمانی و پایگاه طبقاتی برتمایل به مشارکت سیاسی جوانان شهرخورموج دکتر غلامرضا جعفری نیا چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) تاثیر مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوری (رهیافت پانل دیتا) ابوالفضل شاه آبادی , آمنه جامه بزرگی چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد مصطفی مهران فر , دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله , احمد فولادیان چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1388) تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر دکتر علی یوسفی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 1 بهار سال 1383 تاملی مساله گرا درنتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران،مشهد ویزد. دکتر علی یوسفی چکیده
1392: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان 1392) تبارشناسی مفهوم هویت در گفتمان های سیاسی ایران معاصر هادی افرا , رضا فیض آبادی چکیده
1392: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان 1392) تبیین تجربی نظریه های عرفی شدن در ایران سیدصمد بهشتی , دکتر وحید قاسمی چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان باتاکید برنظریه برچسب دکتر حسین بهروان , ندا بهروان چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1387) تبیین جامعه شناختی میزان دین‌داری و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی در بین ساکنان شهر جدید بهارستان اصفهان دکتر رسول ربانی , زهرا طاهری چکیده
دوره 14 شماره 2: دو فصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 30) تبیین کنش های ناسازگارانه مردان در خانواده های ایران احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) تجربۀ دختران دانشجو از سایت های اینترنتی: مطالعه پدیدار شناسی یوسف ادیب , اسکندر فتحی آذر , سمّیه کشاورزی چکیده
دوره 14 شماره 2: دو فصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 30) تحریر و تبیین دگردیسی‌های معرفت اجتماعی فردین قریشی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 2 تابستان سال 1383 تحلیل اجتماعی سرقت در ایران دکتر اکبر علیوردی نیا چکیده
دوره 14 شماره 2: دو فصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 30) تحلیل تأثیر مصرف گرایی روستاییان بر روابط اجتماعی آن‌ها (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان رادکان شهرستان چناران) حمدالله سجاسی قیداری , حمیده محمودی , علی معصومی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) تحلیل تاثیر روند سالخوردگی جمعیت بر توسعه روستایی (مورد مطالعه: بخش جلگه رخ تربت حیدریه) محمودرضا میرلطفی , فاطمه پورابراهیمی چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1389) تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام دکتر داریوش حیدری بیگوند , حامد بخشی چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1390) تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی در مشهد دکتر علی یوسفی , حسین آقاجانی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1387) تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان،نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران علی اصغر فیروزجائیان , دکتر جهانگیر جهانگیری چکیده
1392: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان 1392) "تحلیل جامعه شناختی گفتمان روشنفکری هویت اندیشی مدرن در آراء سید جواد طباطبایی" دکتر مریم یارمحمد توسکی چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1389) تحلیل خلاف‌واقع در تبیین‌های تاریخیِ علوم اجتماعی دکتر محمدرضا طالبان چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) تحلیل فازی در برابر تحلیل رگرسیون (کاربردهای سطحی و نامناسب ازتحلیل فازی در ایران) محمّد رضا طالبان چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره 3 پاییز سال 1383 تحلیل فرانظری رأی: ارائه یک مدل مفهومی دکتر علی یوسفی چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره 2 پاییز و زمستان سال 1385 تحلیل نگرش نسبت به مشارکت زنان در شرکت‌های تعاونی از دیدگاه کارشناسان و کارگزاران تعاونی‌های زنان در ایران معصومه رحیم زاده , فرحناز رستمی , فاطمه رسولی , حسین شعبانعلی فمی , مهناز محمدزاده ناصرآبادی چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) تحلیل و بررسی عوامل پیش بینی کننده تعارض کار– خانواده و قصد ترک خدمت (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان قائم(عج) در مشهد) دکتر حبیب اله دعایی , سمیرا پور , فاطمه خریدار چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) تحلیل و تبیین اشاعه خبر و گسترش شایعه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان) رسول ربانی , بدری برندگی , مرضیه مهربانی چکیده
دوره 15 شماره 1: دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1397 ، شماره پیاپی 31 ) تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود علی اکبر مجدی , محمود تیموری , سید احمد میرمحمدتبار چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1388) تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله , دکتر حسین بهروان , دکتر محسن نوغانی , دکتر علی یوسفی چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1389) تحلیل کیفی پیوند فراغت و هویت در میان دانش آموزان دبیرستانی شیراز دکتر محمدتقی ایمان , دکتر داریوش بوستانی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1387) تحلیلی جامعه شناختی بر نقش خانواده در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی دکتر وحید قاسمی , مهری کاظمی چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1389) تحول هرمنوتیک؛ بررسی مقایسه‌ای هرمنوتیک دیلتای و ریکور كاظم سام دلیری چکیده
دوره 15 شماره 1: دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1397 ، شماره پیاپی 31 ) ترجمه و اعتباریابی پرسش‌نامه سرمایه اجتماعی برای دانش آموزان نوجوان (SCQ-AS) مهدی قادری , خالد توکلی , بهزاد احمدی چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1388) تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی دکتر محمد عباس زاده , لیلا مقتدایی , ابراهیم حسین پور چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) تعیین وضعیّت شاخص روابط خانواده به عنوان یکی از شاخص های سلامت خانواده و تأثیر آن بر کیفیّت عملکرد کارکنان نیروی انتظامی استان یزد ابراهیم مسعود نیا چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره 1 بهار سال 1384 تغییر در روابط قدرت بین کنشگران درونی و بیرونی نظام اداری از دیدگاه کارکنان نظام اداری دکتر ناصر میر سپاسی , دکتر اکبر اعتباریان چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای (مطالعۀ موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران) مهدی کرمانی , محمد مظلوم خراسانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) تکنیک داده کاوی و کاربرد آن در مطالعات اجتماعی دکتر گلمراد مرادی , دکتر وحید قاسمی چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1390) جامعه شناسی تاریخی در اندیشة شهید مطهری دکتر غلامرضا جمشیدیها , امان الله فصیحی چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) جامعه شناسی حقوق تامّلی بر تعامل یا تضاد مفهوم تجربی از علم و بایدها و نبایدهای ارزشی مهدی شهابی , پیام احمدی روزبهانی چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) جامعه‌شناسی تاریخی؛ بررسی زمینه‌های تاریخی جامعه‌شناسی تاریخی کاظم سام دلیری چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1385 جامعه‌شناسی صنعتی دکتر رامپور صدرنبوی چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) جامعه‌پذیری اقتصادی و رفتار پس انداز در میان کودکان راهله جعفری , اسماعیل بلالی چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1385 جهانی‌شدن و ایران (ارزیابی جایگاه ایران در فرایند جهانی‌شدن) نقی لطفی , داوود نادمی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1387) جهانی‌شدن و سرمایة اجتماعی زنان دکتر بیژن خواجه‌نوری , دکتر علی اصغر مقدس چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) حساسیت بین فرهنگی در اجتماعات قومی:«مطالعه پیمایشی اقوام تُرک و کُرد » دکتر امید قادرزاده , خالد عبدالله زاده چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) حمایت شبکه های اجتماعی غیررسمی و رضایت از اوقات فراغت زنان متأهل شاغل در شهر اردبیل خدیجه سفیری , سوسن باستانی , لیلا قرانی دامداباجا چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره 1 بهار سال 1384 خشونت علیه زنان در خانواده‌ تحقیقی در تهران دکتر غلامعلی لیاقت چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) در جستجوی مشارکت: درک تجربۀ خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) ندا رضوی زاده , محمدرضا آهنچیان , فاطمه رضامنش چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 2 تابستان سال 1383 دغدغه جهانی‌ شدن دکتر رامپور صدرنبوی چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره 2 پاییز و زمستان سال 1385 دولت و تشکّل‌های مردمی (با مروری بر دو تجربه تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه) دکتر ابراهیم فیوضات , مهدی مهدوی چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1390) دین داری و رفتار انتخاباتی دکتر محمدرضا طالبان , مهدی میرزایی چکیده
دوره 12 شماره 2 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز وزمستان 1394) دین و سلامت اجتماعی: بررسی رابطۀ دین داری با سلامت اجتماعی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرند) فیروز راد , فاطمه محمدزاده , حمیده محمدزاده چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) دین و شادمانی: مطالعۀ رابطۀ دینداری با احساس شادمانی در نمونه ای از دانشجویان سید حسین سراج زاده , مریم جامه شورانی , فرشاد محمدی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره 3 پاییز سال 1383 دینداری سنتی و نگرش نسبت به دموکراسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز دکتر مجید موحد , محمود دلبری چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ندا رضوی زاده , دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی , دکتر علی یوسفی چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1389) رابطه اوقات فراغت و بزهکاری نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز دکتر بیژن خواجه نوری , فاطمه هاشمی نیا چکیده
دوره 15 شماره 1: دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1397 ، شماره پیاپی 31 ) رابطه جهت‌گیری مذهبی و باورهای غیرمنطقی با گرایش به سوء‌مصرف مواد در بین نوجوانان محمد بهرامی , مریم روشن چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) رابطه حکمرانی با شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده ابوالفضل شاه آبادی , عبداله پورجوان چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1389) رابطه دولت و جامعه مدنی در ایران از منظر جامعه شناسی تاریخی دکتر یارمحمد قاسمی چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) رابطۀ استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر میزان ارتباط با جنس مخالف مریم سادات دل آور , دکتر علی اصغر مقدس چکیده
دوره 14 شماره 1 (1396): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1396) رابطۀ تحریک‌جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهد علی یوسفی , فاطمه قاسمی ادکان چکیده
دوره 14 شماره 1 (1396): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1396) رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران مهدی کرمانی , محمد مظلوم خراسانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی چکیده
دوره 11 شماره 1 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان 1393 ) رابطۀ طبقۀ اجتماعی و میزان نوگرایی در شهر یزد سید علیرضا افشانی چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1385 رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی) دکتر فاطمه جواهری , قادر بالاخانی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره 3 پاییز سال 1383 رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه(شهرهای فردوس, درگز و نواحی آموزشی4,5,7 مشهد) مژگان عظیمی هاشمی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1387) رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386 دکتر حسین بهروان , رقیه سعیدی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی-دوره اول ، شماره 3 پاییز سال 1383 ره‌آورد توسعه ICT برای نابرابری جنسیتیبا نگاه به فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش و پرورش ایران حسین دهقان چکیده
دوره 14 شماره 1 (1396): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1396) روند تاریخی ظهورِ «دولت توسعه گرا» در ایران با تأکید بر دورۀ زمانی بعد از جنگ تحمیلی غلامرضا جمشیدیها , سید رحیم تیموری چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) روندهای شکل‌گیریِ دینداری علی‌رضا شجاعی‌زند چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1390) زنان و فرهنگ فقر؛ مطالعه کیفی فرهنگ فقر در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساری دکتر احمد محمدپور , مهدی علیزاده چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره 2 تابستان ، پاییز ، زمستان سال 1384 سازمان‌ها و هویت ما دکتر محمدرضا آهنچیان , فاطمه براتلو چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) سالمندی سالم؛ تحلیل مقایسه‏ای سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت مردان و زنان سالمند در شهر شیراز‬‬ مجید موحد , حلیمه عنایت , نسیبه زنجری چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1389) سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین علی اکبر مجدی , دکتر رامپور صدرنبوی , دکتر حسین بهروان , دکتر محمود هوشمند چکیده
دوره 15 شماره 1: دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1397 ، شماره پیاپی 31 ) سبک های تربیتی والدین و احساس نیاز به موفقیت حسین میرزایی , مجتبی میرزایی , الهام مظلومی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره 4 زمستان سال 1383 سرایت زبانی در ارتباطات سیاسی(از تلویزیون به اینترنت) دکتر مسعود کوثری چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) سرمایه ی اجتماعی و رفتارِ پرخطر: مطالعه ی موردیِ دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمان دکتر داریوش بوستانی چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) سرمایۀ اجتماعی و هم‌زیستی اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دورۀ پیش‌دانشگاهی شهر تبریز1390) حسین میرزایی , توکل آقایاری هیر , خاطره حیدرنژاد , لاله فتحی چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره 2 تابستان ، پاییز ، زمستان سال 1384 سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-1383 و عوامل مؤثر بر آن دکتر محمد مظلوم خراسانی , احمدرضا اصغر پور ماسوله چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1387) سنجش و مقایسه میزان پیامدهای انزوای اجتماعی در میان دو گروه توده و نخبه جامعه در دوران سازندگی و اصلاحات دکتر سید حسن حسینی , مجید فولادیان , زینب فاطمی امین چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره 2 پاییز و زمستان سال 1385 سنجش گرایش دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل مؤثّر بر آن دکتر غلامرضا صدیق اورعی چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره 2 تابستان ، پاییز ، زمستان سال 1384 سیمای جنسیت (زن و مرد) در قوانین خانواده و مجازات اسلامی دکتر سیامک زند رضوی , سیمین فروغ زاده چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) شبکه‌های ماهواره‌ای ترک‌زبان و هویّت قومی جوانان شهر تبریز صمد عدلی‌پور , سیداحمد میرمحمدتبار , سیمین افشار , مریم سهرابی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره 4 زمستان سال 1383 شکاف نسلی و دموکراسی در ایران (1382ـ1332) دکتر مسعود غفاری , علی اصغر قاسمی چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) شکاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر برآن علیرضا صحرایی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) ظهور دین‌داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایۀ یک نظریۀ زمینه‌ای سیده سمانه امیری , احمدرضا اصغرپور ماسوله چکیده
دوره 11 شماره 1 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان 1393 ) علل مهاجرت روستاییان در استان همدان (شهرستان ملایر بخش جوکار) حشمت اله سعدی , لیلا بهرامی , جواد افشار کهن چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1390) عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی فرهاد بیانی , دکتر داریوش حیدری بیگوند , دکتر حسین بهروان چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان انگیزة تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد عبدالخالق پیرزهی , حسین بهروان چکیده
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1388) عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز دکتر حسین بهروان , رقیه سعیدی چکیده
1392: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان 1392) عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد سیده مریم هاشمیان(نویسنده مسئول) , دکتر حسین بهروان , دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) فرهنگ سازمانی و نقش آن در کارکرد نهادهای اجتماعی: برّرسی نگرش کارکنان سازمان کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی حسین خسروی , انسی کرامتی چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) قدرت رسمی و شیوه‌های ابراز مقاومت در گفت و گوهای روزمره در یک چایخانه به شیوۀ تحلیل‏ گفت وگوی انتقادی و نشانه‏ شناسی حسن چاوشیان , علیرضا عزیزی , نادر صنعتی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) مؤلّفه‌های اجتماعی و فرهنگی زیبایی دو جنس و کارکردهای آن از دیدگاه دانشجویان پسر روح‌الله خواجه دولت آباد , سعیده گروسی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1387) مبنای تئوریک دولت رفاه از دیدگاه پوپر (بررسی بنیان های فلسفی و نحوه شکل گیری وعملکرد دولت رفاه از دیدگاه کارل پوپر) مجید فولادیان , زینب فاطمی امین , محمد غفاری زاده چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 2 تابستان سال 1383 مدرنیته و جنبش‌های اجتماعی دکتر مسعود غفاری , دکتر سید حسین اطهری چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) مدل یابی ساختاری تأثیر تجربة زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست‌محیطی محمد عباس زاده , لیلا علوی , حسین بنی فاطمه , محمدباقر علیزاده اقدم چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 2 تابستان سال 1383 مدیریت توسعه و نهادهای مدنی دکتر محمد حریری اکبری چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1385 مردم‌سالاری و جامعه مدنی دکتر محمد حریری اکبری چکیده
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثربرآن (موردمطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شاهرود) هاجر وزیری , دکتر حسین بهروان , دکتر علی یوسفی چکیده
دوره 14 شماره 2: دو فصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 30) مطالعه ارتباط رسانه‌های جهانی اینترنت، موبایل و ماهواره با میزان پایبندی جوانان به هویت ملی و دینی کمال کوهی , امین نواختی مقدم چکیده
دوره 15 شماره 1: دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1397 ، شماره پیاپی 31 ) مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی زنان(مورد: مطالعه زنان شهر ایلام) بیژن خواجه‌نوری , مهری مرادخانی , شهناز براتی چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم شماره 2 پاییز و زمستان سال 1385 مطالعه عوامل مؤثّر بر تولید علم در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها (نمونه مورد مطالعه: اعضاء هیأت علمی دانشگاه تبریز) دکتر حسین گدازگر , محمدباقر علیزاده اقدم چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1390) مطالعه میزان مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ایران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن از انقلاب اسلامی تاکنون دکتر سیف الله سیف اللهی , علی اکبر محمودزاده چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان آذری، عرب و بلوچ) حسین میرزائی , محمد عباس زاده چکیده
دوره 15 شماره 1: دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1397 ، شماره پیاپی 31 ) مطالعۀ ارتباط تمایزطلبی و دانش تغذیه‏ای با الگوی مصرف غذای غیرخانگی(مورد مطالعه: شهروندان 15 ساله و بالاتر شهر تبریز) توکل آقایاری هیر , محمد عباس زاده , ابراهیم محمدپور چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) مطالعۀ رابطۀ بین تعارضات خانوادگی و عزّت نفس نوجوانان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان شهر شیراز) بیژن خواجه نوری , رودابه دهقانی چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) مطالعۀ رابطۀ هویت جنسیتی و میزان اعتماد در بین جوانان شهر تهران خدیجه سفیری , سوسن باستانی , فاطمه منصوریان راوندی چکیده
دوره 11 شماره 1 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان 1393 ) مطالعۀ معانی مصرف گونه های موسیقیایی از دیدگاه جوانان امیر رستگار خالد , حبیب الله اسدی نقدلو چکیده
دوره 14 شماره 2: دو فصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 30) مطالعۀ نقش تعدیل‌کنندۀ سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن در ارتباط با قوم‌گرایی در جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال شهر تبریز محمدباقر علیزاده اقدم , محمد عباس زاده , راویه عابدینی چکیده
دوره 14 شماره 1 (1396): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1396) مقایسۀ بین نسلی گذارهای شغلی و خانوادگی جوانان و عوامل مؤثر بر آن ها (مورد مطالعه متولدین 1333 و 1363 شهرستان دهگلان) علی اکبر تاج مزینانی , اسعد خانی چکیده
دوره 11 شماره 1 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی(بهار و تابستان 1393 ) مقایسۀ میزان مشارکت سیاسی جوانان و میانسالان شهرستان نورآباد ممسنی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن جهانگیر جهانگیری , فرزانه محمدی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 2 تابستان سال 1383 مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی پیربوردیو دکتر هما زنجانی زاده چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 2 تابستان سال 1383 منشأ دین و ریشة دینداری: تنقیحِ بحث و طرحِ یک ایده دکتر علیرضا شجاعی زند چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی مژگان عظیمی هاشمی , ندا رضوی زاده , عبدالرّضا جوان جعفری چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی درپژوهش های اجتماعی علی یوسفی , عاطفه باقریان , مینا شجاعی چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره 1 بهار سال 1384 موانع خدمات آموزش مکاتبه‌ای سید کمال‌الدین حسینی , مسعود ایمانیان چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره 4 زمستان سال 1383 نظریه ساختاری‌شدن آنتونی گیدنز و مبانی روش شناختی آن دکتر علی اصغر مقدس , حسین قدرتی چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) نقش متغیرهای فشار در تبیین نگرش نسبت به مصرف الکل: مطالعۀ موردی دانشجویان اکبر علیوردی نیا , آفاق رستمیان , زینب خاکزاد چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه خیام مشهد الهام سلیمانی , محمدرضا آهنچیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله چکیده
دوره 14 شماره 1 (1396): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1396) نقش واسط معنویت سازمانی در رابطۀ رهبری اخلاقی و خودکارآمدی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) قدیر یوسف‌پور اوندری , غلامرضا ملک زاده , حمید عرفانیان خانزاده چکیده
1393: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 2 پاییز و زمستان 1392) نوجوانان، جوانان و مشارکت سیاسی؛بررسی مقایسه ای نقش عوامل جامعه پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان شیراز مریم سروش , مریم حسینی چکیده
1390: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هشتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1390) نگاهی به مدرنیته در ایران از دریچه روابط شخصی؛ ارزیابی مفهوم «رابطة ناب» گیدنز دکتر حمیدرضا جلائی‌پور , محمد گرامیان نیک چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره 1 بهار سال 1384 نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهد به طلاق و عوامل اجتماعی‌ـ ‌فرهنگی مؤثر بر آن دکتر داریوش حیدری بیگوند , حامد بخشی چکیده
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 2 تابستان سال 1383 نگرش جوانان 19-29 ساله شهر مشهد به دین(81-1380) مژگان عظیمی هاشمی چکیده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1389) نگرش دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی و رابطه آن با اضطراب امتحان نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اصفهان دکتر محمد علی زکی چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره 2 تابستان ، پاییز ، زمستان سال 1384 نگرش دانشبران آموزشگاه‌های کامپیوتر شهر اصفهان به کامپیوتر و عوامل اجتماعی مؤثر برآن دکتر محمد علی زکی چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی -دوره دوم ، شماره 2 تابستان ، پاییز ، زمستان سال 1384 نگرش سکولار، نظریه‌های سکولاریزاسیون و جامعه ما دکتر علی اصغر سیلانیان طوسی , محمّدمسعود سعیدی نامقی چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره 1 بهار سال 1384 هویت جنسیتی مادران و دختران، شکاف یا تفاوت؟ دکتر خدیجه سفیری , سیده عقیله محمدی چکیده
دوره 14 شماره 1 (1396): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1396) پتانسیل کارآفرینی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشگاه تبریز) حسین میرزایی , مجتبی میرزائی , مهناز کاتبی چکیده
دوره 12 شماره 1 (1394): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار وتابستان 1394) پیامدهای فاصله در روابط زوجین و استراتژی های مواجهه با آن سهیلا صادقی فسایی , زینب ملکی پور چکیده
1392: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان 1392) پیامدهای مهاجرت برای خانوارهای مهاجر به شهر تهران مهری السادات طیبی نیا , استاد دکتر محمد تقی شیخی چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره 1 بهار سال 1384 پیر بوردیو : پرسمان دانش و روشنفکری دکتر ناصر فکوهی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1387) ژان فرانسوا لیوتار و پیدایش علوم اجتماعی پست مدرن: خاستگاه نظری و مبانی پارادایمیک دکتر احمد محمدپور چکیده
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی) احمدرضا اصغرپور ماسوله چکیده
1384: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره 1 بهار سال 1384 کاربرد روش‌های کیفی در مطالعه انحرافات اجتماعی دکتر حبیب احمدی , لیلا نیکپور قنواتی چکیده
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1385 کاوشی در نظریه انتخاب عقلانی با تأکید بر آراء مایکل هکتر دکتر علی اصغر مقدس , علیرضا اسلام چکیده
دوره 13 شماره 2 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان 1395) کندوکاو کیفی پدیدۀ جرّاحی زیبایی بینی (مورد مطالعه: زنان و مردان جرّاحی شدۀ شهر آستارا) ثریا پورنصیری , داریوش بوستانی چکیده
1387: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال پنجم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1387) کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد دکتر محسن نوغانی , احمدرضا اصغرپور , مهدی کرمانی , شیما صفا چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) گرایش به مصرف ماهی با تکیه بر ارزیابی فایدۀ آن (مورد مطالعه: نقاط شهری استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) علی یوسفی , محمد قربانی , سمیه ورشوی چکیده
دوره 13 شماره 1 (1395): دوفصلنامه علوم اجتماعی (بهار و تابستان 1395) گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی فرناز سبحانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی چکیده
1 الی 25(از مجموع 249 مورد)