مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1389) نگرش دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی و رابطه آن با اضطراب امتحان نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اصفهان
( دکتر محمد علی زکی )
4692 چکیده   DR.ZAKI.PDF
1391: دوفصلنامه علوم اجتماعی (شماره 1بهار و تابستان سال ۱۳۹۱) تکنیک داده کاوی و کاربرد آن در مطالعات اجتماعی
( دکتر گلمراد مرادی ; دکتر وحید قاسمی )
4399 چکیده   PDF
1384: مجله علوم اجتماعی - دوره دوم ، شماره 1 بهار سال 1384 خشونت علیه زنان در خانواده‌ تحقیقی در تهران
( دکتر غلامعلی لیاقت )
4219 چکیده   DR.LIYAGHAT.PDF
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1385 رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)
( دکتر فاطمه جواهری ; قادر بالاخانی )
3967 چکیده   DR.JAVAHERI ,....PDF
1385: مجله علوم اجتماعی - سال سوم ، شماره 1 بهار و تابستان سال 1385 جامعه‌شناسی صنعتی
( دکتر رامپور صدرنبوی )
3936 چکیده   DR.SADR NABAVI.PDF
1389: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال هفتم ، شماره 1 بهار و تابستان سال1389) بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقش های شغلی وخانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان
( دکتر سعیده گروسی ; راحله آدینه زاد )
3430 چکیده   DR.GARUSI.PDF
1388: دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی( سال ششم ، شماره 2 پاییز و زمستان سال1388) الگوسازی ساختاری رابطة بین بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی
( حمدالله نادری ; دکتر حسین بنی فاطمه ; دکتر محمد حریری اکبری )
3428 چکیده   NADERI.PDF
1383: مجله علوم اجتماعی - دوره اول ، شماره 1 بهار سال 1383 اندیشه های یورگن هابرماس
( دکتر محمد حریری اکبری )
3409 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 2 (1393): دوفصلنامه علوم اجتماعی (پاییز و زمستان 1393) منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی درپژوهش های اجتماعی
( علی یوسفی ; عاطفه باقریان ; مینا شجاعی )
3378 چکیده   persian.pdf
1383: مجله علوم اجتماعی -دوره اول ، شماره 4 زمستان سال 1383 نظریه ساختاری‌شدن آنتونی گیدنز و مبانی روش شناختی آن
( دکتر علی اصغر مقدس ; حسین قدرتی )
3288 چکیده   DR.MOGHADDASS,....PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)