دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی

فرهاد بیانی, دکتر داریوش حیدری بیگوند, دکتر حسین بهروان
بازدید: 144

دین داری و رفتار انتخاباتی

دکتر محمدرضا طالبان, مهدی میرزایی
بازدید: 41

تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی در مشهد

دکتر علی یوسفی, حسین آقاجانی
بازدید: 16