دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثرات دین داری و جهت گیری دینی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران

دکتر محمد اسماعیل ریاحی; دکتر اکبر علیوردی‌نیا; محمدرضا بنی اسدی

جهانی‌شدن و سرمایة اجتماعی زنان

دکتر بیژن خواجه‌نوری; دکتر علی اصغر مقدس