دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تحلیل نگرش نسبت به مشارکت زنان در شرکت‌های تعاونی از دیدگاه کارشناسان و کارگزاران تعاونی‌های زنان در ایران

معصومه رحیم زاده, فرحناز رستمی, فاطمه رسولی, حسین شعبانعلی فمی, مهناز محمدزاده ناصرآبادی
بازدید: 7