دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تحلیل نگرش نسبت به مشارکت زنان در شرکت‌های تعاونی از دیدگاه کارشناسان و کارگزاران تعاونی‌های زنان در ایران

معصومه رحیم زاده; فرحناز رستمی; فاطمه رسولی; حسین شعبانعلی فمی; مهناز محمدزاده ناصرآبادی