فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی شهر دوستدار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد

سیده مریم صفوی مقدم; محسن نوغانی دخت بهمنی; محمد مظلوم خراسانی

اثر شبکه های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد

مریم اسکافی نوغانی; فرح ترکمان; باقر ساروخانی