نشریه های علمی انتشارات

برای اشتراک یک ساله مجله مبلغ 40000 ریال به حساب 425299638 بنام عواید اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نزد یانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی مشهد کد 4250 واریز کنید. نام آدرس و تصویر فیش را از طریق پست الکترونیک (jss@um.ac.ir)برای دفتر مجله ارسال کنید. از طریق تلفن از دریافت فیش واریزی خود اطمینان حاصل فرمایید. لطفاً با ایمیل مجلّه مکاتبه نمائید.