نشریه های علمی انتشارات

دکترتقی آزادارمکی(استادجامعه شناسی دانشگاه تهران ، ایران )
دکترحسین بهروان(استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران )
دکترغلامرضاجمشیدیها(دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران )
دکترداریوش حیدری بیگوند(استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران )
دکترسیّدمحمّدسیّدمیرزائی(استادجمعیت شناسی دانشگاه شهیدبهشتی، ایران )
دکترعلی اصغرسیلانیان طوسی(دانشیارجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران )
دکترمحمّدتقی شیخی(استادجامعه شناسی دانشگاه الزهرا، ایران )
دکتررامپورصدرنبوی(استادعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران )
دکترعبدالعلی لهسایی زاده(استادجامعه شناسی دانشگاه شیراز) فردوسی مشهد، ایران )
دکترمنصوروثوقی(استادجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران )
دکتر علی یوسفی(دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران )