اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسین بهروان
سردبیر: دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۱۳۸۳
تلفن: ۰۵۱۱- ۸۷۹۶۸۳۰(۳۴۸)
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

سبک های تربیتی والدین و احساس نیاز به موفقیت

حسین میرزایی; مجتبی میرزایی; الهام مظلومی

این مجله به انتشار مقالاتی می پردازد که مبتنی بر پژوهش در حوزه های مختلف جامعه شناسی باشند.