نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)

عنوان مقاله: فرهنگ سازمانی و نقش آن در کارکرد نهادهای اجتماعی: برّرسی نگرش کارکنان سازمان کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی


صفحات: 213-236

DOI: 10.22067/jss.v13i2.54310

چکیده
فرهنگ حاکم بر یک کتاب‌خانه که در تأمین نیازهای مراجعان آن نقشی انکارناپذیر دارد، تعیین‌کنندۀ حیات یا ممات آن کتاب‌خانه به عنوان نهادی اجتماعی است. هدف ازاین پژوهش، برّرسی نگرش مدیران و کارمندان سازمان کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نسبت به چه‌گونگی فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب دراین سازمان است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. نمونۀ مورد برّرسی ۱۷۵ نفر از کارکنان واقع در کتاب‌خانۀ مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بودند که براساس اصل در دسترس‌پذیری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامۀ فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین بود و اطّلاعات به‌دست‌آمده از آن توسّط آزمون‌های آماری فریدمن، لوین و تجزیه‌و‌تحلیل واریاس چندگانه، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بین دیدگاه کارکنان و مدیران درمورد الگوی فرهنگ سازمانی موجود، تفاوت معناداری وجود نداشته و هردو گروه معتقداند که الگوی فرهنگ سلسله‌مراتبی بر سازمان حاکم است. هم‌چنین، بین دیدگاه کارکنان و مدیران در مورد الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب، تفاوت معناداری وجود نداشته و هر دو گروه معتقداند که الگوی فرهنگ گروهی به عنوان بهترین الگو برای کارکرد مؤثّر این سازمان مورد نیاز است.

کلمات کلیدی:   فرهنگ سازمانی; نهاد اجتماعی; سازمان کتاب‌خانه‌ها;موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 129 English.pdf
دانلود : 70

بازدید: 235

تاریخ دریافت: 1394/12/13 , تاریخ پذیرش: 1396/02/04 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )