نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)

عنوان مقاله: بازسازی معنایی روابط جنسی پیش از ازدواج: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای


صفحات: 187-212

DOI: 10.22067/jss.v13i2.50821

چکیده
هدف پژوهش حاضر، برّرسی کنش و رفتار جنسی پیش از ازدواج جوانان شهرستان سلسله با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی بوده است. روش‌شناسی پژوهش، کیفی بوده است و از روش نظریۀ زمینه‌ای به عنوان روش اجرای عملیات پژوهش استفاده‌ شده است. داده‌های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل اطّلاعات و ارائۀ نظریۀ نهایی از استراتژی نظریۀ زمینه‌ای استفاده شده است. براساس روش نمونه‌گیری گلوله برفی و نیز معیار اشباع نظری، ۳۲ نفر از جوانان شهرستان سلسله (الشتر) در این پژوهش شرکت کردند که فهم و درک آن‌ها نسبت به روابط جنسی پیش از ازدواج مورد برّرسی و تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. یافته‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش «نظریۀ زمینه‌ای» شامل هشت مقولۀ عمده به شرح زیر است: وسایل جدید ارتباطی، فشار گروه‌های دوستان، رفتار فراغتی، هویت‌یابی جنسی، نیاز عاطفی (روابط عاشقانه)، روابط مبتنی بر عشق سیّال، فرصت و امکان ارتباط و جابه‌جایی اهداف ارزشی. مقولۀ «هسته» این برّرسی «ارزش‌های رهایی‌بخش جنسی» است که سایر مقولات عمده را در بر می‌گیرد. نظریۀ زمینه‌ای به‌دست‌آمده در قالب یک مدل پارادیمی شامل سه بعد شرایط، تعاملات/ فرآیندها و پیامدها ارائه شده است.

کلمات کلیدی:   جوانان; روابط جنسی; تفسیرگرایی اجتماعی;نظریۀ‌ زمینه‌ای;مدل پارادایمی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 195 English.pdf
دانلود : 100

بازدید: 258

تاریخ دریافت: 1394/08/03 , تاریخ پذیرش: 1396/02/04 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )