نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)

عنوان مقاله: برّرسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی کارمندان بانک ها (مورد مطالعه: کارمندان بانک های دولتی شهر سنندج)


صفحات: 161-186

DOI: 10.22067/jss.v13i2.49681

چکیده
مفهوم سرمایۀ اجتماعی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در حوزه های گوناگون، به‌ویژه در حوزۀ سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی و رفتاری بر این باورند که سرمایۀ اجتماعی به مثابه یکی از اشکال جدید سرمایه، نقش مؤثّری در اثربخشی افراد دارد. از این رو، هدف اصلی این مقاله، برّرسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر اثربخشی فردی کارمندان بانک است. جهت دست‌یابی به این هدف، چهارچوب نظری تحقیق براساس نظریۀ سرمایۀ اجتماعی جیمز کلمن، تنظیم و براساس آن فرضیه های تحقیق مطرح شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کارمندان بانک شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه گیری تلفیقی طبقه ای و تصادفی ساده ۲۲۰ نفر از آن ها انتخاب شد. جهت انجام تحقیق و گردآوری داده ها نیز از روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که میزان هم‌بستگی بین سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی برابر با ۴۵۸/۰ است و متغیّر مستقل «سرمایۀ اجتماعی» به‌تنهایی حدود ۲۱ درصد از تغییرات اثربخشی فردی کارمندان را تبیین می کند. در مورد ابعاد سرمایۀ اجتماعی نیز نتایج بیان‌گر آن است که «اعتماد اجتماعی» دارای بیش‌ترین ضریب هم‌بستگی (۴۱۶/۰) و ضریب تأثیر (۲۹۱/۰) بر اثربخشی فردی است و در اولویت های بعدی نیز به ترتیب، متغیّرهای تبادل نظر و هنجارهای هم‌یاری قرار دارند. بنابراین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی کارمندان رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد و سرمایۀ اجتماعی یکی از عوامل مؤثّری است که در راستای اثربخشی فردی کارمندان بانک، نقش مهمّی را ایفا می کند.

کلمات کلیدی:   سرمایۀ اجتماعی; اثربخشی فردی; بانک های دولتی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 97 English.pdf
دانلود : 83

بازدید: 170

تاریخ دریافت: 1394/06/16 , تاریخ پذیرش: 1396/02/04 , تاریخ انتشار: 1396/02/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )