##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بیژن خواجه‌نوری مهری مرادخانی شهناز براتی

چکیده

مطالعه‌ي حاضر رابطه‌ي بين سبک زندگی و هویت اجتماعی زنان شهر ایلام را مورد بررسي قرار داده است. پس از مرور مطالعات انجام شده، بر اساس نظريه‌اي مبتني بر آراء گیدنز شش فرضيه ارائه شد. جهت آزمون فرضيه ها 400 نفر از زنان شهر ایلام به شيوه نمونه‌گيري خوشه‌ای چند مرحله‌اي انتخاب شدند. روش تحقيق اين مطالعه پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه‌ محقق ساخته بوده است.  در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل عاملی 6 سبک زندگی دربین زنان ایلامی مشخص شد. یافته‌های تحقیق نشان داده‌اند که بین سبک‌های زندگی مذهبی، موسیقیایی و مشارکت ورزشی با هویت اجتماعی ارتباط مثبت و معنی‌دار و سبک زندگی مجازی با هویت اجتماعی ارتباط منفی و معنی­دار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره با حضور 6 متغیر به ترتیب (طبقه اجتماعی، سبک زندگی مذهبی، سبک زندگی موسیقیایی، شغل، منطقه محل سکونت زندگی، و سبک زندگی ورزشی) در مجموع 24 درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی را تبیین کرده ­اند.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

هویت اجتماعی, سبک های زندگی, زنان, ایلام

مراجع
1. استوری، جان (1386). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه¬ی حسین پاینده، تهران: آگه.
2. آزادارمکی،تقی و حسن چاوشیان (1381). "بدن به مثابه رسانه هویت"، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 4، صص 57-75.
3. پیشگاهی فرد، زهرا، انصاری‌زاده، سلمان، کرمی، افشین و فریاد پرهیز (1389). "تعامل در فضای سایبر و تاثیر آن بر هویت زنان در ایران (مطالعه‌ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران)، "زن و توسعه و سیاست (پژوهش زنان)،دوره 8، شماره2، صص189- 209.
4. تنهایی، ابوالحسن و شمسی خرمی(1389). "بررسی رابطه‌ی بین جامعه‌شناختی باورهای دینی و سبک زندگی براساس نظریه و روش گافمن، مطالعه‌ی موردی کرمانشاه، سال1388"، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره 6، صص. 19- 41.
5. جنکینز، ریچارد. (1381). هویت اجتماعی. ترجمه: تورج یاراحمدی. تهران: شیراز.
6. چاوشیان، حسن (1381)."ازطبقه اجتماعی تا سبک زندگی،رویکردهای نوین در تحلیل هویت اجتماعی"،نامه علوم اجتماعی،شماره 20،صص3-27.
7. خضرنجات، حمید(1369). مفاهیم جامعه شناسی، تهران: شیراز.
8. خواجه‌نوری، بیژن (1385). مطالعه رابطه مولفه‌های جهانی شدن و مشارکت اجتماعی زنان، مورد مطالعه: زنان شهرهای تهران، شیراز و استهبان، رساله دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
9. خواجه‌نوری، بیژن، پرنیان، لیلا (1394). مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه)، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 57، صص. 65-84.
10. خواجه‌نوری، بیژن، روحانی، علی و هاشمی، سمیه (1390). "سبک زندگی و مدیریت بدن"، مجله زن و جامعه، سال دوم، شماره 4، صص. 21-48.
11. ربانی، رسول، یاسر، رستگار(1387)، "جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی"، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 23 و 24، صص 44 – 55.
12. رحمت آبادی، الهام، حبیب، آقابخشی (1385)، "سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان"، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20، صص 235 – 256.
13. زلفعلی فام، جعفر و مظفر غفاری (1388). "تحلیل جامعه شناسی هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه گیلان"، فصلنامه نامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره سوم، صص 121- 140.
14. عاملي، سعيدرضا (1389). "دو جهاني شدن‌ها و آينده‌ي هويت‌هاي همزمان"، نبراس، سال دوم، شماره‌ي سوم و چهارم، صص. 119-134.
15. فاضلی، محمد (1382)."مصرف و سبک زندگی"، ناشر: صبح صادق.
16. قادرزاده، امید (1390). "تاثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان"، فصلنامه زن و توسعه و سیاست، دوره 9، شماره3، صص 35 – 65.
17. کفاشی، مجید، پهلوان، منوچهر و کاظم عباس‌نزاد عرب (1389). بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 15 – 29 ساله شهر بابل)، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره نهم، ص 118 – 140.
18. گولومبوک، سوزان و رابین فی‌وش (1384). رشد جنسیت، ترجمه مهرناز شهر آراب. تهران: انتشارات ققنوس.
19. گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشرنی.
20. لطف آبادی، حسین (1385)." آموزش و شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان"، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره 17، سال 5، صص 11- 45.
21. مقدس، علی اصغر، بیژن خواجه‌نوری ( 1384)." جهانی‌شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان، بررسی موردی دو شهر شیراز و استهبان"، مجله مطالعات زنان، سال سوم، شماره 7، صص. 5-32
22. مهرمند، احد، احمدی، حسین، عزیزی نژاد، بهاره، علی، ماندگار(1388). "بررسی جامعه شناختی میزان رابطه هویت ملی و هویت قومی در بیت جوانان آذری زنبان شهر ارومیه"، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 112، ص90 - 110.
23. میرزایی، حسین، ساداتی، انسیه، کاردوانی، مهدی اکبریان (1390)." بررسی خرده فرهنگ جوانان ایران در محتوی اشعار موسیقی پاپ،"فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم، صص 141 – 158.
24. نجفی، حبیب‌الله و شرف‌الدین، سید حسین (1395). نقد و بررسی مفهوم سبک زندگی در اندیشه‌ی بوردیو، معرفت، شماره 231، صص. 41-57.

25. Bourdieu, P. (1984). Distinction. London: Routledge & Kegan Paul.
26. Brown, R. (1985). Social Identity. In Kuper A., Kuper J. (Eds.), The social science Encyclopedia (pp. 623-648). London: Routledge.
27. Campbell, J. (2007). Adolescent identity development the relationship with leisure life style and motivation (Unpublished master's thesis). University of Waterloo, Waterloo, Canada.
28. Chaney, D. (1996). Life styles. London: Routledge.
29. Chiu, M. C. (2010). Going beyond globalization and localization: Articulating a theory of justice in Han-Chinese culture. Law Critique, 21(1), 93-110.
30. Christensen V. T., & Carpiano R. M. (2014). Social class differences in BMI among Danish women: Applying Cockerham's health lifestyles approach and Bourdieu's theory of lifestyle. Social Science Medicine, 112, 12-21.
31. Cockerham, W. C. (2005). Health lifestyle theory and the convergence of agency and structure. The Journal of Health and Social Behavior, 46(1), 51-67.
32. Coon, D. (2000). Essentials of psychology: Exploration and application. New York: Wadsworth/Thomson Learning.
33. Dedeoglu, A. O., & Ustundagli E. (2011). Consumers lifestyle, social identity and consumption practices in the context of communities of practice. Journal Business and Economic, 2(2), 23-40.
34. Farrugia, D., Smyth, J., & Harrison T. (2014). Rural young people in late modernity: Place, globalization and the spatial contours of identity. Current Sociology, 62(7), 1036-1054.
35. Heiman, A., Just, D., Mcwilliams, B., & Zilberman D. (2009). Religiosity, lifestyle and food consumption. Retrieved from http:// www.ageconucdavis.edu/ extension/ update/ articles/ v8n2 _4.pdf
36. Hogg, M. A., & Abramas, D. (1988). Social identification: A social psychology of intergroup relations and group process. London: Routledge.
37. Holt, C. L., Haire Joshu, D. L., Lukwago. S. N., Lewellyn. L. A., & Kreuter, M. W. (2005). The role of religious in dietary beliefs and behavior among American women. Cancer Control, 12(4), 84-90.
38. Lin, N. (1978). Foundations of social research. New York: McGraw Hill.
39. Mashhadi, J. (2011). Internet and its Impact on social Identity. World Academy of Science, Engineering and Technology, 57, 271-274.
40. Roos, E. V., Karvonen, S., & Rahkonen, O. (2004). Lifestyles, social background and eating pattern of 15-year-old boys and girls in Finland. Journal of Youth Studies, 17(3), 331-349.
41. Sarrafzadegan, N., Kelishadi, R., Esmaillzadeh, A., Mohammadifard, N., Rabiei, K., Roohafza, A., ... & Malekafzali, S. (2009). Do lifestyle interventions work in developing countries? Finding from the Isfahan healthy heart program in the Islamic Republic of Iran. Bulletin World Health Organization, 87(1), 39-50.
42. Theophanous, A. (2011). Ethnic identity and the nation–state in the era of globalization: The case of Cyprus. International Journal of Politics, Culture, and Society, 24(1-2), 45-56.
43. Tomlison, M. (2003). Life style and social class. European Sociological Review, 19(1), 97-111.
44. Wilska T. A. (2002). Me a consumer? Consumption identities and lifestyles in today Finland. Acta Sociologica, 45(3), 195-210.
ارجاع به مقاله
خواجه‌نوریب., مرادخانیم., & براتیش. (۱۳۹۷-۱۰-۲۹). مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی زنان(مورد: مطالعه زنان شهر ایلام). علوم اجتماعی, 15(1), 168-143. https://doi.org/10.22067/jss.v15i1.48890
نوع مقاله
علمی - پژوهشی