نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)

عنوان مقاله: برّرسی تطبیقی دو نظریۀ ولایت فقیه و دموکراسی متعهّد در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی


صفحات: 107-135

DOI: 10.22067/jss.v13i2.47360

چکیده
انقلاب اسلامی ایران، نقطۀ آغازینی در تحوّلات سال‌های پایانی قرن بیستم به شمار می‌آید. انقلابی که مکاتب مختلف سیاسی از جمله لیبرالیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و غیره را به چالش کشیده است. پرداختن به اندیشه‌ها و زیرساخت فکری انقلاب اسلامی در فضای تأثیر عوامل مؤثّر بر انقلاب‌ها (اندیشۀ سیاسی، رهبری و مردم) امری ضروری به نظر می‌رسد. انقلاب اسلامی تجربه‌ای است که نخبگان آن از مجموعه‌های دینی و روشن‌فکری برخاسته و هر کدام در راستای رسیدن جامعه به وضعیت مطلوب و اندیشۀ جایگزین، تلاش‌های فراوانی کرده اند. امام خمینی به عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شخصیت‌های دیگری هم‌چون علی شریعتی در مجموعه‌های روشن‌فکری نقش مهمّی را ایفا کرده‌اند. آن‌چه در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود، این است که دو نظریۀ ولایت فقیه و دموکراسی متعهّد به چه میزانی در انقلاب اسلامی نقش ایفا کرده‌اند و چه‌گونه در پیش‌برد این هدف هم‌افزایی داشته‌اند؟ بر همین اساس، تأثیر هر یک از دو نظریه بر عناصر اصلی شکل‌گیری انقلاب (اعتقادات، رهبری، مردم) برّرسی شده و نقاط مشترک و افتراق بیان شده است. به باور نگارندگان، امام خمینی در یک گسترۀ عمومی و علی شریعتی در یک مجموعۀ خاص نخبگی توانستند از اسلام انقلابی و تشیّع راستین علوی در ترسیم وضعیت مطلوب جهت جای‌گزینی با وضع موجود بهره گیرند.

کلمات کلیدی:   امام خمینی; گفتمان انقلاب اسلامی;ولایت فقیه;شریعتی; دموکراسی متعهّد

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 106 English.pdf
دانلود : 74

بازدید: 161

تاریخ دریافت: 1394/03/17 , تاریخ پذیرش: 1396/02/04 , تاریخ انتشار: 1396/02/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )