##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسین میرزایی مجتبی میرزایی الهام مظلومی

چکیده

مفهوم توسعه دربردارندۀ پیشرفت و ترقّی جامعه در تمامی ابعاد زندگی است. توسعه زمانی محقّق می­شود که کلیه تلاش­ها برای انسان و تعالی او صورت پذیرد. در روند توسعه بر عوامل گوناگونی تأکید می­شود؛ از جمله «انگیزۀ موفقیّت» افراد است که این متغیّر نیز تحت تأثیر عوامل دیگری شکل می­گیرد. این مقاله بر اساس نظریۀ مک­کله­لند به تعیین میزان انگیزۀ­ موفقیّت در بین دانشجویان دختر و بررسی برخی عوامل مرتبط و مؤثر بر این انگیزه می­پردازد. جامعۀ آماریِ پژوهش، کلیۀ دانشجویانِ دختر دانشگاه تبریز است که­ 166 نفر به صورت طبقه­ای، تصادفی انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه استاندارد و همچنین محقّق‌‌ساخته است.نتایج نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی­داری (23/0) بین شیوۀ تربیتی دموکراتیک والدین و انگیزۀ­ پیشرفت دانشجویان وجود دارد. همچنین رابطۀ بین متغیّر علاقه به رشتۀ تحصیلی و میزان انگیزۀ پیشرفت مثبت و معنی­دار (34/0) بوده است. از طرفی رابطۀ بین سطح تحصیلات دانشجو با انگیزۀ پیشرفت رابطۀ معکوس و معنی­دار (42/0) بوده است. نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بوده که انگیزۀ پیشرفت بیشتر از همه از بُعد شیوۀ تربیتی دموکراتیک متأثر است.


نقش تربیتی والدین یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در افزایش خلاقیت و انگیزۀ موفقیت فرزندان می باشد. لذا باید سعی شود تا به نحوۀ تربیت آنان بویژه در محیط خانواده توجه شود و والدین را از این امر آگاه ساخت که آیندۀ فرزندان آنها و آیندۀ توسعۀ کشور بی تاثیر از شیوه تربیتی آنها نیست.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

توسعه, مک کله لند, انگیزۀ موفقیّت, شیوۀ تربیتی والدین, دانشجویان

مراجع
1. احدی، ح. و محسنی، ن. (1371). مفاهیم بنیادی روانشناسی نوجوانی و جوانی، تهران، انتشارات بنیاد.
2. ازکیا، م. و غفاری، غ. (1388). جامعه شناسی توسعه. نشرکیهان، چاپ هشتم.
3. اسعدی، م. زکایی، ن. کاویانی، ح. محمدی، م. و گوهری، م. (1385). رابطه پس زمینه اجتماعی فرهنگی با شیوه تربیتی والدین، موفقیت تحصیلی و سبک یادگیری فرزندان. اندیشه و رفتار، 12 (1)، 28-21.
4. ایمانی راد، م. (1369). توسعه و برنامه درجهان سوم(با نگاهی به تجارب توسعه در ایران). تهران ، نشر پیشبرد، چاپ اول.
5. بیرامی، م. و بهادری خسروشاهی، ج. (1389). ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی. نشریه علوم تربیتی، 3 (10)، 21-7.
6. پورپاریزی، م. و صفورایی پاریزی، م. (1389). شیوه های تربیت فرزندان. فصلنامه ای در عرصه مطالعات زنان و خانواده، 3 (7) ، 39-15.
7. جلالی، م. (1386). تحلیل رابطه نابرابری های طبقاتی و نابرابری های آموزشی با تاکید بر نقش متغیرهای واسطه ای. فصلنامه تعلیم و تربیت، 23 (3)، 53-15.
8. حریری اکبری، م. (1387). مدیریت توسعه، تهران، نشرنی، چاپ اول.
9. رحمانی، ف. سید فاطمی، ن. برادران رضایی، م. صداقت، ک. و فتحی آذر، ا. (1385). ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 12 (4)، 370- 365.
10. رضوی، ع. محمودی، م. و رحیمی، م. (1387). بررسی رضایت زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان. فصلنامه خانواده و پژوهش، 2 (4)، 90-73.
11. زارعی، ا. حسنی، ک. ( 1384). بررسی تاثیر خانواده بر رشد اجتماعی دانش آموزان" استان کرمانشاه". پژوهش های تربیت اسلامی، (1)، 104-101.
12. ساعی، ا. (1384). توسعه در مکاتب متعارض. نشر قومس، چاپ اول.
13. شفیع زاده، ح. شجاعی، ج.( 1387). کارآفرینان و نیاز به موفقیت. مجله تدبیر، (196)، 37-34.
14. شکرکن، ح. محب، ا. (1388). بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی سیاهه انگیزه پیشرفت در کارمندان. تحقیقات روانشناختی، 1 (2)، 75-61.
15. نوری، ف. عباسپور، ج. (1388). بررسی رابطه بین هویت کار، رضایت کار و عدالت کار با تعهد کارکنان. پژوهش نامه علوم اجتماعی،3 (4)، 69-55.

16. Glasgow, K. L., Dornbusch, S. M., Troyer, L., Steinberg, L., & Ritter, P. L. (1997). Parenting styles, adolescents' attributions, and educational outcomes in nine heterogeneous high schools. Child Development, 68(3), 507-529.
17. Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L., & Dornbusch, S. M. (1991). Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development, 62(5), 1049-1065.
18. Patock Peckham, J. A., Cheong, J., Balhorn, M. E., & Nagoshi, C. T. (2001). A social learning perspective: A model of parenting styles, self‐regulation, perceived drinking control, and alcohol Use and problems. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 25(9), 1284-1292.
19. Santrock, J. W. (1984). Adolescence: Introduction. Dubukue, Lowa: Brown Publishers.
ارجاع به مقاله
میرزاییح., میرزاییم., & مظلومیا. (۱۳۹۷-۱۰-۲۹). سبک های تربیتی والدین و احساس نیاز به موفقیت. علوم اجتماعی, 15(1), 20-1. https://doi.org/10.22067/jss.v15i1.45965
نوع مقاله
علمی - پژوهشی