نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)

عنوان مقاله: مؤلّفه‌های اجتماعی و فرهنگی زیبایی دو جنس و کارکردهای آن از دیدگاه دانشجویان پسر


صفحات: 85-105

DOI: 10.22067/jss.v13i2.41338

چکیده
اکثر تحقیقات ایرانی در حوزۀ جامعه‌شناسی بدن با استفاده از رویکرد کمی و در جمعیت زنان انجامشده، حال آن‌که تغییرات پیچیدۀ جامعۀ امروزی، مردان را نیز در این حوزه درگیر کرده است. این تحقیق با هدف کشف و شناسایی معیارهای زیبایی از دیدگاه مردان، تأثیرپذیری آن‌ها از جامعه و اقدام برای تغییر در بدن برای استفاده از کارکردهای اجتماعی زیبایی ا نجام شد. تحقیق حاضر با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای و با به‌کارگیری نظرات پسران دانشجو در دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان مشارکت‌کنندگان تحقیق به انجام رسید. پس از استخراج مفاهیم ابتدایی، مفاهیم ثانویه و مفاهیم واسطه پنج مقولۀ اصلی به شرح زیر مشخّص شد: ۱- تناسب و توازن چندگانگی‌های زیبایی برای مردان ۲- جهت‌گیری جنسیتی و ادراک زیبایی ۳- پای‌بندی هم‌زمان به منابع سنّتی و غیرسنّتی تعیین هنجارهای زیبایی و جذابیت ۴- زیبایی مبتنی بر هزینۀ کم‌تر، استمرار کم‌تر ۵- کسب و تثبیت قدرت ومنزلت. از کلّیۀ مفاهیم و مقولات اصلی مستخرج در نهایت، یک مقولۀ بنیانی یا هسته با عنوان استمرار بنیان‌های سنّتی در رفتارهای مدرن زیباگرایانه پدید آمد. مدل پارادایمی نشان‌دهندۀ تداوم تفکّری است که برای مرد مسائلی؛ هم‌چون پیشرفت، موفّقیت و منزلت، مهم‌تر از زیبایی و جذابیت می‌باشد. اهمّیت زیبایی و جذابیت مردان در کسب و حفظ موقعیت‌های قدرت– منزلت و تثبیت موقعیت‌هایی که به صورت سنّتی همیشه در اختیار مردان بوده، بسیار نمایان است.

کلمات کلیدی:   زیبایی;جذابیت; مردان;قدرت; منزلت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 179 English.pdf
دانلود : 62

بازدید: 161

تاریخ دریافت: 1393/08/27 , تاریخ پذیرش: 1396/02/04 , تاریخ انتشار: 1396/02/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )