نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)

عنوان مقاله: کندوکاو کیفی پدیدۀ جرّاحی زیبایی بینی (مورد مطالعه: زنان و مردان جرّاحی شدۀ شهر آستارا)


صفحات: 137-160

DOI: 10.22067/jss.v13i2.40034

چکیده
رینوپلاستی یا جرّاحی بینی یکی از پدیده هایی است که اخیراً در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران و حتّی در شهرهای کوچکی مانند آستارا، رایج شده است. پژوهش حاضر در پی کندوکاو و فهم شرایط، بسترها و پیامدهای فرآیند پدیدۀ رینوپلاستی در شهر آستارا است. این مطالعه از روش شناسی نظریۀ زمینه ای بهره می برد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبۀ عمیق می‌باشد. بیست مشارکت کننده (سنین ۴۵-۱۸) شامل ۱۰ زن و ۱۰ مرد در این پژوهش مشارکت کردند. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان و مفاهیم از یکی از استراتژی های روش نمونه گیری هدفمند؛ یعنی حدّاکثر تنوّع و هم‌چنین، نمونه گیری نظری استفاده شده است. مقولات استخراج شده در یک مدل پارادایمی تنظیم شد که شامل ۱۰ مقوله است. تحلیل داده ها نشان داد که دلایلی از جمله رسانه ها و نفوذ مدل های نقش، ادراک و اهمیّت زیبایی و انگیزۀ همسریابی به عنوان شرایط علّی شناخته شد، فراگیری عمل و فشار هنجاری و شرایط مالی، شرایط زمینه ای و مداخله گر دربارۀ عمل بینی است. راه‌بردهای کنش/ کنش متقابل نیز عبارت‌اند از: بازاندیشی و انجام عمل. نتیجۀ حاصل از سوی مشارکت کنندگان، مطلوب و مثبت ارزیابی شد. رضایت-مندی، تسهیل روابط اجتماعی و تأیید اجتماعی پیامد این عمل برای بخش عمده ای از مشارکت کنندگان بوده است. در نهایت، رینوپلاستی به مثابه بازاندیشی و تغییر رضایت بخش به عنوان مقولۀ هسته استخراج شد.

کلمات کلیدی:   رینوپلاستی;آستارا،;جامعه شناسی بدن;جرّاحی زیبایی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 153 English.pdf
دانلود : 68

بازدید: 292

تاریخ دریافت: 1393/07/13 , تاریخ پذیرش: 1396/02/03 , تاریخ انتشار: 1396/02/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )