نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)

عنوان مقاله: برّرسی تأثیرات دین‌داری و عزّت‌نفس بر مصرف نمایشی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)


صفحات: 23-44

DOI: 10.22067/jss.v13i2.36685

چکیده
مصرف ‌نمایشی از جمله مطرح‌ترین مسائل نوپدید اجتماعی در عصر حاضر به شمار می‌رود، نوعی از مصرف که نه لزوماً برای رفع نیازهای زیستی؛ بلکه برای برآوردن اهداف اجتماعی صورت می‌گیرد. تحقیق حاضر به برّرسی تأثیرات متغیّرهای عزّت‌نفس، دین‌داری، جنسیت و دورۀ ‌تحصیلی در گرایش به مصرف ‌نمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز پرداخته است. در این راستا، با استفاده از روش پیمایش، ۳۷۸ نفر از دانشجویان بر حسب دانشکده/‏ جنسیت به شیوۀ نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب و مورد برّرسی قرار گرفتند و جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS وLISREL استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که میانگین گرایش به مصرف نمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز در سطح پایین‌تر از حدّ متوسّط قرار دارد. براساس تحلیل‌های دومتغیّره، متغیّرهای عزّت‌ نفس، دین‌داری و دورۀ ‌تحصیلی دارای رابطۀ منفی معنی‌داری با مصرف نمایشی هستند؛ امّا متغیّر جنسیت (مردبودن) پاسخ‌گویان، رابطۀ معناداری با مصرف نمایشی نشان نداد. نتایج مدل ساختاری برازش داده شده، نشان‌دهندۀ تأثیر مثبت غیرمستقیم جنسیت (از طریق تأثیرگذاری منفی بر متغیّرهای عزّت‌ نفس و دین‌داری) بر مصرف نمایشی است و تأثیر منفی معنی‏دار متغیّرهای عزّت‌ نفس و دین‌داری و دورۀ تحصیلی بر مصرف نمایشی مشاهده شد. هم‌چنین، سطح تحصیلات دارای تأثیر معنی‌دار مثبتی بر عزّت‌ نفس می‌باشد.

کلمات کلیدی:   مصرف نمایشی; دین‌داری; عزّت ‌نفس; جنسیت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 145 English.pdf
دانلود : 81

بازدید: 172

تاریخ دریافت: 1393/04/03 , تاریخ پذیرش: 1396/02/04 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )