نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)

عنوان مقاله: مطالعۀ رابطۀ بین تعارضات خانوادگی و عزّت نفس نوجوانان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان شهر شیراز)


صفحات: 45-61

DOI: 10.22067/jss.v13i2.35286

چکیده
عزّت نفس یکی از مهم‌ترین مبانی شکل‌گیری شخصیت هر انسان است. خانواده محیطی است که در آن احساس اساسی ما از «خود» بر اثر تعامل صمیمانه با یک‌دیگر، به‌ویژه والدین شکل می‌گیرد. از این رو، مطالعۀ حاضر به برّرسی رابطۀ تعارضات خانوادگی و عزّت نفس نوجوانان پرداخته است. پس از مرور دیدگاه‌های نظری پیرامون عزّت نفس، با توجّه به تعارضات والدینی، چهارچوبی نظری بر مبنای نظریۀ کنش متقابل تدوین شد. براساس چهارچوب نظری تحقیق، شش فرضیه را استنتاج و آن‌ها را آزمون کردیم. در این مطالعه، از روش تحقیق پیمایش استفاده شد. نمونۀ مورد مطالعه در این تحقیق شامل ۶۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر دبیرستان‌های شهر شیراز بوده که به شیوۀ تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. تمام شش فرضیۀ تحقیق تأیید شده اند و نتایج نشان داده‌اند که سطح تحصیلات والدین، طبقۀ اجتماعی و تعارضات والدین با یک‌دیگر با عزّت نفس نوجوانان رابطه داشته است. در نهایت، مدل تحقیق توانست نزدیک به ۱/۲۴ درصد تغییرات متغیّر وابسته را تبیین کند.

کلمات کلیدی:   تعارضات خانوادگی; عزّت نفس; نوجوانان;طبقۀ اجتماعی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 143 English.pdf
دانلود : 75

بازدید: 212

تاریخ دریافت: 1393/02/29 , تاریخ پذیرش: 1394/07/29 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )